XXXII. STORA RIMCHRÔNIKAN»
rf /
04
Tlie Danske foro andra väga,
Ok lago vid Kunnahuus b) ena stund,
Sedan foro the til Bovosund c)
Otta daga lago the ther,
För an the Danska kommo sva när,
Opa ena mila langt,
Man saa ther mangt Harnisk blankt,
Ok nianga goda Plata ny,
The Vplanske hade ey hokt at fly.
Dänir sade ey ville nij strijda?
Oplänske sade: hvij ville i bijda?
Tha vart thet tagit i en dag :
Eller hade thet varit manslag.
Dänir foro tha ater hem;
Ok Hertugen gaff orloff them,
Som vthe hade med honom varit,
The hade ok garna hem farit.
The togo i dag ett aar. d)
Si, HERTtG ERICS O VAN SR AP MED K. hIkAN
Z NORRIGE. INIMICÎTIA DXJCIS E&ICI CUM
Haquino rége nörve giæ.
hen Sommer ther effter var
Foor Hertug Waldemar til Tydzland:
Huru honom gick sedan ther i hand,
Thet magom i liöra frarn a leed.
Hertug Erick skippade sina reed
Om Olufzmassa til Noz’gis,
Ok hugde vara thes viss,
At han finge sina Möö,
Ok mötte Konungen innan Kragöö. a)
Tha stod Konungens Dagtingan sva:
Kan jak ey Var dberg ater faa,
Tha kan tu ey mina Datter fanga:
Hvar epter torf jak tha langa?
Sva sade Hertug Erick;
Vil tu henne ey gifva mik,
Gudh gifvi henne Lycka ähvar hon far!
Var dberg far tu ey ater i aar,
Ok thes ath sider b) at tu sva later.
Tha vände Flertug Erick sik ater
Til Kongalla ok hölt sin kost,
Vijn ok ööl, mod ok most
Var ther yfrit tilredt:
Mik tyckte jak hafver ey sedt
En vanare kost än ther var,
Hofvelig kläde mangt ett paar
Hertugen ok hans Män boro,
Ok gafvo the gärande the ther voro/
Codex 2. Kindahus, in territorio Vestro-
gothiæ Kmda, paroecia Frölunda.
cl Bogesund, hodie Ulricæhamn.
d) Slöto Stillestând pä ett ar: unius anni in-
ducias pepegerunt.
oj Insula prope Christianiam, Kragerö dicta,
victoria Svecorum haud ita pridem Celebris.
b) Sa länge, quamdiu.
<) Bekymmer, sollicitudo.
d) Mycket trög, valde tardus.
e) Ämnat, destinavit.
a) Emotsta, resistere.
Ther var giort en höfvelik saal:
Grefve Jäcob kom them i qval, c)
Han ville hafva Huset ater igen,
Han miste thet ok var offseen. d)
The hade ok ther myckin tokt,
Then kost hade han til Bröllop hokt.
$2. HERTIGARNAS INFALL I SKÅNE, IB.R.UPTIS
DUC UM In scA niam.
Hertug Waldemar foor Pelegrims färd,
Ok hedrade Vårfru, som hon är värd.
Mädan lot han soldera
Otta hundrade örs ok än mera,
The epter honom til Sverike foro.
Mange vijse män thet svoro,
At the aldrig hade sedt en vanare här,
Ok sva mycket folck som tha kom ther.
Fem hundrade örs kommo ther til,
Sva hafver matt sakt mik : jak vil
Ey tijga med then man thet saa.
Hvar the fem hundrade skal besta, a)
Han torf väl vider tolkit, b) ty
Jag siger eder för hvij,
Bätter B.idderskap jak ey veet,
Ey innan all Christenheet.
Ther ar Hofmän af Vplandom,
Af Östcrgöthlandom ok Smalandom,
Hoo räkna vil af all thera dygd,
Plan siger at thet är ey lygn.
Thessa förde Hertug Erik,
Alt uth til Skane med sik.
Om Julen tha dagen uthgick,
Ok Konung Erik the tijdender fiek,
Tha foor han öfver Örasund,
Ok ville tha bida irtgen stund.
Första dag the kommo tijt,
Tha fmgo the kost i goda lijt f)
Sva at Hertugena ok all thera här,
The flydde d) yfrit mädan the voro ther,
Hälff annar dag ok ena natt.
At engin kärde thet honom var fatt. é)
Ydnalanga f) sva heter then by.
Then kosten var redder förty,
At Konungen skulle han hafva nött:
Tha kom Hertug Erik järnskott,
Ok tok han uthan Konungsens tack,
Mäst var thet alt ööl g) man ther drack.
Konungens Broder föro the sva,
Med hundrade örs han ther laa.
Han
b) Han behöfver väl dylika: talibus opus
habet.
ej Tilgâng, copia.
d) Fly, skaffa, suppeditare.
e) Fattades, deficiebat.
/) Codex 1. Odhknaliunga. 4. Ykneliunga.
Orkeljunga 8c Oderljunga paroeciæ *unt territorii
Norra Asbo in Scania, 8C in illa arx ohm fuit
ejusdam nominis, quod destruxit Eskillus Krake
an. i5i8. Cfr. Loserbrinu, T. Ilf. p. 5i. Tuneld,
T. m. p. 45i. 478:
g) Codex 1. Trampöl.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.