CHRONÏCON RHYTHMICUM MAJUS.
45
Avij o) at han thet ey heller loot!
Ok hade Porten för them luckt,
Thet vore honom halfVa minne otuckt. p)
Han tog sina Bröder hade i händer,
Ok gingo a Husit alla i sänder,
Ok fägnade them medh fager laat,
Thera hierta skilde digert ath;
Hans hierta hade oiidan grund,
Som usai q) vardt han alla stund,
At han skulle sina Bröder svijka,
Sva illa ok sva liardelika.
Drotningen r) sade; min Herre vil,
Mädan ey paa Husit ar Herberge til,
At idra Riddare liggia i then byy;
Thet rad giorde the förty,
At the ville komma thera vilja fram.
Synd ok last, skada ok skam,
Begingo the med thet rad,
Omanneliga med oahrligt dad.
Tha the Herra the gingo til bord,
Mycken tienist ok fager ord
Var tha ijfrit för them lackt ,
Thet gitter inga tunga sagdt,
Thera ödmiukt med fagra list,
The hade som Judas vider Christ:
Jak hörde för Pascha man laas
I Skri lltinne aff Judas,
At han sveek var Herr a i troo,
Ty skal han i Helrite boo,
Ok hafva evinnerlika vee ;
Sva skola ok alla the ,
Ther oärlika mörda ok forrada,
Ï then pina ther aldrig komber nada.
The maa sarlika s) jäfva om sik,
Som förrådde Hertog Erik.
JVliöd ok Vijn ther icke tröt,
Ok lager ord, vään ok sööt:
Man siger aldrig man saa
Drotningen sva glada som hon var tha,
Henne var ingen glädi afatt;
Thet var langt uppa then natt,
Tha gingo the Hertogar at sofva,
Thet maga flera lasta än lofva.
The Riddare gingo innan then stad,
Som Konungen ville ok Drotningen bad,
Alla Hertogens Män hade Riddare ok Svena :
Portenärana voro ey sena,
Brunke stod ther sjelfver vid,
Mädan the gingo alle nid.
Strax ther effter näst,
At the hade Porten läst,
Tha drogo the thera tyyg uppa,
« ) A vij, ack , ah!
p) Tuckt, höflighet, civilitas. Otuckt, con-
trarium. Omittit has notiones Ihre in Glossario.
q Usel , miser.
r ) Codices i. 2. Heic 8C in sequentibus ha-
bent; loco Drottningen, Drotseten.
s) Svarliga, graviter. Veteres emm dicebant
Ok gingo a för Konungen at sta,
Ok struko thera Armborst i,
The Skytta ok thera Kompani ;
Tha viste Konungen them t') uth,
Ok bad sik kalla Herra Cnut: «)
Then tijdh Her Cnut kom,
Tha vände Konungen sik om
Ok sagde til Her Cnut sva :
Villen i mik hielpa mina Bröder at faa ?
Her Cnut svarade thessa leed:
Herre i skolen ey vara vred,
Hvar ider gaar sielfvom nagot a,
Thet vil jak värja ä mädan jak ma;
Tlietta malet är mik nytt,
Jak veet ey huru i hafven thet bytt,
Jak hörde ther aldrig förré aff:
Hvar ider thet radet gaff,
Han hafver ider radit myckla oroo,
Hvij villien i svijka edra Bröder i troo ?
The äro hijt kompne a ider ord,
I magin ey begaa a them mord;
Hafver Diefvulen ider sva villt,
Jak tror thet varder ider sjelfvom illt:
Ther varde om vreder hoo som vill,
Äldrik Helper jak ther til;
Om i atten aldrik skyld vid them, v)
Ok voro the kompne til eder hem,
I skulde ey hafva sva fuula acht.
Tha han hade thetta sagdt,
Tlia vardt Konungen honom vreder
Ok sade: tu vilt ey vitha min heder;
Ider varde sade han til Heder hvad thet maa,
Ingen kunnen i ther aff faa;
Gören i thet, thet ar min vaan, x)
Ider heder varder minne hädan fran:
Ok ther med gick han bort fran them,
För mik skola the vara med naden.
T va andra Riddare sade ok sva:
I magen ey last a them begaa,
Ty then skam i aldrig förvinna,
I magen ider bättre besinna,
Ok läggia tolkin Darskap nidh:
Hvilken Herre thet hafver för sidh,
Thet han vänners radh försmår,
Thet ma val skee att honom missgaar.
Tha tog han sva vredgas vid,
At han lade them baada i Tornit nid.
—- Tha togo the Bloss ok gingo tädan,
Hertugarna sofvo bade mädan
Ok lago i. thera säng nakne;
Ther vid vordo the vakne
At Dören omakliga vpgick,
Her-
Sar pro Svâr.
t) Codex 12 . En sin Smâsven.
). u) Canutum Joannis, Regni Drotzetum ante
Brunconem, putant.
v) Om J icke voro slägt med dem: si vobis
propinqui non essent.
it x) Mening, sententia.
U. 12.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.