XXXÏL STORA R IM CHRONIK AN s
22s
Söm trettijo vika siö lang är, h)
Tha yare the ey halfväges komne tijt$
V äderet växte, och Sion gick hvijt.
Tha kom en Storm ok blästé sva,
At the matte napllgä Landet faa.
Carela land the tha sökte,
Ok komm o til land om ena Otte
Vider ett Törp när ena Aa,
Som man först til Dagin saa;
Hade the sin Skiepp éy a lande dragit ,
Tha hade Sion them sönderslagit.
Ther vart niàng en from Halade väter och trötter,
Ther lago the fem Nätter,
Drapo ther Folk, ök brände tirera By;
Mang Irsul kaar gammal ok ny
Tha huggo the synder ok hopebrände:
Svä fingo the lugn ok återvände,
Föran the hade öp ätit thera Mat,
Sva at han räckte cy länger at.
Tha kommo the ater til Packensar* e)
Tha lag therä egen forvard ther, d)'
Somme lade sik tha tlier vid ,
Ok somme fore til Adelhären nid. e)
Èna stttnd som the ther lago ,
Ok sik vth rtied landet sago ,
Tha sago the ther toftlma fära
Meer än tusend Lodior i en skära:
Ther dogde ey tha bida länger,
Man gör gärna sitt sinasta f) tha om tränger ,
Ok loto tha flyte för Strömmen ned.
The Ryssa giorde aff torran Vedh
Flota högre än nagor Huusj
Ok satte i eld, at han bran lius ,
Ok lotö Svä riider för Strömen ränna,
Ok hugde ther med thera Skepp bränna t
Flotterna staddes alle fläste oppä
Ena lankia förinnan älfven Iaä
Han vär ther fäst för the säka,
At Floterrtä skulle éy Skeppen raka.
Then tijd Ryssana kommo tijt,
Man saä tlier mang Brynia hvijt,
Thera Hialmä glimmade ok thera Svärd,
Jak tror at the Ryssa foro ena ofärd.
The hade Trettijo Tusend Folk,
Ok än Tusend, sade thera Tolk:
The Vplänske vore myckit färre,
The Ryssa vare Here ok värre.
b ) Siömil, Millian ä maritima.
c) Hodie Nöteborg.
d ) Avantgardie.
e) Hufvudhärén.
/j Codices 12. lU bästa.
ff) Bärfrid, torn på vallen, turres muro irri-
positæ. Vigskäl d, Skottgluggar, muroram plutei.
h) Graf, Fossa.
i) Ulan nagoiis tils laud, ingratiis, sine bene-
placito.
k) a, altid, semper.
l) Lege: von Kyrrién, familiä inter reliquas
exteras a R. Magno Ladulås in Sveiiaitt trans-
Tbe lupu til Storms til ena graff* 5
The drogo jo tva then tredie aff.
öpa the graff ther stod en gard,
Ok atta bärfrijd med vijgskärd. g)
Then graff gick mällan tveggia Aa,
Ther vidh all Hären laa;
Flelsinga lago alla innan en lioop,
A södra änden vid the groop: h)
Ok Ryssenä lupo fasteliga til,
Rätt som the skulle säya: Jag vil
Ther öfver vthan hvai’s Mans tack, i)
Hvad Helssingen skiöt, liiogg eller stack 5
Tha ville ä k) Ryssana lialla sitt Krij,
Tha skipte Hoffmärinerna sik ther i:
Mattes Kättilmundson med sin Rotha kom j
En vnger Hälade, rask ok from.
Henrich von Kyrwan ok Joan, /)
The slogo ther Ryssana thä bort fran.
Peder Porsse tinge, ok the flera,
Sva thera Rothe vart tha mera,
Ok gingo tha til thera öfver then graff:
En liten stund, förr an the viste aff,
Tha vart Ryssana Kompanij
Millan thera ök Grafvena väl slikt, m) ty
Som thesse Vplänske v ar o,
Ån värde the sig ath hvarö,
Ok hngge sik genom then Hedna oheyt , n)
Sva at mariga Ryssa fick rödan svett,
Ok kommu tädan vthan skada
Alla hem til Mayöstadm
Väl tusend 0) innan en Rotha
Huile vidh en Skog vnder en brotlia,
Som eri Sool glimmade the,
Sva varo the väriä opa at sée,
Ok hüllö vid Huset ok sage opa.
Eri Christen sade, jak vil besta p )
En then hästa aff allom them:
Eller han lore mik med sik fangen hem,
Sva frampt Marsken mik thet lofvar,
Tha vil jak väckiän om hart sofyer:
Ok vart tha raskelika til redä,
Ok lot sitt Ôrs vth för sik leda,
Ok lot sik fÖrtäckia huset ok sköö q)
Ok stappade r ) rilariliga öfver then broo.
Tha han kom vthom then rannà bom,
Tha vände then stolte Hälad sik öm,
Ok bad sina Sälla hela lifya, s)
Vil
lata. Cfr. Porthan ad Paul. Jiiüstens Chrom
p. 221.
n;) Slikt, dubbelt. Älter um tantum, v. Ihre
iii hac voce.
») Pack, fæx populi.
o) Codices 1. 2. XM Rysse. îo.ôoo.
p) Motstå, resistere. Vox in duallis risitata
provocationeiri, utmaning, sigiiificans.
q) Klädde sig i benkläder och skor af jårn,
ferreä induebat tibiäliä & caiceos.
/) Slappa, stampa, incedere.
. s ) Tog afsked af sitt sälskap, valedixit so-
ciis,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.