CHRONiCCW UHYTHivîICüM
MAJUS,
37
Tile bfÿgcle , bakade dag ok ilatt,
Ok redde kost, och intet var fatt;
Aff Landit togo the svijn ok nööt,
Hästa foder, sva at ekke trööt.
Tha vart Hertugen illa til räka, e )
Tha hade han med sik en Läka,
Tlier honom halp för dödeliga soot,
Oic gaff honom thet honom giorde godb
Om Julen madan the vore ther
Een Aa oppa en mila när
Rann, ok ther gick öfver en broo,
Norman kommo ther öfver, at man fÖrsloo, f)
Hnllo ther under ett Baneer
Yäl trytusend ok än meer*
Tha Hertugens män vordo thess vare
At Nordan än kommo sva diger en skare,
Tha lato the theras örs uthleda,
Ok vordo raskeliga til reda,
Ok rände tijt som fienden vore,
The Ypländske vordo ther sare,
Tha Nordmän fullo som gräs,
Thet Bönder sia ok läggia i hääs, g)
Sva drog man them samman i kast.
Man ma tlia gifva them ingen last ,
The hade gärna var dt sitt Land,
Å11 tha at them gick illa i hand,
Tha är them ingen skull at gifva,
The flydde som länger vilde lifva ;
The förde tädan manga fanga.
Omsider tog Hertug Erik at langa
Til Lande, forty han var siuk,
Han kände at soten vav ey mink,
Ok räddis tha för dödzens svijke, h)
Ok foor tha heem til Sverige.-
Sidan tvingade the ök Landit alt,
Ok lofvade thet man aldrig galt,
Ok fangarna förde the medh them heem,
Var ther nagot Landskap med them,
A moot sagde ok ville ey sva,
Ther lato the branden öfverga.
Sva skildes han vider the Nordemän,
Jak tror at the minnas thet än.
Sidan sampnades Nordmän samman:
Skulle ther Götha göra aff gamman,
At the hafva brändt vart Land ,
Thess halva vij länge skada ok kland ;
Vthan yij finnom ther til rad,
All verldin haller oss för had: 2)
Vi villi om bränna ater a moot ,
Sva at the fa thés sidermeeV boot;
Ok sainpnade sik ok foro til Dala,
Hvad vil jak ther annat om tala?
e) Räka, hälsa, sänitas, väletudo. v. Ihre in
hac voce.
f) Förslå, öfverslä, numerare.
g) Hässia, strues foenL
h ) Svek, dolus.
i) Spe, ludibrium. v. Ihre in Glosse
ä) Codex 1 . Iwar. 4. Joar.
I ) Codex 1 . Helge. 4 . Halle,
The brände ett härade syä,
Man saa ey ett Huus aterstaa.
En Riddare var thera förman
Her Joan k) Jönson sva heet han,
The konimo hem till Landa uthan skada,
Som än timar monga stada.
Lyckan hon är bättre än Gull:
The fara väl som Gud är hull.
En goder man, het Holger /) Baat,
Han sporde onj them gick väl aat,
Tha ville han ok ena resa göra;
Huru han foor, magen i höra:
Han foor ok i Dala nidh
Aled mycken liäär ok stark ofrid,
Ok tok ther fää, faar ok svijn,
Thet vilde livar drifva hem till sin,
Öfver berg ok styg en liten Stund
Tha hörde the bomba under en Lund,
Annan vägen vid ett kärr ,
Ther kommer Hertugen, ty är varr,
Tha svarade thera förman :
Hvad vetom vij om thet är han?
Tliet vare nu hoo som ma,
Jak hoppas att thet skal oss Väl ga.
Tha vore the alla ey üthan sorg,
Thet var Fougden af Dalaborg,
Ok hade Hertugens bäner upstickat,
Ok hade sick sva vanliga skickat,
Att Nordmän gofvo opp ett vijk, m)
Ok iäfyade n) h var om Sik ,
Huru the skulle komma hem till Landa,
Ok voro kompna i storan vanda,
Ok loto tha löpa alt thera bw : 0)
Then hade tha intet , som förr hade tw.
Thera förman sade: I dugande män,
Varin ider sielfye ok flyn ey än.
Tha kommo the samman oppa en vall,
Svärdin klinkade ok gredan p) gall.
Nordmän tappade Sigren ther,
Ok lofvade q) Gudh att skogen var när;
Ok skylde sik innan skog ok rijs,
Ok Hertugens män the vunliö ther prijs.
Then bäst kunde vägen af them,
Jak tror att hart kom skyn dugas t hem.
Om Pingesdaga ther eliter näst,
Tha frost ok snöö, rägn och bläst
Förgick, ok Vinters macht ok tvang,
Ok Fugla byrjade thera Sang,
Tha vilde Konungen af Norge
Ok med honom andre flere, the
Han ville, tha att med honom fore;
Snäckia monga, ok bater r) store
Yoro
m ) Fäste, castellum. Cfr. Ihre in h. v.
n') Tvistade, disceptarunt.
o) Husgeråd, supeiiex. Item Boskap, armenta,
pecora.
p ) Gred, svärd, ensis.
q) Codex 5 8£ Hadorphius. insulse: Gärna.
r) Codex 1 . 2 . Budzer. 4. Bytza. Snäckor
och Bytsor, et slags Skepp, navigiorum genera.
n. 10.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.