1 6
XXXII. STORA
RIMCHRONIK AN.
Ok ville icke ater igen:
Tha vaalde the vid Morasteen
Konung Magnus hans yngra Broder,
Han vart en milder Konung och goder ;
Han älskade gärna vthländske Män,
Som ädla Herra pläga ok än,
Hvar Riddare och Svena vore fördrifne,
Fromma Hälade, raske ok trifne,
Tha sökte the gärna en ädla Herre,
För bätter skul ok ey för värre,
At han skal dagtinga them frijd,
Ok gifva them thet the torfva vidh;
Ok the skola honom til tienst vara,
Ok styrkia hans heder ok hans ähra.
Sva var Flerr Peder Porsse tha,
Med Konung Magnus ok kunde ey faa
Frijd i Danmark eller sätt. b)
Tha hade Konung Magnus honom länt
Ett Hirns vidh Landzända:
Hvad han ville ther a hända, c)
Thet gaat d) man ey val för honom vaart, e)
Konung Erikz Godz var honörn ospart,
Huar han viste thet a vanom , f)
Han tok thet häller, an han loth thet hanom.
Konung Magnus trodde Her Peder Porsse väl,
Sva som en Vän för androm tääl, g)
Ok Herre Peder huxade vid sik,
Thet samma Sölff tu hafver jättat h) mik,
Thet hafver jak beditz, ok kan thet ey faa,
Jak gör ther om thet bästa jak ma.
For thet Sölff han hade honom fäst,
Therföre badh han honom til Gäst
A thet Huus, lian hade honom länt,
Giorue han orätt eller vrängt ; i)
Tha fangade han honom öfver bord, som han satt
Aldra blidast, ok fick sik Maat.
Tha tok Konung Magnus
Ok satte k ) honom Lödhese Huus,
Ok en deel ther til laa:
Sidan loth han honom rijda ok gaa,
Tijt honom vart sielfvom til rada,
Ok ther med sämbte them bada,
Ok vare tha goda vänner som förr
Tha /) är han diärfver tholkit gör.
Sidan hade han andre som vthlänske vare,
Riddare the hans Kläder bare.
Ok en then aff Danmark var,
l) Säkerhet, securitas.
c) Taga, capere, accipere.
cl) Gitte, curabät.
e) Vara, bevara, conservare.
j) Van, brist, delectus,
g) Talar, sermocinatur.
7i) Jatta, lofva, promittere.
7 ) Vrängt, perverse, inique.
b) Pantsatte, pignori oppönebat.
I ) Dock, likväl, tamen.
rn) Hinc ad œtatem, qua vixit primus hujus
Clironici Auctor, faciiis est conclusio.
71) Anno 128-i die i 3 Febr. Regis Magni
Then samme licet Her Ingemar,
Konung Magnus hade honom sva kär
For andre Riddare, synnerliga ther,
Sva at han thet aldrabäst förmatte,
Aff alla the Män ther han atte.
Han gaff honom sina Frändekona,
Lifva nu nagro Män thet mona,
Tha svär jak ey lör at the are gra; m)
The Fruga hon heet Helena, n)
Han gaff honom meer än han kunde bedas,
Tha tok Vpländskom vider ledas.
Folkunga varo tha aat,
Ok baro vid Vthländske haat,
Ok sade i gören thet för ett roos, 0)
At i älsken Vthländske ok ey oss ;
Ok sade til Her Ingemar sva : .
Herre i skolen thet första,
At vij ärom jämdogande som j;
Vij viliom gärna vitha, för hvij
Han vil eder öfver vart Hulvud draga
Skolom vi lifva nakra daga ;
Om han vil ey atervända
För än ett ahr kommer til ända,
Thet skal man bade höra ok see ,
At ther skal äfvéntyr effter ske.
Her Ingemar svarade tvärt :
J hafven a mik för Konungen kart, p)
Ok hafven i thetta för Konungen sakt,
Thet i matten haller hafva thakt. q)
Thet han hafver mik liuff ok kär,
For hvar then Man vplänsker är,
Thess tackar iak honom at han thet vil:
Intet niuter jak eder ther til ;
Ok varin vreda thet masta i maga,
Jak hoppas thet skal eder intet doga.
Ther effter kom Drottningen til Skara,
Ok hade ther hugli länge vara,
Ok Grefve Gärdt Konungens Svar
Han var med sin Dotter ther ;
Her Ingemar var ther ok,
En stoltz Riddare, kyn r) ok k look
Skulle ther blifva ok bijda -Konungen komma :
Tha var Folkunga somma
Samman kompne, ok hvart ath rade,
Thet Her Ingemar gick til skade.
Her Jaan Philpusson ok Her Joan Carlson,
Ok Her Amund Tuvason, s)
Åt
consanguinea Helena Pontificis Martini IV. Bulla
veniam impelravit nubendi Uifoni Hohngefi, quar
to gradu consangninitatis sibi conjunclo, ad cou-
eordiam in regno stabiliendam. Porthan Acces-
siones ad Bullar. Celsianum, p. 58. llæc forte
erat Ingemari vidua.
o) Högmod, superbia.
p) Klagat, accussavistis.
q ) Tegat, siluistis.
r) Djerf, audax, ferox.
s) Codex if. Arfvasou, Lagerbring 1. c. p,
573. Tunesou.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.