«
CMRONiCON RHYTHMIC UM MA JUS.
35
Han vardt ther fangen ok andre Here,
Ty at Hertugens mackt var mere.
The brande alt thet the öfverfore,
Bade sma Bya ok sva störe ;
I Graföya h) varo the Jula dag,
The Bonder hade thes halft väl fördrägj
The tha Iugu i skog ok i skiul,
Jak tror the Ilade eil kranckàrl Juul.
Sidan drogo the til Halland,
Med godan frid, ok uthan brand.
Förty thet hörde Christopher til.
Hertug Erik sade: jak vil
Bränna för ingen man här boor,
Han är min vän, som jak tror,
Tha hvarjo var thet i tvem. i)
Sva foor han til Landa hem,
Med sitt folck ok allan sin här;
The Tydske han hade ther,
Them satte han i köpstade,
Sva at the skulle ingen göra skade,
Ok satte them en förman,
Hvad them var fatt, thet kräfde han.
Köpmän redde them ööl ok maat,
Hvar äpter ämpne som han gaat :
Bönder skulle thera hästa föda,
Ok förde them foder med diger möda.
The innan Suderköpung läge,
Som Bönderna röntq, hörde ok sage,
Sva lifde the Tydska vider them,
The rijdu a landit til them hew ,
Thera drängia ok thera otheikt, k)
Then gör ilia som lijtet veet,
Ok toko hvad them var til rada,
Ok giordo them vald ok mycken onada.
Bönderna togo tha vider ledas ,
Ok vordo stickna ok vider vredas,
Ok slogo en Tydskan omside,
At the andre voro alle oblide;
Han reed ey uth i bättre luna,
Ater kom han med röda kruna.
Tha vordo the Tydske alla vrede,
Them tyckte illa vara at thet skedde,
Ok drogo thera tygh opa,
Ok ville Bondomen besta ,
Med strijd om the gato :
The saliga /) Bönder hemma sato ,
Ok ski äpte thera kolfva ok thera lee, m)
Hvo stridena tappade thet voro the.
The Tydske tha Siger vunno,
Bönderne fullo ok somme rymdo.
55i K. AÏRGER jfEFRIAS IFRAtf SITT FAKGELSE;
R. AIR GER US E CARCERE LIAERÀTUR.
Ther epter nästa Sommer daga
Tha lot Konungen af Danmark draga
Sin här iri i Sverike ,
Mången Riddare ok Riddare iijke
Var tha innan Sverike sedder
För Konung Erickz ahra ok hans heder,
Ther them hade vtsändt.
Grefvens Baner vart ther kandt
Ok af fiols taland,
Ok sva mang man theh ibland,
Ok Hertugens Baner af Sletzviik,
Waldemar en Första rijk.
The tva Herrar för härin sago,
I Liungaby a) the tha lago.
Then tijd Hertug. Erik kom,
Ok med honom marigen Halade from,
Tha vart ther dagtingat sva,
At thet skulle innan en dag staa,
Om Konungen vtkomma matte ,
Tha skulle the vara väl satte,
Ok hafva tridingen af Rijket,
Sva vardt thet tha ther förlijket.
The ädle Män i Sverike boo,
The hade ett Hof i Orabro
Om fastan ther epter var,
Ok giorde thet them til rätta bar,
Ok kom allom them til rade,
At the ville göra vid Konungen Nade,
Ok loto han vthaf then häfft,
Ok af komberligom kräfft, b)
Om han ville thet lofva ok svärja
At han skulle aldrig a Rijket härja,
Med nagon vthländskan Man eller här:
Sva vidt som Rijket är,
Tha skal han hafva sin tridie deel,
Ok annat livad honom bör ther tel,
Om han vil svärja a then Christ,
Then Himmel skapade, löff ok qvist,
Ok opa thet helga Bröd
Gudz Lekame, för oss talde död:
Tha viljom vij ey veta hans skada,
Vthan hedran ok ähran i vara daga. c)
Elfter Paskan kom Rijkzens Radh
Til Nyköping, sva heter en Stad,
Ok a thet huus ther Konungen var,
Ok ville höra hans ansvar,
Om han ville thet vndergaa,
Som then hade allom sämpt oppa?
Han.
Ji) Dure sunt pai’oeciæ hujus nominis, Oster- o) Ex pluiibus locis bujus nominis paroecia
Grefje Si MeliutiGrefje in territorio Scaniæ Oxie. Smalandise maxime probabilis videtur. Cfr. Ln~
V.' Ttineld, 1. c. p. 5p4. gtrbring. T. III. p. 54.
i) Tve, tvifvelaktigt. dubium. Tiikommande kraf, fordringar: futura po-
k) Idem ac Oheyt, pack, fæx, turba. stulata.
l) Salig, hoc loco eländig, miser. Cfr. Ihre. f Cfi ,_ Ha d 0 >phU Allegata ad hoc Chronicon,
m) Skiäpa, laga til, adaptare. Kolf, klub- i '
ba: cHva. Lee, lia, falx.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.