28
XXXII. STORA RIMCHRÔNIKAN.
En Riddare började tha til ok sagde,
Ok Hcrtugén stod qvar ok tagde : f )
Thet första g) min Herre ider gifver,
Ther torde engin göra tirer nu lilyer
I Sverike, thet sonr i lotin göra:
I lotin Kost vtliaff Landit föra,
Fläsk ok Smör, Korn ok Rog,
Jak undrar, hvij ider kom thet idiog? h)
IVlädan min Herre hade thet förbudit,
J hafven ider ey jåmpt omskudit, i)
Thet i villen göra min Pierre imot,
Ku är ofseent at rada ther a boot.
Han gifver ider ok en annar sak,
För ider möda ok omak,
The han hafver hafft aff ider högferd,
Han vare thet ey gärna värd
Aff ider at hafva, ok androm sider,
J hafven reet k) hans hierta ath ider,
I thet i riden med väpnat hand,
Med hans ovännom genom hans land,
Ok Konungsens Eedzörra hafven i brutit,
I hafven ther ey sva myckit i nutit,
Eller ok niuten fram a leed, l )
Sva frampt at Konungen varder illa vred.
Then tridie sak är thessin hare,
Min Herre Konung öfver ider kärer:
Ider Riddare slog hans Portenäre,
Ther lians huus gömde tri) ok honom var käre,
Förty han ville ey latan in ;
Han fick en pust vid sin kinn,
Honom tyckte som hans Öra thet bran,
Han siger, at thet ey än försvan.
Thet var myckit bätter fördragit,
At Konungzens Mon vore oslagit,
Tha vore idor sak ey sva högh:
Nu är min tunga ey sva slögh,
At jak dömer nakon rätt ther til,
Ythan Konungen gör, huru han vill.
Then fierde är sak thenne,
Jak veet thet varder en träta aff henne :
Thet hafver varit, ok är än,
Thet en Herra ok hans män
At the taga ett torney,
Hvad thet valler, thet veet jak ey ,
Hvar idra män komma samman ok vij,
Årom vij halfve flere än i,
Tha vardom vij trodne nider,
Ok tappom alt thet vij sattiom vider,
Ok gören i alt oss för haat,
/) Teg, silebat.
g) Codex 12 addit : Sak, primum gravamen.
Ii) Huru detta kunde falla Eder in ? cur hoc
in animum induxistis?
i) Omskadat, betänkt, circumspexistis.
h) Reta, ad iram concitare.
l) Framdeles, olim framledes, in posterum.
m) Förvarade, arcem tuebatur.
n) Eeda, cupere, plaeere, som illa vill.
o) Lägt, gifvit lägd, salvum conduction præstiti.
Her Mattes är ther Höfyitzman ath,
Ok andra fleer them jak veet,
Konungen all til Smälighet.
Thetta är then sak han kärer til eder#
Nu är jak then gärna beder
Til min Herra Konungen eder Broder,
Thet han vari eder naduger ok goder.
Tha stod vpp Konungen illa vreder,
Ok sagde som then man illa eeder: ii)
Hade jak ider ey hingat leet, o)
Tha skallen i hafva raskeliga sedt
Then rätt, ther hörde til.
Nu är thet sva at iak vill
Ider ey länger gifva frid,
Än i dag til Solen ganger nid:
Hvar jak ider ther effter far,
Tha veten i af eder missgar.
Hertug Erik tok tha at svara,
Madom vij hädan felige p) fara?
Konungen svarade: hafven ider hädan:
Jak huxar ok ä nagot mådan.
26. INBÖRDES KRIG* SELLTJM INTESTINUlrl»
fe idan vore the vth aff Rijket svorne a)
Tva adla Första ok välborne,
The viste ey hvart the ville ä vända,
Tyt thera kymber b) finge en ända.
Til Danmarck fullo thera väga,
Sva som vthdrefne Män pläga
At rymma, tijt the vänta sik hald: c)
Yäl hade Konungen hafft thes vald
At hiälpa them , om han ville.
Ok trösta Hertug Erik then mille,
Ther a at Konungen var hans Mager, d)
Sva som then andras Syster ager.
Tha the 'kommo tijt som Konungen var,
The giorde thet them til rätta bar,
Gingo för Konungen at sta:
Konungen dröfveliga a them saa.
Tha hälsade han them bade,
The sade: Herra, a idia nade
Årom vij nu kompne här.
Han sade : jak veet väl hvad ider är.
Thera ärende ok thera fall
Them viste Konungen full väl all:
Thet Konungerna hullo bade samman,
Tykte them vara intet gamman,
Thet han ville ey med them halla
Thet nionde Drottningen e) valda.
Tha
р) Säkre, securi.
«) Landsflygtige, exsules facti.
b) Bekymmer,, curæ. Observandum, ante im
perium Germanorum principum in Sue ci a, parti-
culam’Äe in vocibus linguæ patriæ desiderari, dröf-
vilse, kymmer legi pro bedrofvelse, bekymmer.
с) Medhåll, præsidium.
A) Observatum antea Magher, mag promiscue
pro affine 8C genero usurpari.
e ) Cod. 1. 2. addunt: Märta*

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.