CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS.
17
Ok Her Philpus afF Rymby t)
The giorde ett radh aft' nyy,
Huru the skulle skippat sva,
At the matte Grefve Gärdt fa,
Ok giorde ena Resa tijt han var,
Ok drapo ther Her Ingemar;
Ok Drottningen flydde i Clostret, tha
Hon saa, 11) at thet ville illa gaa.
Grefve Gärdt the finge han.
Tha v) var han en främmande Man:
Vthan thet Konungen var hans Mager,
Som then en annars Dotter ager.
Tha förde the han til Ymsaborg, x)
Konungen hade qvijda ok sorg,
Huru han skulle honom tädan fan ga.
Drottningen tok fast at langa, y)
Ok ville gärna sin Fader see,
Ok hade angest at the giorde honom vee.
Konung Magnus lade tha til
Med Baktingan, som then väl vil
Gärna lösa sin Vän afF tvang,
Sva at hans pijna varder ey för lang ;
Ok talade för them ofritt slätt, z)
Ok sade at the giordt rätt,
Sva at Grefve Gärdt vart tha lidug,
En dogande Man ok väl sidug.
Ther eß'ter loth Konungen skrifva brefF,
Ok fatta tirer i vaan ord ok geeff, a)
Ok badh the Herra til sik fara,
Ok möta sik innan Skara,
Innan en Gard, hete Galleqvist, b)
Ther Her Ingemar hade lifyit mist.
Tha the konuno ok them saa,
Tha loth han them strax grijpa ok faa,
Ok loth them til Stockholm sända:
Thera lijff fick ther en ända.
Innan ett Torn vid Norrabroo ,
Ther tror jak at Her Joan Philpuson doo
Ok Fler Joan Carlson. The tve
Hvilke ärlike Riddare voro the.
The vore ti1er halshuggne bade,
Var Herre gifvi thera Siäl nade!
Her Joan Philpuson afF Rumby
Han bötte en digher deel afF thy
Thet han innan Sverike atte,
För än Konungen ok han vorde satte.
t) Runby, communiter.
11) Säg, videbat.
v) Ändock, quamvis.
x~) Arx Vestrogothiæ, in paroecia Fredsberg,
milhare cum dimidio Mariestadio distans, prope
lacum Ymsen. Peculiar! Dissertatione ejus histo
riam conscripsit Nie. Drysèn, Upsahæ an. 17öS sub
præsidio Illustr. Ihrii Lpsaliæ ventilata.
y) Längta, desiderare.
z) ôfvermâttan vanligt, blahdissime.
«) Goda och vänliga ord, Verba bona 8C li-
beralia.
b) Codices 1. 2. Gialqvist, hodie manenum
16. TORN ERIK G EMELLAN SVENSKAR OCH VAN.
SKAR. SVSCORUM DANORUMOUE TORNEAMENTUM-
Ilonungen af Sverike ok Danmarkz Rijke
Tha ville sik bade bätter forlijke,
Ok toko ett HofF vid Landemärke, a)
AfF manlig makt ok diger starke.
Tha bevijste Riddare ok Svena thera leek,
Danske och Vplänske millan sek
Med Dyst b) sva at Stangana gingo sunder,
Ok Eldin flög som afF ett tunder :
Thera Hiälma fingo mangan stööt,
AfF en Riddare aldrig Dyst förtröt.
Fler Peder Skåning sva heet han.
Honom bestod en vnger Man
Holinger Carlson, en halade goder,
Her Carl Lagman c) sva heet hans Fader.
En Dansker heet Magnus Dyssavald
Han var en starker Halade bald, d)
Flan loth e) ther til mera,
Om nakra Vplänske varo flera,
Nagre, them honom ville bestaa
Om the Ors, the satte oppa,
Ok om hundrade Mark ther til,
Om nager Man thet vil?
Tha svarade en heet Erengissel Plata
Tu est nu kommen väl til mata,
Ja g vil tik gärna här bestanda,
Göra tin villia ok lösa tin vanda.
The dvalde tha ey länger sidan,
Ther vart afF en stoi tz kraptug rijdan.
Han stack honom genstan nider til Jord,
Them sampde tha val om the ord:
Sva at then Vplänske vann ok Daner fioll,
Jak tänker han fick et ulukkes f) fall,
Ok miste bade Örs ok Panninga säck,
Skamlika laa han skiten i then track.
Konung Waldemar vart tha inledder,
Honom Vänskap afF Bröder ok Fränder tedder,
Konungen afF Danmaidc daktingade sva,
At han skulle sitt Godz alt ater faa,
Alt hans Fäderne honom tilhörde ,
Ok annat hvat honom til rätta börde,
Ther skulle han sielff öfver rada,
Ok sittia hemma ok lifva med nada.
Drottning Sophia var förr dödh,
Gudh fride henne Siäl afF pijna ok nödh!
Ok
Prtefecti Fiscalis (Kronofogde-boställe) prope Sca-
ram Arx autem sita fuit in villa Kampagarden,
quæ pertinet ad prædium Tribuni Miiitaris Göta-
la. Lindskog om Skara Stift. T. I. p. 6. 7. Ö7.
o) Gränsen, Limes regni.
b) Brak, frågor.
c 1 An Karulus filius Ingeburgis Legifer decem
provinciarum Smalandiæ an. 1266, de quo v. Siiern-
man Höfd. Minne p. 5 5 9.
d) Bald, stark, fortis.
e) Codex 4 addit: opa och kungöra.
/) Ullaka, frequenter in hoc Chronico pre
Olycka.
II. 5 ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.