58
XXXII. STORA RIMCHRONIK AN.
Voro tlia till reda, ok siglade tädan:
Somme lago ok hemma mädan.
Han siglade a händer s) Danmark,
Tlia var börin tvärr ok stark, ,
Ok dref man skepp i Kalfvasund. t)
Tlia the hade ther legat, ena stund,
Tha kom ther Hertug Ereck,
Ok började en annan leeck,
Tha tog han livad han kunde fa,
Häller stora skepp än sma,
Ok skipade sina man ther i,
Vnge, raske hälade frij,
The rodde uth till thera i thet haf,
Ok vunne them siu skepp uthaf,
Ok slogo mykit Folk ihäl:
Thet edde u) Konungen om ekke val.
Her Joan Jonson blef ther död
Väl var thz jämmerliga nöd, v)
At han i thenna vanda kom:
Hertogen loth ther illa om,
At then dogande man var döder.
The baro honom til Barfote bröder x)
I Skara, ok lato honom väl begaa,
Manga dogande män thet saa,
Ok Her Mattes y) Christina son,
Om the färd var ingen mon.
Her Erengisl aff Skara
Han skulle tha ena rese fara
Ok Her Mattes z) Algotson med them,
Tha foro the bort ok aldrig hem,
Tijt som Nordmän voro.
Tha the Nordmän thet sago
At the voro alt aff faa, a )
Ok skippen varo liten ok sma,
Tha redde hvar sik tha til,
Rätt som then man sik värja vil.
The rodde uth millan then hoop
Ther var bang ok myckit roop.
Nordmän stodo öfver them högt,
Hvad the gato b) slagit ok stött,
Ok kastade nid vid Landet ste en,
Sva at thet var illt c) standa igen.
The togo ther til fanga,
Ok lato them oppa landit ganga,
Ok förde them vthaff thera tyge
Fulla halsa d) ok odryge
Kommo ther löpande ok oheyt,
Ok frestade om gredan beyt. e)
The huggu them alla sva sma ,
s) Codex 2. Tadan til. 12. inunder.
t) Codices 11. 12. Klofvasund. Kalfsund , fre-
tum, per quod naves Kongellam appellant. Tu
mid P. 5. p. 565.
u) Behagade, placuit.
v) Codex 1. A Herra Gudh varkunna then
nöd. 2. a vach! then jämmerliga nöd.
x) Franciscain.
y ; Codices 1. 2. Magnus.
z) Iidem Codices: Magnus.
a ) För fâ, nimis pauci.
h) Kunde, potuerunt.
At ey laa ther ett stycke som annat laa.
Sva pläga oädla män att göra :
Å hvad dogande män thet höra,
The otacka them för thera ogärd,
The hade manga skalka i thera färd.
Gudh gifvi thera Siäl Himmerik,
För hardan död the thoide a sik.
Tha var Konungen i ett Hoof,
Vthan sina Husfruga lof,
Gaff han sina Dotter bort
Jonkar Magnus, sva hafver jak spordt,
The Hertug Erik hade fäst,
Thet angrade Drotningen allamäst. /)
Sva siglade han ater til Landa hem,
Tha fick han tijdende aff them ,
Innan Kalfvasund hade strijdt,
The tijdende fick han ijfrit tijdt.
Thet samma Aar Hertug Erik foor
Ena resa mattelig stoor,
Förty honom var sagdt,
At Nordmän drogo med liten macht,
Ok ville a Sverike stöta,
Ok göra skada ok ingen böta:
Ty foor ban til Norgis,
The tijdender voro honom sagd förviss,
At Nordmän ville med honom strijda,
Tha flydde the, ok torde ey bijda,
Vthan huggo för honom en Broth a,
Ther kom han öfver med sina rotha,
Ok til en by han heter Liunga,
Han hörde til Her Tord unga.
Ther lade Hertugen sik nid,
The Nordmän gafvo sik illa vid,
Ok lato bygdena alla standa öde,
Som ther bade varit en onder döde,
Ok folcket hade alt varit aff-dödt,
Man hade ey ena barne mött,
Tha man hade monga mijlar rijdit,
Sva hade the mycklo angest bijdit.
Hertugen viste ey hvar the voro ,
Tha varo the alle samman at hvarjo,
I skoga hade the sik härt, g)
Ty att flestom är lifvet kärt.
Hertugen viste alla vägna,
Ok kunde intet till thera fregna, h)
Tha vijste han uth tiugu, eller i the matto,
The a gode hasta satto,
The skulle rijda ok förse,
Hvar tha vore Nordmennene.
The
c) Ondt, difficile.
d) Codex 1. Fule hälade, pravi pugiles. Ilals
alias in lingua veteri dénotât Militem, .streu u um/,
soldat, cfr. Ihre in Glossario, qui etiam existi-
mat, pro odrygho legendum esse oblyghe, audaces.
e) Om svärdet bet, an cæderet gladius.
/) Cfr. Hadorphii Allegata p. 6.
g) Hæra, göma sig, celare.
7i) Cod. 5, quem sequitur HaAorphius . perpe-
ram: fägna. Frâ 8C Frægna, interrogando resi-
scere, utspana.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.