\
ÈHRONiCON RHYTHMICUM MAjÙS«
3i
Ok sade Konung Hakone sva,
Ok loto honom thet förstaa,
At Huset var belagt:
Tha sampnade Konungen sina makt,
Ok fik hone Hertüg Erik i händ,
Han drog ok genstan i thet Land
Tijt som Konung Byrger laa.
Tha Konung Byrger thet fra, ni)
Tha redde han sik sva til,
Som then Man ther strida vil.
237. FÖRLIKNING SMELLAN K. BIRGER OCH
HANS BRODÈR. RECONCÉLÎATIO REGIS
XT DUC UM.
Tha Hertug Erik kom ther
Opa en halfvo mila när,
Tha vart thet tagit i dag, a)
Ok kom tha i ett miukare lag,
Ok förampnade b ) ther sik,
Konung Byrger ok Hertug Erik,
Ok thera Broder Hertug Waldemar.
Hvad them til rät^jp. bar
Aff Rijket, thet skulle the ater hafva,
Ok Konungzens hyllest ok hans gafva,
Hans kläde ok godz til laan, c )
För thera tienst, thet är min vaan. d)
Thessalund vorde the satta : e)
Thet giorde Gudh som bäst förmatte.
Kongälla hade Her tugen quart,
Ville han tijt, eller hvart
Han vilde i Norge fara,
Thet vilde ey Konungen vid honom spara ,
Til Hans eller annan Stad;
Hvad thet var som Konungen bad,
Thet var honom ekke sönt, f)
Vthan alt var honom väl undt.
En tijdh Hertug Erick han bad,
Norges Konung, tha han var glad:
Gaten i inik Värdberg länt,
Thet vore mik väl til ränt.
Konungen svarade: ä hvat jak vill,
Tha höre thet Grefve Jakop til,
Vil han thet för Penninga lata,
Tha vore thet mik väl til mata.
Konungen sade, jak geer honom vist
Thet Sölff, om han gitter Huset mist.
Grefven Konungenom Huset loot,
Thet var ente Hertugenom emoot.
Konungen fick thet Hertugenom i hand
Ok thermecl halff Halland.
ä8. TORKEL KNUTSONS DÖS. TGRZELEÏ CÅNlf-
Tl FATUM.
rp
1 lia innan thet samma aar
Tha skildes Hertug Waldemar
Vider sina Husfrugä,
Som the athskiljas som ey muga
Samman vara för the fall;
The jak kan ey mi nämpna all.
Jak veet väl at the skildes ey ath
För osärnjä eller orida lath,
The hade thes gärna hafll fördrag:
The skildes ath för Gridz söfva Lag, a)
Henne Fader hade han hållit
Til Christendomen, thet hafver vallit.
The var vng tha han theni sammangaff:
Ök viste ther ente aff.
Tha lofvade Biscopen them bade
At gifltas, om them vordet till rade,
Tha tok Marsken om sik at iäfva: b)
Mädan Hertugen vil sin vilja hafva,
At the skulle honom arigest tildraga,
Ty at han varnadis alla daga,
At Konungen var honom ey goder,
Thet vulte Hertugen hans Broder.
Han är hans Broder, jak är hans Man,
Jak hoppas thet at engin kan
Gita thet a mik ful förd t,
At jak hafver nakra sak giort,
Vthan thet var Konungzens budh,
Jak vil at jak sva hade tient Gudh,
Sva som jak hafver tient hanom,
Tha vore mik bätter lön i vanom!
Thernäst kom Konungen til Lena, c)
Ok medh honom bade Riddare ok Svena,
Ok hans Bröder Hertugena bade,
Ty lydde Konungen Hertugena rade,
Ok loth Torgil Knutson fanga,
Sidan tog honom xnissganga.
Inne för Konungen som han stod,
Han sade : ädla Konung god,
Thet j mik snödelika vthgifven,
Tries hafven j blygd ä mädan j lifven.
Hans Dagtingan halp ey ett haar.
Then tijd Mannenom missgaar,
Sha är han litet hörder.
Om Nattena vard han tädan f order,
Ok vard satter pa en häst,
Ok hans fotter vnder buken läst.
Thet giorde the före the saka
At man skulle han ey aff them taka ;
Ok ridu öfver Tivid, d)
Ok
rn) Förnamm, eomperibat.
c) Dagtingadt, induciæ fact» sunt.
V) Förlikte sig, reconciliati sunt.
c) Lön, donum, proemium.
d) Lott, sors.
e) Öfverens, concordes-
f) Nekadt, negatum. Och mig ej sön, in Li
bro Hymnorum.
u) Fadderskap, cognalio spiritualis. V. Ihre
in v. Sif.
i) Tvifla, misstänka, suspicari.
c) Cod. 5. Weita, quod Hodorphius reeepit.
d ) Silva, quæ Vestrogothiam a Nericia dis-
termiuat.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.