CHRONICON RHYTHMICÜM MAJUS»
19
Vthvaide F orsta tha varo the i
Byrger heet then ther äldster var ,
Man sade honom til rätta bar,
At vara Konung elfter sin Fader.
Helsingaborg är en Köpstader ,
Ther möttes Konungena ok hade ett Hoff,
Them sämbde väl, Gudh hafvi thés lofF!
Thera Barn gafvo the ther samman ,
Här ständer skrifvet alles theras nampn:
Erik heet Konungen , Erikz Son a) aff Danmark,
Hans Syster Märta sva heet hon ,
Hona gafvo the Hertug Erik, b) K. Magnus Son*
Tha skildes hon vid sina Syskon,
Ok var i Sverike i mang Aar,
För än henna Bröllop var;
Ingeborg gafvo the Erike imoth,'
Ok vart Drottning ok Däna-boot, c)
Hon bättrade hvart thet maal hon hörde,
Som henne til rätta borde;
Hon styrkte gärna rätt och skäl,
Gudh i Himmerike hafvi henne Siäl!
Konung Magnus doo i Visingzöö,
Thet lastade mange thet han skulle döo,
Elfter Gudz Byrd Tolffhundrade Aar
Oppa thet Nijotijonde thet var.
Han gaff godan rätt i sina daga,
Myckin frijd. ok starkan agha,
The Män ther plägade illa göra;
Then ville han hvarsken see eller höra.
Tha han pröfvade, at hans soot var sva
Stark, at han matte ey vndan gaa ,
Tha valde han, förr än han doo,
Her Tyrgel Knutzson, en vijs Man ok froo d)
Then ther Rijkena skulle förestaa,
Förty hans barn vare alle smaa;
Ok antvardade honom i hand
Huusfrv, barn ok sina Land,
At han skulle för them see,
Som Gudh ville , ok han, ok the
Edla Herra i Rijkena bodde :
Thet the giorde som han them trodde ;
Til hans Söner vare kompne til Aar,
Konung Byrger, Erik ok 'IValdemar.
Sidan badh han them at the skulle han föra
Til thet Clöster- han loth sielfver göra:
Til Stockholm tha förde de han,
a ) Ericas Menved, Erici Glipping fil iüs
Erici Plogpenning Nepos.
b) Lege: Birger.
c) Aliudit Try ram Da.nabot R, Gormonis
conjugem.
d) Fro, frod, sapiens, klok, unde Frsede, sa-
pientia. Alias : Gla d , lætus. Codices 2. 11. 12. i 3 .
i 4 . habent Troo, fidus.
a) From, fortis, strenuus, tapper in veteri lin
gua usurpatur.
b) Enighet, concordia.
c) Slott, arx.
d) Codices 1. 4 . Osmid Jsm.
Honom fölgde mäng en ädla Mart ^
För höga Altärit grofvo the han nedet,
Hvad godt man ther siunger eller beder,
Ther läti Gudh han sin deel aff faa!
Hvad godt thet görs mädan thet ma staa.
ÏQ. TORkEE KNUTSONS RlKSFÖRESTANDERSKAjPt
MODERAMEN IMPERIÏ TORÈEELT K AKUTI.
A ha radde Tyrgel Knutzson,
En vither Man ok from, a)
Bönder, Präst a, Riddare ok Svena
Drogo med honom öfver ena.
Frögd ok Dantz ok Torney,
Korn ok Fläsk thet brast ey,
Sild ok Fiska kom ijfrit till landa,
Tha stod Rijket vthan vanda
Med frid ok nad ok sätt, b)
Engin torde tha göra andra orätt.
Tha vart Konung Valdemar a ther fangen,
Pa Nyköpungz Huus c) lato the han gangan,
Obunden d) vthan alla hälft,
Ok fmgo honom hvad han gat krafft:
Han haffde sitt Stekaralms t) ok sina Stufve,
Ok sitt Herberge , han skulde i sofve ;
The finge honom Smasvena ok Kammenära,/)
Ther hoitom skulle til tiänist vara,
Ok sättia hans Disk, ok bära hans k aar, g)
Ok en god man ther heos honom var;
Ok ther til hvacl honom brast,
Skulle nian hämptadt aff ena rast. K)
Man fick honörn gärna livad han kraffde,
Om man thet ey a Husit haffde ;
Man loth lionum goda Kläder skära,
Tholkin som honom sämbde at bära;
Med Kläde ok Kost plägade the honom väl,
Icke Svalte man honom ihäl : i)
Tha matte lian ey länger gaa,
Å11 sva som han vthi Huset saa.
Jonkar Erik loto the ok faa k)
För then skuld giorde the ok sva,
Ån ty at hvar ja var förlijket,
Tha jäfvade /) jo Herrana om Rijket j
Om ainlar thera komo til valda,
At han skulle Rijket för them halda.
The förden til Stockholm ok sätten ther
Opa thet Torn, i Husit m) står,
Ok
eb Stekarcihus, quod infra Stegerhuus, Kök.
culina, a steka, assare.
/) Smasvän, Page, apparitor. Kammenär,
non quod hodie Kammenär, judicemtribunaKsin
férions, dicinms; sed potius Cubicularius, Kam
marherre.
g) Käril, vasa.
h) Intra milliaris spatium, innom en mil.
i) Hæc verba, quæ infra sæpius occurrunt,’
necem Dutum Erici & Valdemari a fratre R.
Birgero procul dubio respiciunl.
. 1 ) Panga, captivare.
/) Mistankte, suspicabantur.
ni) Turris in arce, vulgo Tre kronor dicta.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.