ï8 XXXII. STORA
Ok vart sidan i Danmark q v än t er , g)
Ok vart afF Cronan väl förlänter.
Tha matte han henne ey länger aga,
För skäpno-Lagh h) ok dÖdzens plaga.
The Frv hon heet Christina:
Ok sva fick han ena hon heet Catharina,
Hon var Grefvens Dotter afF Getzskog, i)
För ena frugha hon sik slogh;
Förde intet annat nampn än slikt,
Ok lato sik nöya med föga rijkt. k)
17. S. CLARÆ OCH FERA ÄNDRA XLÖSTERS
GRUNDLÄGGNING. FUND A TIO MONASTERÎI
a. CLARÆ QUATUORQUE ALIORUM MONA-
S TE RIO RUM.
Konung Magnus ville Gudh tienst gifva,
Ett sitt barn skulle renliga lifva,
Tha vart i Stockholm hofvat med macht,
Sva at Mans hierta giordes gladt,
Ok mykla glädi hvar thet saa,
Hertugen afF Brunssvijk var ther tha.
Konung Byrger var til Riddare giord,
Rätt oppa then samma Jord,
Ther thet Clöster ständer nu a,
Manga dogande Män o) voro ther, tha
Han vart Riddare afF sin Fader;
Nu är ther ett Clöster ok en heliger Stader.
Sidan vart aff Konung Byrgers hand
En Första Riddare, afF främmande Land,
Hertug Albricht aff Brunsvijk , b)
En stoltz Herre ok höfvelik.
Sidan vart ok ther aff hans hände ,
Väl fyretije Riddare, för än han vande, c)
Sidan vart ther skämptan ok behord,
Å the Herrana gingo til bord.
Ther var thokt ok ädla sidh,
Ok all the glädi man torffte vidh.
Sidan var ther en höfvelik Dantz.
En deel aff dagen, mädan han vantz. d)
Sidan loth han der ett Clöster göra,
Ok myckit Timber sammanföra,
Ok sampnade manga Timbermän,
The bygde thet väl thet staar ok än.
Tha thet Clöster thet var bygt,
Ok thet var alt kommet til lycht,
Tha gofvo the thet Sancte Clara,
Hans Dotter var a sätte e) ahra •
Han redde Kost med diger Vijn,
RIMCHRÔNIKAN.
Ok gaff thet med sin Dotter in,
Ok lade ther vnder fiska Sioa,
Ther til Bryttia, /) Qvärna ok Landboa,
Ok andra manga göda till- aga, g)
Thet the hafva ijfrit h ) i thera daga.
A Norramalm thet Clöstret staar,
Ok hafver ther standit i mang aar.
Sidan sköt Gudh honom ihuga
För sina Siäl ok sina Huusfruga,
A en holm , heter Kidia skär, i)
Ett Kloster loth han mura ther
Sva vänt k) ok sva höfvelikt,
At i hans Rijke var ey annat slikt;
Kyrkian är vaän ok sto or,
Ok hafver en fagran liusan Coor
Svebogana äre lagda med Gull,
Thet är mycket Folck i, tha hon är full.
Thet Clöster gaff han Barfötta-Bröder : m)
Ther bad han sik läggia tha han var döder.
Innan Arboga började han thet tridie. n)
The Munka matte gärna bidie,
At han hade lifvat tusende Aar,
Mädan han them sva viljoger var.
Innan Linköpung vart thet fiärde bygt,
Han började thet, ä när thet varder lycht,
Ok gaff tlle Bröder, som ther var tha:
Å mädan o) thet Clöstret matte sta,
Tha ära the Bröder skyllo: a bidia för honom ,
At honom ar tin s heller Kimmerike i vanom. p)
Ett Fruga Clöster vidh Skänn ingenäs,
Hvad godt man ther siuttger eller läas,
Ther gifve Gudh honom aff sin deel !
Han halp ther ok mannerliga tel.
The flytto thet Clöstret a stadh,
Ok satte thet ther som Konungen badh,
Oppa ett Nääs vider en Sioo,
Ther hafva the en vänan stadh at boo,;
Han lade ther then f Örste steen,
Thet var the Fruga intet i rneen,
Han gaff them ther, reda i händer
Hundrade Mark Sölff alla i sänder,
Thessa Almusa ok flera slijke,
The möta nu honom i Himmelrijkel
18. BIRGERS TROLOFN 1 NO OCH X. MAGNI LA
DULÅSES DÖD. DESPONSATIO BIRGERI ET
MORS R. MAGNI LADULÅS.
flonung Magnus atte söner tree,
Vth-
S) Lxoratus, gift: a Qvinna. v. Ihre in Glos-
sario.
h) Skäpna, öde, fatum. Idem sub v. Skapa,
i ) Gutskov, Comitatus Pomeraniæ.
A) Rikedom, opulentia.
a) Codices x. 2 . Dandemän.
l) Albertus pinguis, Alberti Magni filjus.
c) Återvände, eessabat.
<0 Framled, transibat.
f) Sjette, sextus. Ita a Vestmannis acllittc pro-
nuntiatur. Nomen filiæ erat Richissa.
/) Hälftenbrukare, Politor. Landbo, Ärren-
dator.
g) Tillägor, Bona adjacentia,
h ) Gfverilöd, Abundantia.
i) A monasterio dein dieta Gramutikalioim,
hodie Riddarholmen.
k) Yän, vackert, pulchrum.
l) Svegboge, hvalfboge, fornix. Ihre, in Glos«
sario.
m) Monachis Ordinis S. Francisci.
n) Cod. 4 in margine: MCCLXXXV.
0 ) Observandum, ä när, ä medan hodie dioi-
mus: Enär , emedan,
p) Lott, soi's.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.