56
XXXII. STORA RIMCHRÔNIKAN.
Han tok thet velkor the hade honom lagt:
Tha matten heller hafva tagt, d)
Ok sitt Land heller ena stund vmburit,
Än han sik sva meen svurit.
Han svor sik altingz i meen,
Ok giorde Skaparen Digert igen,
Ok svor om Gudz Lekame ok hans Blod,
Ty värr! han sik ey förstod,
At Gudh later thet ey vara ohämpt,
Han matte thet ey hafva nämpt,
Än han svor thet han ville ey halla ;
Ty vart hans plaga marga falla.
Han gaf vth Bref och lofvade troo,
Ok kom sik sielfvom i myckin oroo,
Ok giorde som en ovijs man,
Han vilkorade thet vnder bann,
Ok bröt ther epter i stad: e )
Then var ovijs, honom thet bad.
Thet var ey langt millan han svor,
Ok han vtaff Rijket foor,
Til sin Magh Konung Erik,
Konungen gaff honom kläde med sik,
Ok undfick honom med myckin tockt,
Ok hade Konung Erick hockt
At hämpna med honom all hans harm,
Ok angrade thet han var sva arm ;
Ok gaff honom hvad han torffte ved,
Ok jättade f) vplanskom mannom ofred,
Ok sade thessalund til honom:
Sörg ey tik är alt godt i vanom, g)
Jak drifver aff Danmark en skatt,
Jak tror han skal full sant,
Oppa thet högsta thet forma
At tu skalt Sverlke ater fa.
54 . HERTIG ERICS KRIG MER K. IÏJ.KJLK 1 COR
RIGE. REEL HM DUCIS ERICI C UM HÄQUI-
R O REGE RORRVEGIÆ.
etta stod ena stund ok bleff,
Tha sande Konungen af Norrge breff
Til Hertug Erik
Ok bad honom vid älfvana möta sik,
Ofvan vider Koungälla,
The Aa hon flyter tveggia Landa mällan,
Sverike ok Norike.
A Munkaholmen möttes the;
The sampde ey väl a badom,
Hertugen hade väl varit med nadom,
Han hoppades Konungsens dotter faa,
Ok Konungen ville ey sva,
Tha ville Konungen hafva honom belagt;
Tha vardt thet Hertug Erik sagdt.
d) Tegat, siluit.
e) I stad, s^trax, illico.
J) Lofvade, spondebat. Liber Hymnorum;
Del Gud Fader hafver jätt, quod pollicitus erat
Deus Pater.
r) Förestår, in fatis.
Hertugen hade än Husit tha ,
Fler Fikke var ther förman oppa.
Flertugen reed til Largesund, a)
Ok foor ther öfver en lijten stund,
Ok räddos ey sidan hans vrede,
Ok Sommaren var tha thetta skedde,
Kongälla vart tha väl mannat,
Hertug Erik hugade ey annat,
Ån Konungin vilde husit vinna;
Tha tog han sik attförsinna,
Att ther vore raske halade oppa,
Ok thet var illt nakot af them fa.
Fem vekor laa han ther
Med en kraptug Skiphär. b)
Baghuus vart ther tha bygt c)
Än tha thet nar ey kommit till lycht,
Thet var alt trä ok ey af steen,
Thet vart Hertugenom digert meen ,
Att thet huus kom ther att staa.
Grefve Jakop var ther a,
Han stack thet i Konungsens öra,
Att han lot thet huus upgöra.
Sidan foor Konungen hem till Landa;
Ok husit göra the män vonda,
Ther fare a älfvena upp ok neder:
Thet ar ey alt godt man honom beder,
Ther till rädde att byggi a thet opp :
Lön taker han i helveti s pott. d)
Sidan sampnede Hertugen sina makt,
Tha Vintren hade siona lafct,
Sva att the matte bade rijda ok ga,
Han tog then våg till Norgis laa,
Ok vände ey ater för än vid Oxlo.
The Nordmän kastade mädan broo,
Thet balp them allom ey ett haar,
Thet känna the ä mädan Norge staar,
Att Hertug Erik han ther var,
Them tycker än som han ther faar.
För Akerhuus han sik lade ,
Ok vandade ey hvad Konungen sade,
Ok giorde Riddare och hofvade last,
The räddes Normän ey ett kast.
The män ther boo i then Stad
The giorde hvad Hertugen bad,
The hadde ekke annat til,
Förty Husit ok Staden ey mera atskill,
Ån en liten Siövijk.
Staden var tha yfrit rijk,
Ok gorde hyad hans Fougde sade,
Hvad thet var han a them lade,
Thet skulle alt til rede vara,
Sva frampt the ville väl fara:
The
o) Codex a. Lægdrôsund. 12. i4. Bowasund.
10. isaghesund.
b) Codex 2. Mäktog klubbähär.
belegt ^ uem Hadorphius sequitur ; insulse
d) Kettil, olla, unde potta.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.