CHRONICON
RHYTHMICUM MAJUS.
Ok tok tha samman mycken mogha, h)
I Sverike liggia stora Skoga,
En han heter Tived,
Ther lade Konungens Häär sik ned,
Vid en By han heter Hofva, i)
Thet ma manger man litit lofva,
Then ther miste Fader ok Fränder.
Tha timade ther, som offta händer,
At hvar en strijd skall samman ga,
Tha tappar then som mindre ma; k)
Konungens Folck the matte tha minna, f)
Ock Hertogenom vart ther ödit at -vinna.
Konungen var madan i Ramundaboda, m)
Ok häRde med fik Flälade goda,
The Rijket hade väl med honom vart,
Ok thera Liff var them ospart
För Konungens ähra ok hans heder;
Tha lade Konungen sik neder,
Ok var ther sva länge at so IVa,
Til strijden var all ändit i Hofva :
Somma hörde Mässa, och somma sato,
Somma gingo ok somma ato ;
Drottningen leekte Skafftavel, «)
Ok hugde at Hertugen haffde ingen afvel: o)
Tha hötte han sva Kätzlana madan,
At then var fägin som först kom tädan.
Tha kom en rännande fran then strijd
Illa huggen ok saara oblijd,
Ok radde Konungen at han skulle fly,
Ok gripa ena andra Värja aff ny;
Vart Folk flyr alt i Mossa ok Kärr,
Vij hafvom tappat Segren, ty är värr!
The togo thera Baner ok thera Märcke, p)
Ok rymde tädan ok sva til Närke :
Konungen rymde till Värmaland ,
Ok Rijket gick alt Hertugen i hand;
Borgor ok Land och starka Stadi,
Thet var Konungenom liten glädi.
Hertugen loth tha eflter honom sända
Sina män, hvar the matte han hända, q)
Tha skulle the honom fanga, ok honom föra,
Sva vanter iak the monde tha göra.
The rijdu ok genast elfter honom.
Ti jt the viste honom i vanom, r)
Ok kommo en Afftan tijt han saat,
Öfver Bord ok fick sik maat.
h) Ab Tslandico raogur, mrfiUitudo, derivat
Ihre. Ahnoge, instickas, aut ab hoc, vel a Lap-
ponico Almagli. populus derivatur. Codex N:o 4
add it: jVICCLXX V.
i) Villa, quæ paroeciæ Vestrogothiæ nomen
ded. t.
k Ma, forma, valet.
/ Minna, förminskas, perdere.
ni) Diversorium in Silva Tiveden, ad Nericiam
pertinens, liodie Bodame.
n; Spelte Schack, Ludus latrunculorum, a
Persico Schach, quod regem notât, tx i afvel, aléa.
o) Afvel, styrka, vis, robur. v. Ihre in h. y.
p) Fanor, signa, quæ vocis significatio desi-
deratur apud Ihrinm.
q) Träffa, râka, offendere.
r) Vana, consvcludo. Ubi esse solebat, hvar
hau plägade vara.
i 5
Tha kommo the alle ruskande inn,
Tha hade han ingen man thet sinn,
Ther thet gaat med honom vardt, i)
The hade sik alla väpnat hart:
Förty then tijd Mannenom missgar,
Tha are the mange som honom affstar. t)
The bade han sik fangen gifva,
Sva frampt han ville langer lifva.
Skal iak mik gifva, siger mik hvem,
Antingen eder, eller them?
Eder Herre eller alla edra Förman,
År thet min Broder, sva nämpner han:
Gift’ tik tinom Broder til handa,
Vij hoppom at thet skal väl tilganga.
The haffde tha ther ingen dvala,
Sörjande redh han tha aff Dala,
Ok tijt som the Hertugen funno,
The rijdu för som vägen kunno.
Then tijd han sin Broder saa,
Han hälsade honom ok sade sva;
Jak är hijt kommen a edra nade,
Var Pierre gifve eder thet til rade,
At j sätten «) ey onda manna Lygn,
Vthan takin heller til eder egen Dygd,
Ok gifvin mik v) thet min Fader at te,
Ok varum vinir ok väl satte. #)
Hertugen svarade thessa led, y)
Ey oblijd, ok ey ovred;
Jak veet väl iak är eder Broder,
Bade aff Fader ok sva aff Moder,
Haden i mik thet latit, thet mik tilhörde
Aff Rijket, thet mik til ratta börde,
Tha hade iak eder intet mött:
Nu är eder har med lijtet bött, a)
Thet j laten mik vid eder skilja,
Vtlian j hafven giort edra Husfru viUja,
Thet j drogin mik för itt haat,
Hon halp ok til hvat hon gaat ; a)
Nu vil iak dock nader med ider göra,
Sva at alle dogaade Män, b) thet höra,
Skolu säya thet iak giorde ey oskäl,
Vthan skolu tacka mik om iak gör väl,
Tha stämpde Hertugen sik ett Hoff,
Ok fick aff mangen myckit Loff,
I Wästergöthland staddes thet sva,
Som Rijksens Mannom sämbde oppa:
Sva
s) Gaat, gitte, som gitte .värja sig med ho
nom, qui se defendere cnm illo volebat.
f) Ofvergifva, deserunt.
ti) Säta, lyda, höra, audire, obedire. Han
säter icke, non audit.
v) Codices i. 2. 4 . HalfFt hvad.
x) Satt, amicus.
y) Således. hoc modo.
zj Bâtât, parnm profuit,
c) Kunde, potuit.
V) Codex N:o 2. Dandemän. In diplomati
bus, ad Nordbergs Clarå Minne de annis i5;2,
1.592, i; 3 o 8 8 C iåy 5 append i cis loco editis, Dan-
nemän, -Doandhä män & Doghande män passim
usurpantur. Cfr. Ihre in Glos's. in v. Danneman.
Latine verteris : Viri pr.æstantes. Codes N. o 12.
Gode män.
II.
4 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.