24
XXXII. STORA RIMCHRÔNIKAN.
\
Ok Carela ok Hedna man: för ty
At thet Husit var them sva lakt,
At the lånden hade ingen andre makt,
An the skulle sik ther under gifva
Eller ok fly, om the ville lifva.
Tha sampnade Ryssana en väldogan här ,
Ok med en liten rotha kommo the ther,
Ok ville amynnet at päla,
Thet var husena sva nala /)
Tva milar väg, eller tve vikur sioo,
Hvad man skulde rijda eller ga.
Tha the aff Husit sago them rijda,
The ville them ey länger bijda,
Vthan drogo thera thygh opa,
Ey tiugu samman, sva vare the faal
Ok rijdu ok ville vnderstanda,
Hvad Ryssana ville hafva till handa;
The viste aff inga andra laga,
Vthan them som the rijda saga.
Tha the komma till amynne,
The kunde ingen man ther finne,
Vthan timber huggit ok sammandragit,
Ok pala the skulle niderslagit.
Tha the ther sago intet til them ,
Tha vände the om, ok vilde ater hem:
Tha hade the thera lager g) lagt,
Thessalund stod thera ackt,
At the skulle ey Huset ater fa,
Ok ville them tha fanga eller sia.
The huile i skogen h) for them när,
Hundrade Ryssar vare i) ther:
The Christna loto til thera sta,
Ok huggo sik genstan genom läger tva,
I tridie lagena k) vart han sa ar
Her Steen , thera förman var,
Tha kommo the genom them alla tre,
Manga Ryssar giorde the vee.
The Ryssa fölgde them alt med,
Thera Hiälma klinkade som ett städ,
Ther man plägade pa at smijda,
The /) hade ondt vider at strijda,
 hvilken rotha til thera foor,
Var han liten eller ok stoor
The satte them ju fran sadlana sva,
At the matte väl taga til foot ok gaa.
The fölgde them hem alt för thera port:
Sidan vände sik Ryssana, ok rijdo ater bort.
Ther effter tha vart Husit belakt
Med Ryssa ok med thera makt,
Tha Ryssana kommo, tha vare än tha
Sexton män före ther aa,
Ryssana stormade natt och dag,
Ther gaffz vth mangt ett angerligit m) slag,
The Christna vare faa, ok husit var vijdt,
The Hedna skipte om offta ok tijdt ;
En rotha gick til ok annor fra,
Sva loto the natt ok dag at gaa.
The Christne vare tha omsider trötte,
I magen väl pröfva hvad thet sätte,
Hvar som «) arbetar dagar ok nätter
Thet är ey under, att han varder trötter,
Ok haver enkte thol eller bidh,
Han thol ther ecke länger vidh.
Tha kom elden i husit ok bran,
Ok Ryssana gingo ä man vid man.
Tha rymde the Christne nider aff thet vära, o)
Innan en Källare ok värde sik thära.
Sommo blefvo a värnana döde,
Ok voro åtskilde ok strödde,
Hvar bleff döder i sina vra,
Marg var ther dräpen, som siuker laa.
Her Sten talade til Ryssana sva:
Plagen i ey gode män att fa? p)
The lade fran sik sin vapn ok vilde sik gifva,
Ty hvarjom är kärt vid lifvet att blifva.
Vij kunna väl trä! a alle vara duga,
Arbeta, lyfita, bära ok draga.
Torgel q) Amundson svarade tha:
Greet r) ey Marskens Inert a sva,
En Ryss sköt han med sitt spiut
At h brystet in, ath ryggen vth ,
Sva att han störte nider i stad.
Sidan stodo the i Källaren ett bad.
En from Halade het Her Carl Hack,
Hans egen sälle han ihal stack:
Han hade Ryssa Kläder opa,
Ok ville in i Källaren ga.
Han vart ty dräpin at the honom ey kände :
Gudh laste then höga skada ther hände,
Gudh öncke the jämmerliga nöd,
Sva mang ädla man bleff ther död!
Tha värdo the sik i Källaren sva,
At Ryssena kunne them ey vth fä,
Förrän the svoro them eeda ok bado sik gifva,
Ok lofvade them troo, at the skulle lifva.
At the skulle them fanga ok med sik föra,
Ok ingen skada thera lijf at göra.
Tha gingo the vth ok gafvo sik,
Gudh hafvi thera Själ i Hiuunerik,
Ther tolde död opa then vald,
Ok öncke Gudh the jämmerliga missfall,
At the skulle sva them tilhanda ga,
At
/) Nära, prope.
e) Förhuggningar, Concædes arborura.
h) Codices i. 2. ekke fierræ.
0 Iiclem: i hvaræ.
£) Codex 1 : huld^t.
2 ) Cod ax 2. are oäflä.
m) Pressa pugna, ab ånga, premere, unde
anger, angustiæ, Löfanger, Njutånger, nomina
locorum.
ti) Codices i. 2. ærfwodar, quod idem, unde
arvode, arbetslön, salarium.
o) Värn, munimentum.
p) Einottaga, Accipere.
q) Codices n. 12. i 5 . Andhersson.
r) Gråta, propr. flere,heic contristari, bedröfva.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.