26
XXXII.
STORA RIMCHRÔNIKAN
Hum the then ädla Forste undfingo,
Then kärleek far jak ey sagt en tusende deeL
Förty xnik räcker ey konsten tel,
Ok liffde the som the hade hokt,
Med heder ok ära ok mycken tokt.
Her Vindzlef i?) laa ther sinker ok doo,
Fempte dag Jula innan Oxlo,
Til Varfru Kyrkia han the haro ;
The adla Herra som ther varo,
Lagde han för höga Altarit nid,
Som är än i mangom Landom sidh,
Thet man plägar ädla Herrar begaa, x)
The kunne ey meer aff verldinne faa.
Nijonde dag Jula han orlof tok,
Som här star skrifvit i thenna hok,
Tocht och ädla sidh honom aldrig brast.
Konungen sade: thet ar mik last,
I viljéli ey Vara här Julen all ;
Han sade: thet är sva mine fall,
Thet jak gitter här ey länger bijdt,
Jak vil ok garna see livad hemma är tijt. y)
Vill tu här ey länger Vara,
Tha lati Gudh tik väl fara,
Ok lati eder ära ok lykka skee,
Ok lato mik skött eder ater see,
Med frögd ok glädi som jak eder an ! z)
Tha gick then ädla vijse man
Til Drottningen ther hon stod;
Tha sade thet adla rena blod:
Far Väl Son ok Jula Broder.
Han sade, min ädla söta Moder,
Nu vil jak gifva ider Gudh i vald,
För idra dygd sva margefald,
The jak hafver alf ider rönt ok sedt,
Ok myckin glädi i hafven mik tedt:
Min tiänist är ider ä hvar jak är.
Hon a) sade til honom: min hiertelig kar,
Förvthan allan falskan sidh.
Sva rönte han tha han torffte vid.
Han hälsade hvar then mail han saa,
The Fruer gingo alle at staa
 htar thera i sitt vindöga, b)
Med karan vilja ok gödan huga,
Ok sago alla elfter honom:
Honom var full godt herberge i vanoni; c)
Alla läste för honom ok bade,
At Gudh skulle med sina nade
Sända han väl til Landa hem.
Thessalund skildes han vid them.
v) Vitzlaus Rugiæ Dux, R. Haquini Socer,
V. Torf ai Hist. Norveg. T. IV. p. 4io.
a) Begâ, sepelire.
v) Handt, eventum.
z) Præsens ab unna.
a) Cod. i. Hafde honom i sitt hierta kär.
f’j Fönster, fenestra, Danice Vindue, Anglice
Window.
c) I beredskap, in promttt.
a) Hedewigis, filia Ottonis II. Comitis de
Ravenborg, Circuli Westphalici in Germania, Cujus
Ok redh sva tädan hem til Landa:
Hvad han sidan hade til handa,
Thet varder ider framdeles sak t,
Til dygd ok äre var all hans ackt.
24. TORKEL KNUTSONS SEBNARE GIFTERMÅL
OCH aFSAGELSE AF FÖRMYNHERSKAPE T.
KUPTÏÆ SECUNDÆ TORKEJLL T KA.NUTÎ JE 2*
TUTELÆ JkBDICATIO.
Her Torgel Knutson var än tha
Veil oger, ok för Rijket saa,
Ok fore them Brödrom alla tree,
I Tydzland tha Vare the.
Grefvens dotter han tha bad
Aff Rafvensborg, ett hubs ok en stad: fl)
Hon vart honom fagerliga ford til landa,
Med Gull ok Sölff ok manga handä
Penninga ok Clenöd och goda lijt,
Tog b) haden mera hemma, än han sände tijt.
Flan hade ok förr ena hustru att,
Hon fick soot, ok doo af bratt ;
Ty satt han ogipter manga daga:
Nu byggde han annat Hionalaga.
I Stockholm hans Bröllop Var,
God kost Var ther ospar
Vider hvar then man, tijt var kumme U,
Om morgonen gaff Brudgummen
Sina Hustru til nwrgongafva ,
Eti godz, thet hon skulle hafva,
Hofgarden t) heter G win,
Ok d) ellofvà garda liggia ther Uin,
Ok manga Qverna ok Landaboa,
Ok Oldanskoga ok Fiskasioa:
Ther äff skulle hon sik kläda ok föda,
Om hon leffde effter hans döda.
Tridie dag effter Bröllopet var lijdit,
Ok en deel aff folket börtrijdit,
lha gingo the Herrar okk taladis vider
Innan ett Huus, ok sättis ther nider,
Torgel Knutson började först til:
Gudh veet at jak gerna vil
Ider ok allom Brödrom til tiänist vara;
Hvad jak veet ider til heder ok ähra,
Thet vil jak göra hvad jak förma:
Nu hoppas jak Orlof aff ider faa,
Jak torffte väl vid rade ok roo,
At jak ma vider mitt egit boo.
Ider Fader fick mik eder i hand,
Ok idra Borgar ok ider Land,
Jak
nepos ultimas horum Comitum fuit. v. JB iischings
ErdBeschreib. T. 5. p. 7 84. Hübners Gened.
Tab. T. 2 . Tab. 44o.
b) Dock, tanten.
c) Codices i. 2 . Hofwudgardin. In dio Co-
dice dicitur Gwen 8C in testamento Torkilli Ca-
nuti Dhurn. C fr. Lagerbring T. IV. p, 5g. Estpro-
cul dubio heic error typographic us. Pro Gw im
legendum Gwin 8c pro uin, urn.
d) Codex 4. IX.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.