CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS.
Thet botte han sedan som en Man :
Tollegartla i) gaff han til boot,
I ör thet han Kyrkiona giorde a moth.
Innan Attoge k) Var en strijd,
Tlia innan then samma tijd,
The Danske voro tha komne tijt,
Her Bengt aff Alsnö /) ok Her Paine hvijt ?»)
Ok andre Riddare ok Svena flera,
V äl hundrade örs, ok än mera ;
Ok galvo sik alla goda tröst,
Ok hade sina Plater ailöst ,
Ok satte vid Bord ok lingo sik Maat :
Tha opte n) then man i träna saat,
Ok sado them allom thet til tijdende ,
At the Yplänske kommo ther rijdende,
Her Vlff Carlsson 0) en halade god,
Ilvilken Kamp han ther bestod,
Millan Garden ok ena Broo,
Han sade ther afF â p) til lian doo.
Väl tuhundrade örs varo the,
Her Peder Porsse afF Hallande ,
En rasker Halad, from ok stark, q)
Han var vtdrifvin af Danmark,
Her OfFe Diwer, ok flere slijke
The vore tha rymde til Sverike,
Ok hade afF Hertuganom ett hakl. r)
Hertagen länte them Godz ok vald,
Sva at the matte them väl nära,
Ok älskade them ok hade them kära.
Bordin /) voro tha raskelika skutin,
Ok mang Dör sunder bru tin ;
The hade sine Hästa somma i stall,
Thera Svena lupo hvar annan omkull,
Thera örs vardo them tha raskelika handt, t)
Mang en Plata blefF ospänt.
The kommo alle til Hästa,
Ok bundo thera Hiälma, thet var thera bästa:
Konungens Baner vart ther cprycht,
Fly thet hade the ey högt. «)
Her Paine hvijt var först til rade,
Ok rände afF Garden med ett skede,
Ök tijt han fienderna saa,
Norden Garden ligger een aa,
Ther vard han fangen mellan Garden ok henne,
För thet han monde ostyrliga ränne
F ra sina Sälla, v) ok folgde ey them ,
För ty reed han fangen heem.
Ther kom tha samman en harder leek,
Som giorde mangen om Kindan bleek,
i) Tullgarn, villa regia in paroecia Hole Sn-
dermanniæ.
k) Codex 1. Niudunge. Diarium Visbyense
ad an. 1277 Ericum Regem revers um esse dicit
apud Ethagi, forte Ettak Vestrogothiae.
l ) Olaus Petri : Bengt Aleson.
m) Cod. 2. Powe' 1 , 4 . Knut.
n) Öpa, ropa, vociferari. v. Ihre Glossari
um in v. Op. . m TT rr
o) Ex familia Ulf existimat Dalin , T.II.p. 2ba*
p) Alt tils han dog, usque ad mortem.
q) Cfr. de illo Laserbring T. It. p. tyi,
r) Feudum, Salarium, underhåll.
Vart tha färgat med manna blod röd,
Örs blefvo a bade sider död.
The Danske vardo ther fangne fleste
Her Benkt afF Alsnö var then bäste
Riddare, then ther a markena var,
Man sade at han prijsen har;
Han hade ett Örs, thet var sva smökt, x)
Jak tror han hade thet förr försöckt.
Hvar han stämde oppa ena Rotha,
Tha full alt för honom som en Brotha,
För thet Örs han satt oppa;
Hvar slikan Riddare skal bestaa,
Han skal ey tiäda Pärlor madan,
Sva frampt han vil komma lefvande tädan.
Tha han matte ey länger strijda,
Ofangen lotho the lian tädan rijda,
ök lian saa honom var hielp ofaat, y).
Tha böd han them goda natt:
I thy lotho the honom fare i godan frijd,
The torfte honom ey länger vid.
Hvar then Dansk ther fangen var,
Man gaff them allom dagh ett Aar,
At rijda ok fara a thet sinn ,
Ok komma til Söderköpung in.
Konung Erik laa rnädan a Axevall,
Thesselund tha varo hans fall,
At lian hade ther ok länge bijdt,
Ok ville gärna hafva strijdt;
Ok Hertugen ville honom ey bestanda
Han ville ok ey heem til landa,
För än han hade strijdt eller mera b ränd t,'
Förr ville han ey hafva atervändt.
Tha vart dagtingat ok tagit i dagh, z)
Ok kom tha innan ett mitikare lagh ;
Thessalund var thetta förämpt, a)
The sago han hade öfrit b) hämpt,
För tliet the hade i Danmark brändt;
Thet skulle ok ther med vara ändt:
Han skulle thet Söiff hafva honom var malt.
The Herrar hade ther länge om vält, c)
För än the gato d) laga thet sva,
At Konung Erik lot sik noya oppa:
Ok sidan foro Däner ather heem,
Ok Konung V aldemar han folgde them.
15. TOLK VVG -1 Ii KAS TREDJE VpROR- T KR TÏA
TOLKXJSGORÜM SEDITIO.
T^aghar a ) Vplänske thet förstodo,
At han giorde thet ey för godo,
Ok
s) Cod. 3 . Borg.
/) Til handa, subministrati.
u) Hug.sat, tänkt, in animo habüerunt»
v) Sällskap, comités.
x) Smuckt, vackert, pulehre.
y ) Deficiens, inde Fattas, deficit.
z) Dagtingadt, pactiim.
a) Öfvereiiskommit, transaetmn. v. Ihre in
Glossario, v. Forämna.
b) Ofverflödigt, abunde. Hamnat, ultum.
t) Välta, versare, volvere.
d) Kunde, possent, valerent,
a) Tha, cum.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.