CHRONICON RHYTHMICUM MA.TUS.
/
Hvar skolom vij nu Konttng faa,
Ther Rijkit kunde sva väl första?
Tha var hemma en Ridclar godh,
Ok saa til hilrU i Rijkit stod,
Han heet Herra Joar Blaa,
Han var sva valloger i Rijket tha,
Hvad han giorde ok livad han loth,
Thet var Almoganum intet imoth,
Han valde tha Byrgers Son Valdemar
Til Konung, som honom til rätta haar, c)
Then tijd Byrger Järl kom heem,
Tha vard han vreder somma dj them ,
Ther hans Son hade til Konung tagit,
Ok huxade hvij är ey heller jaghit ?
Förty han ville Rijkena rada,
Som han ok giorde, för them bada:
Ok sporde hoo thet göra torde?
Her Joar sade thet var iak thet giorde:
Vij seem tu äst en aldrig man,
Ok tik är i vaan t) förra döö än han,
Ty viliom vij honom Rijket gifva,
Vij lioppoms han skal länger lifva ;
Ty skal tu ey vara vredh :
Vill tu ey hafva thessa leed: f)
Tha vithom vij hvar en annar sitter,
Ok tu gör aff thenna hvad tu gitter.
Tha huxade Byrger Järl ena stund,
Ok svarade sidan thessalund :
t
Hvo villin i tha Konung skal vara,
Jak veet j magen ey Konung umbära ?
Tha svarade Her Joar Blaa :
Thenna Kiortel iak hafver här aä,
Vnder then vil iak en Konung faa,
Ok later tu tik ey nöya sva. g)
Tha föll Järlen innan en föga, h)
Ok lät sig ther väl åthnöga.
Byrger Jerl atte Söner fyre,
En thera skulle Rijkena styre,
Then åldste han heet Valdemar,
Ther Konungz Nampn ok Crona bar:
Tha vare the Barn än öfvermaga,
Ok ey sva komne til thera daga,
At the kunne Landom radha,
Vthan litte til theras Faders nadha.
Tha kom Birger Järl til välde,
Sidan ville flere med honom balde ,
Hvat skal man rada för än man veet.
c) Tillbom med rätta, jure proprium erat,
ti) Somlige, aliqui, nonnulli.
e) Wån, spes, exspectatio, Tibi est in fatis,
Dig förestår.
/) Led, Sätt, ratio, modus, unde Huruledes,
Annorledes
g) Swa, Så, Tta.
å) Falla til föga, Se accommodare,
i) Bryttjæ, Fogdar, Arrendatorer, Dispensato-
res, Politores. Cfr. Ihre in Glossario.
i) Yffrith, ymnigt, öfverllödigt, abundnns, co-
piosum, ,
l ) Skörta, fattas, deesse, deficere» v, Ihre «1
in Glossario.
Tok t ok snille ok adleheet?
Tlia satte hart Konungen en Tuchtemäster.
En Riddare then hononi var bäster,
Ok honom lärde tokt ok ädla sidh ,
Ok fik honörn hvad han torffte vid;
Allenskoga vk Fiskesioa,
Brytiä, i) Qvärna och Landboa,
Ök yffrith k) godz honom skulle ränte,
Ok Riddar ok Svena som honom tiente,
Thert annor han heet Benedicht,
Then skörtade Ij ey godz eller rijkt,
Tridie heet Magttus, ok fierde Erik,
V ar thet i skämptan eller le ek,
Tha hiollo ju the bade samman,
Hvad thet gick til vrede eller gamman,
The voro alt jämlijka satte, m)
Hvar thera viste, sin deel han atte:
Fadren fick them beskeddan deel,
Tha them var faat, ») tha lade han tel,
5 > WOLKÜKGARRAS AtfDRA UEROR. VO LKUNGO.
RUM ALTERA SEDITIO.
olke Jerl var en erlig man,
Rijksens Förman tlia var han,
Han var SVa höfvisk, dogande ok vijs,
At alla gafvo honörn thess prijs ;
At han Vår en ärlig Herre,
Ok han doo aff bratt, aj ty var värre:
Han hade ena starka välluga Släkt,
Hon liffde sidan med digher ospäkt, b)
Ok styrkte ondt med digher makt,
Sva som här är lörr i Bokena sagt.
En alf them heet Junkar Carl,
Han sätte sik moot Byrger Järl,
Byrger ville ok han iördrifva,
Ok alla the som hoos honom ville blifya.
Folkunga sampnade sik ather tha,
Ok toko Folck hvar the kunne faa,
Oplandska, Danska, Nordman somma,
Ok Tyske män som viderla c) komma,
The vare tha svijkne i rätta tro,
Innan Svidia d) vid Herravadz broo:
Var Herre gaff ther til ett tool, t)
At Byrger Jerl ok Biskop Koöl,
The lofvade them troo, ok svoro them eeda:
At the ville them feeliga f) til sin leda.
Ok talade för them ijfifid g) slätt.
Ok
m) Satt, sams, amici, unde sätt, vänskap, a-
micitia & osatt, osams, inimici, frequentes in hoc
Cbronico loquendi formæ. Sät, benevölus, amicus
adhuc in usu est.
n) Faat, behof; inde fattas, deficere.
a) Affbratt, för snart, nimis cito.
b ) Ospäkt, licentia, a Spak, mitis.
c) Widerla, långt ifrån, proeuL Ihre.
d ) Codex N:o x. Wesmannelande. N:o 12.
Swidhöga.
e) Tool, medel, Instrumenten, medium. Ihre -
/) Felig, säkei’, securus. Idem.
g) Ôfvermâttan , valde.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.