5ö XXXII. STORÂ
Han künde ey bättre Hälade fa,
Ån Hertugarne hade med sik iha.
Sidan brande the Lödesse alt i rötter,
Sva at somma finge thés aldre botter.
Sidan fingö the ey längre dvalä ,
The gäste ett Land som heter Dala,
Ok bygde ther ett huus heet Dalaborg; y)
The Bönder vore ey utan sorg,
Ther skulle til bade bära ok draga,
Sva Val om nätter, som om daga, z)
Til thes thet huus var bygt,
Ok alt var kommit til lycht.
Tha Konung Burger thet saa,
Tha sände lian otta Riddara,
The som honom vöro hüll bk troo,
The lade sik nid vid Agnabroo ,
Ok skulle the broo kasta ok väria,
Om liokor mari vilde landet härja.
Thä Hertugeii hörde at the vore ther,
Häri sade : see hvar Her Mattes c) är,
Ok bid honom til mik gaa,
Jak siger honom hvar han skal ävitttyr faa*
Her Mattes vart tha glad,
Ok gick til Hertugen i samma stad;
Hertugen sade: var ey sva frij,
Förthy jak siger forhvij,
The hafva brona sönderbrutit,
Ok timbret är alt bortflutit;
Ty veet jak ey huru tu komber Öfver 1
Her Mattes sade: sva frampt at jak lefver, b)
Ån tha the hafva hona brändt,
Jak skal ther öfver, ther med änt, c)
Om jak finner ther a ett vad,
Jak söker thetn bade stad.
Haii tok them med sik han ville hafva_,
The hade lenger d) väg at trafva.
Tha the kommö til then aa,
Thä Var sva mörkt at engin saa
En then annan för honom red;
Then aa var djüp ok bred,
Ok var full öndt innan at rijda,
Ok somme vilde til dagin bijdä.
Her Mattis sade: vij skolom här til,
Thet gange huru var Herra Vil.
Thera örs vodo, ok somma summö,
Tha halp them Gudh at the kommo
Öfver upä thet andra Land,
En man gick sva illa i hand;
Thet han drunknade i then ström,
Ther gofvo the ath ingen göm. e)
Thera Bi ende lagö alle i een By,
y ) In paroeeia Bolsta prope Vänerum lacurri.
z) Cod. i. 2. Ok arfvoda ther hade nätter
och daga.
«) Matthias Kettilmundi.
b) Hæc gvats est, quam Ericus Olai exprimit:
vita comité.
c) Proverbium adhuc in ore populi fre-
quens.
d ) Codices i5. i4. Langhan.
RlMCHRONIKANs
Ok hade för rägn ok väder ly, f)
The Riddare lago alle i een gärd,
Ök hullo öfver sik starkan vard,
Ther Vart tha innan garden ränt,
En Eld hade the varm vptändt,
Han lag mit i Garden och brän,
Thä löper enfhera var dman
Til Stügona, ther the Herrar lago;
Tha Hertugens Män thetta sago,
Thet Huus Herrana lago vthi,
Sprungo the aff Örsen rheer än tij,
Ok lupo alla för thera dör.
Tha hade the fangit Bodit för,
At Hertugens Män vore sva när,
Tha vore the bätter tädan än ther.
Somme fingo thera tröyor ok platar ;
Vij seem nu väl at illa later,
Vij skolom oss ther fangna gifva:
Eller oss är lijtert Vaan ät lifva.
Carl Eluarson g) vart ther tha eaar,
Han hörde til Hertug Waldemar:
The vordo ther alle Hertùgéns fanga,
Ok lofväde Gud, at thet sick sva ganga 5
Åt the fingo ey döde män eller saare
Fleere, än the tha vare.
Thera örs ock thera hästå
Them fob de the bort alla the bästa,
Harhisk, Platar ok annat meer;
Bade Koppar, Teen ok Kaster, h)
Kläde, SölfF, Penninga ok andre reda.
Thä tog Konung Byrger illa eeda, i)
Then tijdh han the tijdender fick,
Thet hans Mannom sva missgick,
Ök lot sinä Män thet förstandä,
Ok sände sin Breff til allä Landa,
Oh bod them alle reda vara,
Konungen viide ena resa fara,
Ok vilde Dalahuus beläggia
Ok engin Man läti sik ther atT äggia.
The giorde alla som Konungen bad,
Ok möttes ällå i en Stad ,
Annat sinrt vid Agnabroo
För XX. M. k) Män man them förslo,
Bäde Hofmän ok Bönder ibland,
Svä forö the geiiom Vaniialand,
Ok hade omak l) ok myckit qval,
För än the kommo bort til daal
Tijt som tha Husit var.
Hertug Erik ok Hertug Waldemar
The vofo tha til Norge ridne,
Jak troör at the giorde thet obidne,
Ok
e) Akt, curä, attentio.
/) Le, lugn, tranquillitas.
g) Codices x. 2. Elinæson.
h) Käster, bly, plumbum, v. Ihre in Gloss.
i) K. Birger tyckte illa om, R. Birgero mi
nus hoC placere incepit.
k> Codices 1. 2. Tijo Tusend.
I) Cod. 1. 2. 4. Kymbex - .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.