32
XXXIL STORA RIMCHRÔNIKAN
Ok räddes starkeliga ofrid,
Af hans frändi ok hans maga, e)
Thet the hade för them taga. f)
The ridu tha bade daga ok nätter,
Mang god häst yard tha trötter,
För än the Stockholm nado,
Mangan dogande Man ther bade
Väl för honom, hoo honom saa,
At han skulle god dagtingan faa.
A Stockholms g ) Huus satte the han.
Han giorde som en vither Man,
Opta sade sin Skrifftamal,
Ok tänkte yppa sina SiäL
Han yänte sik enga yndanfärd,
Vthan han skulle döö för ett Svärd.
För Julen var thetta här:
Moot Fastegang kom han ther h)
Her Folke Jonson i) aff FanÖö,
Han sade honom att han skulle döö,
Ok bad han reda sik ther til,
Förty min Herr a Konung vil
Tik ey länger lata lifva ;
I skulen mik thet förgifva, k)
At jak giorde som Konungen bod,
Thet är mik ledt om idar död.
The ledde han sunnan vid then Stad
Ok giorde sva som Konungen bad:
Först grofvo the hans graf,
Sedan huggo the honom Hufvudet af
A verld huru tu plägar löna,
Hvilken Man tik vil röna,
Tin vänlek ok tin fager laat,
The ändas opta med sorg ok graat!
Öfver then Graff han inne laa
Ther lato the ett Tiäld opsla,
Ok lato ther ett Altare göra,
Hvo ther Mässa ville höra,-
Ther matte han faa henne alla daga:
Är hans Siäl i nakon vada,
Tha gifvi Gudh honom Himmerijk,
För then dödh han talde a sik.
Ett Korss sa man ther staa,
Hoo til Staden foor eller fr a,
The bidia thes heller för honom,
Honom är thes meera Nad i vanom.
Han laa ther e Hedna jord,
e'I Præter Christinam a Duce Valdemäro re-
pudiatam, filiam habuit Margarelarn, Dano Ful-
konis nuptam atque Regni Dapiferi 13 o ef-ii Joan—
nis aviam maternam. v. Monumenta Bibliorh. Sko
kloster. Diss. Acad, a nobis édita.
/) Messenius habet: Laga, quod insidias ex-
plicat Ihre in Gloss.
g) Codices i. 2. Torn.
h ) Die 6 Februarii.
i) Inter exs ecu tores testamenti Torkilli Cami-
ti nominatur. Lagerhring T. 5 . p. 36 .
k) Förlåta, condonare.
/) D. 22 Maji.
m) Fratres ordinis S. Francisci.
n) Likkista, loculus funebris.
0) Lapis sepulehralis, cujus inscriptio Vjx ex-
Som Bysens faä gick, ok thera fähiord,
Alt til litet för Pingz daga; l)
Tha bade hans Frender ök hans niaga,
At Konungen skulle sva väl göra,
Lofva them at the matte han föra
Tadan ok til BarfÖtta Bröder: ni)
Hvem skader thet mädan hän är döder,
At man gräfvét hans Been ther nider.
Som man for alla Siäla bider?
Jak troor til Gudh som alt förma,
Thet han skal sin deel ther aff fa,
Aff thet goda man ther gör,
At fa Himmelrijke thes för;
Sva frampt var Herre vill.
Tha gaff Konungen sitt ja ther til-
The togo han opp a the mark,
Hans Kista ok hans ark: n )
Then tijd the hail tädan boro,
Alla the Clerka i Stadin voro,
The gingo alle moot hans Lijk,
Han var een ädla Herre rijk,
Then tijd han lifvande var.
Til thet Clöster man han bar,
The lato han ther väl begaa
Med Mässor ok med Psaltara,
The lade han nid vthi ett Choor, 0)
Ther Gudh i Himmelrijke hoo r,
Tag i hans Siäl i sina räre,
För then dödh han tolde häref
2g. K . BIRGER FÄNGSLAS. JR, BÎRGERUS CiJt-
GJEXJ INCLXIDITUR.
"Varfrudag then öfver meer, a)
Tha timade tolkit som offta skeer :
Tha var ett hooff i Biälho,
Ther var manger en man glad ok fre o. /;)
Hertugen giorde at sina män
Bröllop som Herra pläga ok an,
The Alan ther the väl röna
Thet ar möyeliget man skall them löna
Väl, thet är ädla Herra sidh,
Ok hälst then tijdh man tai-ff them vidh
Väl är then Man ther Lyckan händer!
Ther vore fäm Bröllop all i sänder, f)
Ok then höga glädi skal ske,
At
plieabilis, in Lagerbrings Sami. i Sv. Hist. P. 2.
conspicitur, in templo Riddarholmensi Stock -
holmiæ olim situs, in coemiterium postea ejeetus
8C deperditus est. Cfr. Elers om Stockholm P. 2.
p. i 5 . v. Supra p. 72. In Messertii Tumbis p. 44
inscriptio ita habet:
Marschalcus Regis jacet hic Torchillus humatus,
Immérité legis paciens, vi decapitatus,
Birgitæque datus conjunx, morte contumulatus,
Ad Sponsæque latus , velut ante thoro sociatus,
o) Die 2 Februarii, iSof.
I) Glad, lætus , hilaris. Ihre in Gloss.
c) Hæ lineæ transponendæ:
Ther vore fäm Bröllop all i sänder.
Val är then Alan ther Lyckan händer.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.