4a
XXXII.
STORA RIMCHRONIKAN.
Drogo thés öfver ena, forty
At storm ok strijd them föiixöt.
Som Gudh i thera hierta skiöt;
At the lato fara afvunden nid,
Ok älskade tokt ok godan sid:
Torney ok Dantz var tha vpväckt,
Ok afvund ok illvilia niderläckt.
Om Michelsmässo tha var,
Timade thei til rätta bar.
38 . Jt. BIRGERS TAG TIL GOTHLAND. ÉXPË*
DITIO R. BIRGXRI IN GOTHLANDIAM.
Konung Byrger kom tha in,
Ok lät thet nöya a thet sinn
Ath tredingen aff Konungz Rijket,
Som thet förre var fÖrlijket.
Om Sommaren tlier effter kom,
Mangen stoltz Halade ok from,
Med honom till Gottland foor; a)
Ty hans Skatt var ey sva stoor,
Som han ville the skulde gifva.
The sagde: then stund vij magom lifva,
Kan tu ey mera aff oss fa,
Ån vij ärom vana undergå.
Häri lot sitt Folck ther gäa i land,
Sielfver var han ther ibland;
Bönderna hade sik vänliga skickat,
Ok hade thera Baner vp stickat,
Rät som the sik ville varia.
Jak hörde vijsa män thet sväria, b)
Han hade them ey annat vijt a,
Vthan han ville ther ey athlijta,
Tlieri Skatt the gafvo aff gambla ee , c)
Then büdo the honom, han sade nee; d)
Han vilie them meera läggia vppa,
Ok the ville thet ey undergå.
The Hofmän förtröt ther tha bijda,
Ok vilde halder med them strijda;
Bönderna fingo ther öfre e) hand,
Sva at Konungen rymde thet land,
Ok flydde til Skippen ater igen,
Then foor illa ther var seen:
Her Bengt Päderson bleff ther död,
Gudh frälsa hans Siäl aff alla nöd!
Peder Bengtson ok andra fleer,
Ok Konungsens Skatt var tha ey meer:
Konung Byrger foor tha ater hem,
Ok fick ey mera Skatt aff them.
og. hertigarnas bröllop, nüptiæ du-*
CUM. l3l2.
Konungen aff Norige redde tha til
En Kost, som then man gärna vill
a) Codex 4. MCCCXII.
à) Scrip toi' cvy%govQ(r,
<) Ee, tid, ævum, tempus, v. Ihre in Gloss.
a) JNee, nej, non.
e) Codex 5: högra.
Sina Vänner väl undfå,
Ok lot Hertogarne thet förstaa,
At han ville thera Bröllop göra,
Thet tyckte them vara godt at höra,
Ok vor do ther aff blijde;
Dyr Kläde och dyr Smijde
Loto the tha skära ok göra,
Som the ville med sik föra:
Ok klädde thera Riddare ok Svena aff ny,
Med tu par Kläde, ok somma med try,
Ok ioto thera Örs väl beslaa,
The hade en langan väg at g a a.
Om Michelsmässo kommo the ther,
Hvar som veet hvar Oxlo är,
Ther vardt thera Bröllop redt;
The vänista Jomfrur man hafver sedt,
Voro ther tva Konungz Döttrer;
En man var aldrig sva illa grötter, a)
At hans hierta matte ey lee,
Sva voro the väna a at see.
Hertog Erik then fromma ok milde,
Fick the han hafvä vilde;
Then Konungzens Broderdotter var,
Henne fick Hertog Waldemar.
Ther var frögd ok myckin glädie,
The gärande fingo god Kläde,
Örs ok Gangare i goda lijt,
Rijkare foro the tädan än tijt:
Ther var Dyst ok Bohord,
Dantz, Leek ok fager ord,
Glädie ä hvart man sik vände,
Then Gudh tha them the glädie sände,
Han gläde them nü i Himmerijk,
Hertog Waldemar ok Hertog Erik.
Ther effter om Pirigesdagä,
Tha lot Hertugen hugga ok draga
Timber, til at göra en Saal,
Vore han för Penningar faal,
Hon vore tusende Marek värd,
Länge stod han innan gärd;
Ther voro manga Timberraän,
Aff allom them tha var en then
Mästare hade för them varit :
Sva vijdt jak hafver om Landit farit,
Jak saä aldrik annari slik, b)
Sva var hari stoor ok höfvelik.
Then tijd han var aller reda,
Tha lot man han innan bereda,
Med Kläde ok med Baldakin,
Jak önskade thet han vore min
Then förste tima jak han saa.
Fram om then saal ther flöt en aa,
Vid ena borg c) pa ena slätt,
Man
«) Bedröfvad, tristis. Apud Ihr i um deside-
ratur.
b) Hæc 8£ sequentia testantur, auetorem con-
temporaneum fuisse.
c) Codex i. Ett berg.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.