29
CHRÖNICÜN RHYTHMICUM MAJUSo
*Thä vard Nyköpung belagt,
Aff Konungzens Mannom ok liäns blakt $
Thet var i raskail tijma /) gifvit,
Som här star i Boken a sk ri (Vit.
Ther effter inn'än skämman ridh, g)
Rätt sämma sommars tijdh,
Tha vart ett Hoff h) i Fagradal, i)
Ther yar aff Herrum full godt vaaL
Konung Byrger tijt först kom,
Med honom mangen Halad from ;
Tlier kom ök Drotning Märeta,
Konungen af Danmarck kom ok tha
Med Riddare ok Svena en vänan Skarå.
Tha saa man för Körningen fara
Pipara, Bombara ok T rump ar a,
Sva lato the tliera Pipara gaa
Langt för, än mån them säa; Æ)
Tolff Bloss nian för Konungen förde,
Ok tolff Riddare han ther giorde.
The /) gärande gick ther väl i hand,
Thera täckia ok thera rännavand m)
Var brunt ok halfft Baldakin,
Ok dragit med ikorna skinn.
Tha thet boliord Var ther ändt,
Ok hade theras örs sva ränt,
Ok sva hofvat, som the hade lickt,
Tha giorde Konungen sina tokt,
Ok gick tijt som Drottningen n) var:
Hon giorde som henne til rätta bar,
Gick vth a moot sin Broder,
The vore Syskon aff Fader ok Moder.
Hertug Erik vante sik ther ey fromma ,
Ty ville han tijt ey komma;
Ty Konungarna ville bade ett,
Ok hade gerriä bada sedt
At annar skulle rada som han;
Ty var then ädla vijsa Man
Ey ther tha mädan :
Dock var han ey langt tädan,
Ok hörde huru hans dagtingan stod.
Tha han hörde hon var ey god,
The togo then Väg til Norges laä,
Ok loto Konungen oj thet förstaa,
At the vore kompne a hans Nade;
Om Gudh gafvo honom thet til rade,
Halla them ther ena stund,
Til Verldin sköpe sik antiorlund;
Ok kärde, at thera Broder hade them f ördrifvit
Fran thet Godz, Gudh hade them gifvit,
Thet thera Fader hade them ärfft,
Ök ville halva them fördärfft,
Ok ville oss intet aff Rijket gifva.
Hertugen p) sade : 0m jak ma lifvä
Innan ett aar, jak skall i Rijket inn,
Aii tha jak komber ey i thetta sinri.
Konung Hakon svarade them väl :
Mädan Konung Byrger ider sva qväl,
Tha varen väl kompna ey thes sijder, ?)
Jak 'vil förena millan ider.
Sva frampt jak thet getter:
År ok Konungen sva orätter,
At han vill ider lata fförgaa,
Jak vill ider hielpa; om jak forma.
Ok länte them ett huus ok een Stad,
Thet halp ok digert som Drottningen bad.
At Konungen skulle vara them goder,
Hon var them hull som thera Moder.
Aff Landet sva mycket han ville,
Tog Hertig Erick then mille,
Ok spisade Rusit thet bästa han gat,
Sva ett aar han var orädder om mat.
Thet Huus heter Nicklaborg, then Stad heter
Kongälla, r)
Ther är ey vthan tva milar mällan
Lödessö ok ater tlier,
Sva ligger ett thet andra när.’
Konung Byrger fik veta full änt, s)
Thet Hertugen var Huset länt.
Han sade: thet ligger oss alt ofnär,
Nu veet jak väl huru thet gar;
Sveriké Varder gäst aff them ,
The ränna oss i Herberget héni.
Tha bygdö the ett Huus a Gullbrandz t) heed,
Starkt ok fast thessaled,
At Landet skulle ther hafva aff tröst
Tho u) gat thet litet hans vanda löst.
Tha vore Hertngans Man sva könej
Hvar veet hvad har är för än han rcrie.
Litet för än Lödessa thet bran,
Firigo the Her Benedict Lägman v)
I Agnatorpe hem ath sin.
Skulle man leta vth til Rhin. #)
Hart
f) Snart, cito.- . .
s?) Rid, spatium temporis. Skämmatt rid,
kort tid, breve tempus.
hj Ericus Olai vertit: P arlam en Lum/
i) Situs hujus loci frustra in Geograpma pa-
triæ quæritur. , 1, r •
k) Codices 1. 2. Man hörde them laufet tor
an man them saa.
/) Gärande, hoc loco athletas dénota re vi-
m) Häst-täcken vid torneringar, Flialeræ,
stragula equorum in torneamentis, a Cad, indu
mentum, p atm us, unde Vadmal.
n) Ingeburgis, Magni Ladulås fika, regi na
Dauiee.
°)
Codex 13 addii : Haquon.
pj Idem: Erich.
q) Icke des mindre, nihilo minus.
rj Kongälf, celebre in veteri historia Bahusiæ
oppidum.
s) Fullbordadt, perfectuin. Cod. 1. 2. Théraff
eu frät, hide dolor.
f) Codices 1. 2. G allbergs. Situm erat hoc
castrum in territorio Vestrogolluæ Sälvedal, pro-
pe albim Gothicmn.
11) Dock, tarnen.
v) Benedictas Aigothi, Lcgifer Vestrogothiæ,
de quo vidé Lassrbring P. 3 . p. 27. Agiietorp &Î
Agnabro residua sunt in Agnaholm, insula fluvii
G ul! spång, ubi lacui Väner illahitur. Tunelds Geo-
graphia Svec. P. 2. p. 3 i 2 .
mj Flamen Rheni.
ÏÏ. 8.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.