CHRONICON IIHYTHMÎCUM MAJUS.
33
At välja sik ena aff alla the
Fruger innan vcrldina är,
Ok hafva henne i sitt Hierta kär
Ok hon aff Hicrtans Kärleek vil
Honom väl, til döden them atskill
Tha thefc Hofvit thet var ändt,
Tha hade Hertugarna sändt
Siua Män on i Sverike,
Ok ridu sielfve epter med faa Män hemelike,
Sva at thet skulle intet ord aff gaa,
Ok loto sina män thet förstaa,
Hvilken Stad the skulle them möta,
Ok hade hugt sin skade böta;
Ok ridu vp i Svidia,
Ok Konungen lot them bidia.
Tha ville the gärna Konungen see,
Fär then skull tha ridu the
Til Hundhammar thera gard , d)
Han ligger langt östan Kalmard.
Ther lato the thera Hästa sta,
Ok togo the Skipp the kunne fa,
Sva mang som them väl bar,
Ok rodde tijt som Konungen var.
Konungen var i Hagtuna, e)
Ok Hertugen kom rätt i thet luna,
Som Konungen ville til Bord gaa:
Then tima Konungen them saa,
Han undfick them med myckin tokt ,
Han viste ey hvad the hade hokt,
Thera Kläde the vp baro,
Alla Hertugens Män ther varo,
Gange i thet Huus the skulle hafva ligat,
Then tijdh the kommo alla thingat : /)
Tha drogo the thera g) tygh opa,
Sva at Konungsens Män thet ingen saa.
Then dag var tha när förgangin,
Ther vart Konung Byrger fangin,
Ok Drottning Märeta med honom;
Sidan var örlig y frit i vanom.
En Smalensker Sven heet arfvid,
Then tijd han saa then ofrid ,
Ok han förstod at illa loot,
Tha gick han tädan ok til foot,
Ok Konungsens Son oppa sin baak,
Han lopp ok hade myckit omak,
Han var en vnger man ok stark,
Han bar honom tädan til Danmark,
Ok fick han Konungenom i sitt skiöt,
Thara K) nid a hans Kinder flöt;
Han sade honom thet han hade sedt:
Tha vard thet Konung Erick ledt,
Tha han sporde hvadh ther var tytt,
d) Prædium in paroecia Sudermanniæ Botkyr
ka, haud procul Stockholmia. Memoratur in an-
rralibus patriæ an. 1217, cum vidua Joannis Ca
ll u! i Folkungi in iliud fugit, rnarito ab Estonibus
occiso.
t ) Håtuna, villa in paroecia ejusdem nominis
Vplandiæ.
/) Dit, illuc.
The tijdender Hugo tha yfrigt vidt.
Lifver nu nakon thet mon. i)
Thet Barn var Konungsens f örsta Son.
Om Michilsmässa tha var thetta
The i fängelse hade them sätta, k)
At the ville thera harm hämpna:
Hvad man ville för Konungen nämpna,
Thet giorde han, hade ey annat til;
The sade: giör som tina Bröder vil,
Lätt them vp bade Huus ok Land,
Ok antvarda thet Hertug Erik i Hand.
Til Stockholm the tha han förde:
Tha the Borgare thet hörde,
Sade the ey villia Husit gifva
Then tijd the viste Konungen lifva.
Til Nyköping förde the han tädan,
Her Mattis laa för Stockholm mädan,
För husit ok hade Staden,
Han giorde som Hertugen baden.
Konungen satte the i Nyköping nid,
Ok gafvo honom hvad hau torffte vid
Til sitt lijf bade ööl och maat,
Sva at fan git folck ey gaat
Farit bättre, än the fore bade,
Bade til mat, dryck ok kläde.
I samma stad ban tha var,
Som för var Konung Waldemar.
The hade godt herberge i at sofva,
Stekar a huus ok varma sto f va,
Ok en godan man them skulle göma,
Ok pläga them väl som them säma,
Ok fäa them alt ehvad the kraffde :
Var fhet sva at Fougten thet ey haffile;
Skulle han them faa hvad thet var,
Med blid laat ok god antsvar,
Sva at the foro ärliga val,
Ekke svälte man them ihäl. /)
3 o. HERTIGARNAS KRÏG MT I) D-A NM A RK, BEL*
I.ÜM Tl UC UM CUM DA NIA.
Rijket gick alt Hertugenom i händer;
Riddara ok Svena ok thera Fränder
The folgde honom ä hvart han ville,
Tha fr aa a) Hertug Erik then mille,
At Konungen aff Danmark,
Hade uthsändt mang halade ck stark,
The til Sverike trada.
Tha sampuade Hertugane bada,
Ok foro in til Landamärke
Med myckin macht ok diger starke,
Tha hade the ther stampna läga;
The
g) Codices 1. 2. 4 . Vapn,
h ) Tårar, lacrimæ.
i) Ter ti um de ætale Scriptoris testimonium.
Æ) Förlikta, reconciliali.
/) Iiidignatio Scriptoris ob Duces dein fame
necatos.
a) Förnamm, comperibat.
H. 9.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.