46
XXXII. STOÏtA RIMCHRÔNIKAN.
Hertog Waldemar fick
En Kiortel ok kom tlier i;
Tha voro ther inne meer än tij
Ok hade thera Svärd dragit,
Somma ville honom hugga ok somma slagit:
Kolad y) Ysar var honom näst,
I honom fick han handafäst,
Ok hooff han nid under sik,
Han sade: Broder hielp nu mik.
Tha lupo the mera än tiugu a han,
Somme ville stingan ok somme slaan.
Hertog Erik sade, lät vara som thet ar,
Var strijd duger ey nu här;
The skulle sik fangne gifva,
Sva frampt the ville länger lifva.
Ther kom Konungen gangande nider,
Medh stirnande s) ögon ok harda vreder,
Minnes ider nakot aff Hatuna leek?
Fullgörlika minnes han mek:
Thenne är ey nu bätter än then,
I värden föligia mik om seen.
Tha buhdo the bäggias thera händer,
Ok ledde them bade i sänder
Innan Tornet barfötte.
En Tysk lian heet Walram a) Skytte,
Han lade Boyor a thera Been,
Thet var til Konungens gläclie intet igen.-
Sva som at dagen tog til at gry,
Tha gick Brunke i then by,
Ok medh honom Vlfver Gerlas b) Broder,
Alle väpnade ok Holsten Skoger c)
Mange väpnade ok Skytta, d)
Ok skulle göra Konungsens nytta,
Med stoor Bioss at the sago
Hvar som Hertugans Man lago
Ok togo them alla til fanga .
Ok lato them alla paa Husit ganga
Ok satte Svenana alle i en Stock,
En diger Rote ok starker Flock;
Väl tiugu innan een radh,
The giorde saa som Konungen badh:
Somme gaff han dag at fara,
Ok hvargens a Konungz skada vara,
Ok komma ater in som the hade sagt,
Vppa then dag han hade för them lagt.
Riddarna ladis i Tornit nid,
En Riddare heel Her Arfvid, e)
Han viste ther aff ey förr ,
An the bruto opp hans dör,
Han ville hafva ena Värja gripit
Ok hade sik allareda skipit,
Som han ville hafva sik vart,
The hade sik alla väpnat hart.
‘ ) Codex i. Colrat. 2. Conrad,
z) Stirrande, oeulis torvis, ira tumentibus.
ö) Cod. 5. Vakan.
à) Codex i. Gerlefs. 2. Gärder. 4. Geralds,
c) Cod. 2. Aider vempter hosader ok skod-
der.
Tha the kunde hanom ey faa:
Tha lade en Skytta en Pijl uppa,
Ok skiöt han tha hi er tans skut,
At Brystet in ok ryggen uth.
Then gode Riddare bleff ther död,
Gudh gifvi hans siäl Himmerikis ödli !
Sidan gingo the alla til byta,
Hästar ok Hafyor monde ey tryta,
The satte sik alla i en ring,
Ok bytte mangt ährligt ett ting:
Jak tror at the vilde ey glömma
Hertuganas Fatebur, ok thera sömma. f )
Tha thetta Hofvet g) var allt ändt,
Ok thetta var alt händt,
Tha slog Konungen handom samman,
Ok log fast ok giorde aff gamman,
Rätt som han vore en amblode, h)
Then sik intet godt förstode:
Min Drottning signe then belge And!
Nu hafver jak Sverike i mina hand.
Tha svarade en Riddare, som heet Her Cnut
Jak tror ider brister än annat uth.
En Riddare heet Christiern Skärbäck,
Konungen giorde sik sielfvan til gäck,
Ok sätte ofmycket hans rade,
Thet guide hans Bröder bade:
Then Riddare var aff Eesialand,
Konungen ßck honom sina Bröder i hand, ~
At han skulle them illa pläga,
Mädan han reed andra väga.
Drotningen ok Brunka the try,
The dichtade mangt ondt radh aff ny,
Hade Konungen them ey sätt sva myckit,
Han hade sina Broder ey sva syijkit.
Tha vart Konungen thet til rada,
At han tog sina Bröder bada
Ok loot them i innarsta rum,
Ther var Konungen litet om,
At the hade illt hade natt ok dag;
Then Stock fick mangt ett slag,
Ther Hertog Erik innan satt,
Ok gafvo honom ther til lijten maat:
Hvar thera satt i sin Stock, "
En stoor väldug breder Block,
An som the i Stocken laa,
Hade hvar thera ena Boyo uppa,
Hon var tung ok ey god,
Hvar thera Siu Lisspund vog.
Thera händer voro näglade i Stocken fram,
Thera Pijna var ill ok ovarkunsam;
Om nakor menniskia hade thet sedt,
Voret en Hed ning, thet vore honom le dt.
Hertog Erikz Stock slogo the sva fast,
At
d) Cod. i. Mange svena med vapn ok skytta.
e) v. supra p. 20.
• /) Some, vatsäck, kappsäck, sarcina.
g) Codices 1. 2. 4. 6. Stöfvit, a Stöfva, sa-
gaciter quærere.
h ) Vetvilling, fatuus. Vox incertæ originis.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.