CHRONICON RHYTHM IOÜ M MAJÜS.
43
Man hade väggiana alla kladt,
Med Pali d) ok Syndell,
Ok Källare var ther full god välj
Mau hade ther a niarkina grafvit,
Then alfven flöt vthi Haf vit :
Man förde tijt aff alla Landa
Vijn ok Miöd ok allahanda
Ting, ther man torfl'te vid,
Lade man vid Salen nid;
Ådlare Kost liafver jak ey sedt,
Ån the Första hade ther redt.
Konungen aff Norge han tok ta
The vänista Skipp man kunde fa ,
Ok redde them höfvisklika til,
Sva Som then mart , ther gärna vil
Sinom vännom godt veta j
Jak tror man skulle vijda leta,
För än man sage en vanare skara,
Ån man saa tha aff Oxlo fara.
Aff Snäckior, Karfvor e) ok Löpeskutor t
Hvar tolkin Flock i Hafvit rutar, f)
Tha är han fager a at see,
Til Sverikis tha ville the.
The Frugar vart tha folgt til strand,
Ok Konungen tok i thera hand,
Som thet var i Landom sidh,
Ok bad them fara i Gudz fridh!
Vrotningen giorde ok thet samma,
Andra Frager ok henne amma, g)
Henne gaff hon goda gafva,
Tolkit Clenod hon ville hafva.
Ther var myckin Q vinno graat,
Then dagin the tha skildes at,
Om Varfrw dag kommo the ther,
Then öfver meer om Hösten är j h)
Ok lade til Landz vid then Aa
I LödesÖ, ther han monde sta.
Ther var aff gar ande myckit bang ,
Aff Örs rusk ok myckit trang,
Ther var tha hofvat med myckin macht J
Ok myckit Vijn var ther alakt,
A Kost ok a värdilgheet,
Fidlare ok Pipare ok gärande heyt,
Voro tijt kompne aff mongom landom,
Man gaff dem godz med badom handom:
Kläder ok Örs gaff man them,
Sva att the foro alla rijka hem.
Then Riddaren Hertugens Disk bar,
Ett hofveligt Örs, ok Kläder ett par, Î)
Gaff han bort med första rätt,
Ok sva the Riddare alla slätt,
d) Ett slags Sidentyg, panni serici genus.
e) Karfva, ett slags skepp, navigii genus
V. Ihre in hac voce.
f) Löper, seglar, vagatur.
p) Nutrix. . . ,
h) D. 8 Septembr. Nativitatis M arise. _
i) v. Ihre in Glossario ad y. Klsede, ubi ob
servât, et par kläder, par vestium, togam SC .e-
Som thera Disk hade ok thera Kaar.
Mangen höfvelik Dyst ther varj
Ok mangen Riddare var ther gior
Then morgon for then Saals dör;
The Gref va Söner aff Tyskland,
The vordo Riddare aff Hertugans handj
Tlien Marsk k) var ok foder gaff,
Han hade aff klart Sölff en staff,
Tha gaff han ey foder vthart sva,
Han lot then staff ther inne sta,
Lot hvar taga som han ville,
Sva bad Hertog Erik then mille,
Tha thet foder ey langer Van, /)
Tha gaff han then staff en gärande man.
Ther var godh rätter ok starkan fred,
Man fick ther hvad frian torffte ved:
Miöd ok Vijn var ther ospar,
Vid hvarja menniskia ther var,
Sva at ingen kärde at honom var fatt,
Vthan Vädret var iilt ok vatt;
Ther man gick förr med laga skoo,
Ther torffte man gaa öfver ena broo.
Ofvan til yppet var thet huus,
Pa en Bialke stodo lius,
The brdnttö vpp igenom Salen sva,
Hoo i mörkret ville vth, han matte väl sij at gaa. m )
Fyra daga stod thet Hoöff,
Tha togo the Herra Orloff,
Hvar reed tijt honom var til rada,
Ok Hertogana blefvo ther qVarre bada.
Hertog Waldemar reed sidan til Cabnara,
Ok Hertog Erik ville vara
Î Högnatorpe n) then Juul:
Ögralag o) gripa ok i skiul,
Ok lata sik ey jemliga see.
Hvad ther effter skulle skee,
Ther viste alla litet aff,
Vthan then thet radit först Vthgaff,
Han vari fördömder nu ok ä,
Med Judas ok alle the,
Ther nider sittia i Helvetis pott,
Gk ä hafva illt ok aldrig godt!
4o. HERTIGARNAS OLŸCKAi JDUCUM INFOR.—
TU NI VM.
Hertog Waldemar han reed
Ena resa, mangom manne ar leed,
Han ville vider Konungen tala,
Ther matte han hafva med ingen dvala;
Vthan redh till Nyköping tha,
La-
moralia in scriptis medii ævi cömprehendere.
k') Codices i. 2. Marskalk.
I ) Räckte, sufficiebat.
rn) Codices i. 2 . 4. At man them väl ena
mila saa.
n) Codex 2. Agnatorp.
o) Codex i- Öd nolag. Neutrum habet Ihre.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.