/
CHRONICON RHYTHMICUM MAJU
Jak hafver them länge föresedt,
År thet annars än väl, thet är mik ledt:
År thet ok välj tha ar thet för sik,
Tha är thet ingeii sva liuflft som mik.
Hafver jak Gödz sidan kiöfft,
Eller ok Silfver sämman stöfft, e)
Thet star alt till idra nade ,
Ok gifrin mik hvat ider blifver til rade j
Ok tag in en annan dogande man,
Then Val vil ok val kan,
Ok yngre är ok ärfvoda f) ma:
Aldren tager fast ath mik gaa.
Ty vil jak Orlof aff ider liafva,
Ok tigger thet gärna för ena gafva :
Ok tiäna ider gärna, thet veet Gudh,
Ok komma til hofva när jak far budh.
The svarade alle med enom munne :
Vij hafvom ingen ther sva väl kunne
För Rijket see, som han,
Ty han är en sniälder man.
Han see för Konungen fram a leed,
Cronona äga ar langt ok bred,
Han veet thet väl, hvar hon athskil,
Ok thet Hertuganom hör er til.
Hertugenom är thet vordit til rada,
Med Gudz tröst ok Konungens nada,
The vilja hafva thera Hertagadöme,
Bade Bröder, som them väl sömme,
Ok taka till Drotzäta liVem the gite.
Tha sade Hertugen: ingen vite,
Ther them Var sva väl rätter
Som Her Abiörrt, g} om han mik sätter,
Tha fa vij honom vara sysla i händer,
Om oss thet ingen man förvänder.
Marsk h ) Törgelson tha för Konungen saa,
Drotzet Abiörn före the Bröder tva,
Tha stod Rijket ärliga väl,
Bönder lifde med rätt ok skäl;
Herrana styrkte frid ok sätt,
Engin torde göra androm orätt,
Vthländske män tha forbade the,
At osämia skulle i Rijket skee
Ty thera bön var alt aflsann ,
Thet galt marger dogande man,
Thet förmännena sampte ey väl opa,
Tha togh illa i Rijket sta.
2 5 . KONUNGENS OCH HERTIGARNAS OVÄNSKAP.
INIMICITIÆ REGIS ET DUC UM-
Ar ânes thet yar ett fäste, a)
Ther vare the Broder alla gäste
Marsken hafde them alla budit til sin
Oöl ok Miöd, Most ok Vijn
Yar allem mannom ther o spart;
Hvad man talade öppenbart,
Thet kunne almogen väl första.
Om morgonen talade Konungen sva
Til sina Bröder herrtelik:
En ting ära kommen för inik,
Jak säger ider väl hvad mik är sagt,
Thessalund tha star ider acht,
At i vilin vthaff Rijkit fara,
Ok i vilin opa min skada vara.
År thet sva, tha varne mik vid;
Yilin i ok med mik hafva frid,
Tha gifvirt idert breff ther a,
Ider Insigle skola ther före staa,
At i skolen mik intet vara a moot.
Thessa bref han skrifva lot,
Ok Vara rede tha i stad
Allaledes, som Konungen bad:
Hade lian ther a moot mält,
Tha hade the rad samman fält,
Ok var tha kommit öfrit när,
At Konungen vilde dvalt them ther.
Tädärt foro the alla i sänder,
Hälsades väl ok toges i händer;
Folket tok sik sunder att ströö,
Ok Kon gen redh til VisingzÖÖ,
Ok Hertugarna ri du til ra ckaby. b)
Tha fingö the budh ok breff a ny,
At the skulle til Konungen fara,
Ok skulle sielfve ansvara,
Ok reda sik vthaff then sak,
The man talade a thera bak.
Her Abiörn ok Her Arvid
The tröste ey väl a Konungsens frid:
The ridu tha annan stad,
Tijt som Hertugen them bad.
Tha Hertug Erik til Konungen kom,
Hans Kläde stodo honom höfveliga om
Hans lijff’ ok alla hans lidhi, c)
Honom fölgde tokt ok goda sidhi; d)
Han hälsade Konungen höfvelika:
Han svarade honom lite ok dröfvelika.
Ok bad en Biskop tala sin ord,
Ok ändat för än vij gam til bord.
Biskopen sade ther til: ney, e)
Jak är en Präster, jak ma ey,
Tagen här til en annan man,
Ther ider ord bätter tala kan.
2 /
«
e ) Stöfva, sagaciter quærere, unde Stöfvare,
canis sagax, emissaries#
/) Arbeta, iaborare.
g) v. Laserbring , Hist. Svec. T. IV. p. 9.
h) Codices 1. 3. 4 . Thyrgils.
a) Codices 10. 12. habent Rönö, arx Ostro-
gothiae ad Bräviken. Aranäs vero, liodie Arnäs ,
iu paroecia Forshem prope Kinnekulle in Vestro-
En
gothia situm est.
b) Ailla regia in paroecia ejusdem nominis,
territorii Vestrogothiæ Kålland, quæ liodie Stor
gärden appellatur.
c) Lemmar, membra.
d ) Observandum est, a Ducum partibus con-
stanter scriptorem nostrum stare.
e) Codex 5 addit: MCCCIIIL

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.