4o
XXXII» STORA RIMCHRONIKAN«
Ok full sva omycket fast,
At Baneerstongen sönderbrast.
Tha Köngens mackt all öfver kom,
Tha vandë Hertogane h ) sik om,
Ok skildes ther at bade ,
Ok med bägges thera rade.
Hertug Erik redh til Calmara,
Hertug Waldemar i) til Stockholm fara
For Nyköp ung lades the, k)
Kong Erik ok Konung Byrge
Ok sva the Herra medh them vare
Finge ther dode män ok sare;
Ok fingo ther intet annat,
Ty husit var väl bemannat*
Tha Hertogen til Calmare kom,
Tha gaff han sidan mindre om,
Tu skepp med Tydske kommo tijt,
Han fick tha folck ok goda liit, /)
Ok lät Borgare med sik fara,
AfF Vardberg ok aff Calmara;
Fougten a Jönaköping var ther vid.
Ok reed sva till Nyköpung nid,
Ok kom i feltet myckla rycht, m)
Thet Husit Dänir hade ther bygdt,
Thet brände han tha alt i rötter.
Döden är ekke söter,
Thet rönte her Ivvan,
En höfvelig Riddare ok väldan,
Han vart ther skutin i häl,
Thet edde ») Hertugen ekke väl.
En Riddare heet Her Gudzsärk,
Fick ther ok then samma värk,
Han hörde Kong Byrger till,
Mangen dör tha han ey vill*
Ther miste the sitt unga lijf,
Fullt gafvo the för thera kijf.
Then tijd thetta var allt änt,
Husit vunnit ok alt bränt,
Tha lade Hertogen för Axavall’,
Ok med honom hans rofha all,
Ok kallade samman Vestgötha,
Ok vilde Konungen ther möta.
Then tijd Konung Erik thet fra, o)
Att Hertog Erik ther laa
Ok Jöneköpung var vunnit,
Folkit borto ok husit brunnit,
Han sade : thet doger ingen bidan,
.Tak hafver här legat a sidan p)
Michelsmässe ok hardt vid Juli,
Mangt ett örs ok mykit gull
Tha hafver iak sidan mist:
Hade iak thetta förre vist,
Jak hade ey kommet har förr ett aät,
F olket stundar hädan ok traar ;
Vij hafvan landit om oss ödt,
Vij gitom oss här ey länger f'ödt ;
Mik är husit nu sva när,
Som förste dag iak kom här.
Åttonde dag han uppbröt,
Hästa been ther ey tröt,
Mik tyckte som iak aldrig saa
Flere, än ther a markena laa. q)
Mangen gick tha tädan till foot,
Thera örs ok hingxta ther loot,
Konungen ok Hertugen möttes tha,
Ok loto thet i en dag sta :
Konungen skulle thet förämpna, r)
Att ingen skulle thet sidan nämpna,
Vthan vara vinir ok väl satte,
Ok hvar hafve af Rijkit, hvad han ätte.
Konungen reed tha hem till Landa,
Ok kom Bönder i myckin vanda,
Lade en mark Sölf a livar en plog,
Bonde salde jord ok skog,
För then sold han tha uthgalt
Ok var thet ther med gullit alt,
Tha han hade them skatt a lakt,
Tha sampnade han thet haù hade sakt.
06 . hertigarnas krig med norrige rez-
JLUM. DUC VM C UM NORVEGÏA*
Tha reed Hertug Waldemar
Tijt som Hertog Erik var,
Af Stockholm med en vänan rota,
Bade Riddare ok Riddare nota,
Vplänske ok Tydske ibland
Ok rijdu till Västergöthland.
Tba vart Kongälla belagt,
Af Hertugana ok thera macht,
Thet var them nyliga afgangit,
Ok Konung Hakon hadit aterfangit,
Litet för the samma daga
Kong Erik ville till Sverike draga,
Ok Hertugen var vid Landamär,
Mädan kom Konung Hakon ther
Ok belade Husit ok tvingade them sva,
At FoUgten gafvit Up som ther var a,
Fougten var ok een Nordman,
Her Tord Vnge a) sva heet han.
Han var ok rädd för Konungaeds vrede,
Här star skrifvit hvad ther skedde :
Tha han matte ey hüsit halla,
Thet monde hans godz ok frändir valla.
h) Codex 12. Hertog Erik addensi
Ty med honom ware ganske faa
Ok kwnne them ey tha her bestaa.
i) Codices 12, i 5 : Ville. Codex 12 addit:
Jagh fohle tha Konwng Ericher in
Och aktade winna all Swerige thet sinn,
i) Codex 4 . MCCCIX.
I ) Lyt, Germ. Leute, folk, populus.
m ) Rykte, famä.
n) Behagade, placuit.
o) Förnämm, rescivit.
p) Alt sedan.
o) Ætas auctoris, testis àvrôxtn , an. i3oq.
r) Bilägga, compoiiere.
a) De quo supra p. 38 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.