20
XXXII. STORA RIMGHRONIK AN.
Ok lat® han ther ledugan ok lösan gaa;
Ok lato hans Disk full väl staa.
I Konungens Stegerhuus reddes hans Maat,
At tolkin Kost som Konungen aat
Tha gaff man honom a hans bord ,
Ok ther til Kläde ok fager ord ;
Tolkin Dryck man Konungenom bar,
Slikt samma loth man i hans kar.
Thok haffde han stark göma n) vid,
Sva at han kom ey aff Tornit nid.
Öfrijt o) haifde han Kläde ok Bröd,
Ekke svälte man honom til död.
Tha stod i Sverike väl sa,
At seent skal ther bättre sta.
20 . xrzgstJg til carelen. mxpeditto nf
CARELIAM.
Sidan foro the til Hedne landa,
Ok löste aff skada ok mykin vanda:
The Hedna Män gingo them alt ofnär , a)
Thet var thera mästa ärende ther ,
Ok bygde ett huus a then Landzända,
Ther Christna land the ater vända,
Ok hedin Land taga vider.
Ther är nu sva goder frider,
Mera lijsa ok mera roo,
Ok Here ther a Gudi troo.
Thet Huus heter Viborg, ok ligger öster ,
Tädan varder mangen fange löster,
Effter Gudz Födilse Tolifhundrade Aar,
Pa Tridie ok Nijotijonde thet börjat var,
Thet Huus är Hedne Manne aterhald,
Sva at the hafva nu mindre vald
Ryssa, än the haifde förr,
Ok finne nu skada för sine dör,
Ok lato thet Huus alt mura med steen:
Sidan foro Herrana ater heem igen,
Ok satte ther a en Fougde, then
Ther väl torde see vrede Män,
Ok vid Hedninga var ey alt för oblijder. b)
Han tvingade Carela sva omsider,
At thet alt under Vijborg laa ,
Väl fiorton Gissla c) lagh floor ok sina.
Kakenshohn d) var tha vunnen
Med Christne Män, ok stod obrunnen,
Ther vart mang en Hedin slagen
Ok skutin ihäl then samma dagen:
n) Vagt, custodia.
o) Omnigt, abutide.
o) Förnär, nimis prope.
b) Codices n. 12. Biyger.
c) Härader, territoria. Vox hæc, sernel tan
tum ab Ihrio observata, etiam occurrit in pace cum
Muscovitis au. 1572. v. La?erbring T. III. p. 5 gg,
Porthan ad Paul. Juustens Chron. p. i5i. i3'j. i55.
d) Cod. 2. 1 5 . Kägeshohn. Hodie Kexhoim.
A Käkisalmo, Göksundet derivat Lagerbrins, T. II.
p. 672.
e) För sen, nimis serus.
/) Deficiens, fattades.
The ther vorde fangne aff them ,
Them förde the med sik till Wiborg hem.
The Christne ville tha ther qvarre Yara
Somme, ok somme hem fara,
Ok fora them Kost ather igen,
Tha var thera förman alt ofsen, e)
Ok Ryssa redde sik mädan till,
Som then sin skada hätnpna vill,
Ok vart them mädan Kost afaat, f)
Ok Ryssana kommo alt af brat; g')
Ok stormade bade natt ok dag :
Thes hade the Christna väl halft fördrag.
Sex daga leffde the vtan Maat ,
Thet var under at någor thet gat, h)
Sidan gingo the uth att strijda,
Thet var them värre längre att bijda,
Förty the hade och litsla macht,
Ok voro när döde aff Varunacht.
Ryssana fingo storan skada,
Gudh gifvi them saa alla stada,
Hvar Vplänsk komma samman och the ,
Then tha är Ryss honom är vee !
The Christna vore ther alla slägne
Ihäl, thes vore the Ryssa fägne,
At the Christne skulle sva myckin skada skee,
Ther kommo ey undan vthan tve.
Sigge La ka bleft' ther dödh ,
Gudh gifvi hans Siäl Himerikis ödh , i)
Ok hvar then Christne Man ther doo
För Gudz skull, ok the helg a troo!
Sidan hafva Ryssa Käxholm halft ,
Ok bygd han fastan med mykin kralft,
Ok satte ther Män till thera fromma,
At Christna skulle ther ey mera komma.
21 . K. BIRGERS BRÖLLOP. NURTIÆ R. BIRGERt,
ïlonung Byrgers Bröllop var
Ther effter innan try Aar,
I Stockholm var tha digher glädi:
Ok var theras Bröllopz Klädi
Aff Baldakin ok Bly an t, a)
Ther med löste lekare sin Pant. b)
Ther var mangan ärligen räkki, r)
Som lotho ther thera örs iörtäkki
Aff baldakin ok syndal,
Vare ther Gafviom eller Persefal, d)
The gate sik ey bätter skickat;
Ko
fi-) För snart, nimis cito.
h) Kunde, potuit.
i) Lott, egendom, possessio.
a) Sidenbrocad, Sericum auro intertextum.
V. Ihre in hoc voc.
b) Hoc Musici pignora sua redimebant. Scili
cet moris erat , ut probat Ihre 1 . c. ut Sponsa pre-
tiosas vestes suas Musicis p r sem i i loco donaret.
c) Reke, Recke, Fägtare, Pugil, athleta.
v. Ihre in liac voce.
d) Gawianus SC Persefalus pugiles erant in
Britannia tempore R. Arturi. v. pant Observ.
Select. P. I. p. 2.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.