\
XXXII. STORA RIMCHRÔNIKAN.
Q
The Voro rätteliga sammangifvin.
Medh Kyrkiona ratt som han ständer skrifvin,
Ok medh lagh som tha var,
Ok liffdo samman mange aar :
The atte sJ samman tva Dottra ok DIL Sone,
The voro alle Syskona.
5. KRIGS T.ÎGF.T TIL TA. VA S TL À ND. JEX TE-
DI TI O iff TA VAS TI A M.
TPha bÖdh Konung Erik Öfver alt sitt Rijke
Bade Riddare och Riddare lijke,
Sva och Bönder ok Tienisto män 5
Sva som HErra pläga ok än,
Tha han ett örlig drifva vil,
At han sigher sine manna til.
Sva bödh han them til Hedit Land, a)
Ok Satte thet sinom Mage b) i hand,
At han skulle vara thera förman,
Förty at han trodde besta han.
Hans Magh togh ther ok garna veder.
Han ville ok gärna vitha hans heder,
Ok redde sik tha vapen och tyghe,
Raska halade c) ok oblyghe,
Hiälma, Plata, d) och Pantzer,
The vordo tha gäfva e) och giordes fleer.
Hvar redde sik tha i sin stad,
Ok giorde gärna hvad Konungen bad,
Ok skuto uth* Snäckior och Löpaskutar, f)
Ok manga stora Penninga knutar, g)
Vordo tha löste ok giifne them,
Tha the skulle skiljas vidh sitt heem :
Ok viste ey när the komma ater ,
Vridna händer ok starker grater,
Vart tha aff manga frua sedder,
Tho Ajgäddes i) them at thet var Gudz heder,
Ther skulde meras k) aff den färd:
Mangt ett gammalt Fädernes Svärd,
Vart tha nider aff Väggien klänkt l)
Ther hade manga dàga hängt:
Them vart tha fagerlika folgt til strand,
Ok hälsades väl ok toges i hand ;
Mang röder munn vart tha kyst,
Som aldrig kystes sidan aff liiertans lyst,
Somma the sages aldrig meer,
Aff tholkin skilnat tholkit skeer, m)
s) Agde, habebant.
a) Terram paganam. Careliam respicit Ta-
vastiamque.
i) Mag, Svåger, affinis. v. supra.
c) Halad, Athleta, héros, vir fortis, hoclie
Hjälte, Anglosachsonice Hœlitli, Alemannice He
lit. Cfr. Ihre in Glossario.
d) Järnhanskar, Cestus, chirothecas ferratis la-
minis munitas evplicat Ihre in Glossario.
e) Gäfva, nyttjade, usurpati. v. supra.
/) Snäcka, navis lönga, prora puppique alta,
Långskepp, med höga stammar. Löpaskutor> hodie
Avise Skepp, navis exploratoriæ. Codices N:o x3,
i4. habent: Kopaskutor, naves mercatoriæ.
s) Laudati Codices : Klutar, panni frusta, pro
knutar, nodi.
Them blästé böör, n) the seglade tådan ,
The Hedna reddo sik ok madan,
The viste väl at the skulde komma,
A thera skade ok ingen fromma.
The Christne lade ther til hampna,
Manga otaliga förgylte stampna,
Matte Hedna män ther see
Ther mera matte sörja än lee.
The toko thera Baner ok gingo i land,
Them Christne gick ther väl i hand,
Thera Skölla lato the ther skijna,
Öfver alt thet Land, ok Hielma sina,
The ville gärna thera Sverd fresta,
Oppa the hedna Tavesta,
Som iak vänte at the giorde,
Gull ok SölfF ok starka hiorde,
The Tavaste drogo tha undan ,
The Hedne tappade, the Christne vunno.
Hoo them ville til handa gaa,
Ok Christen Varda ok Doopen faa.
Honom lato the godz ok Liff,
Ok frijd at lifva Vthan alt kijff.
Hvilken Heden ey ville saa,
Honom lato the Döden Öfvergaa.
The Christne bygde ther ett Fäste,
Ok satte ther i bade vänner ok n äste; 0)
Thet Huus thet heeter Tavastaborg ,
The Hedne hafra än therföre sorg,
The satte p) thet land medh Christna män,
Sva som iak vänter thet staar än ,
Thet samma Land vart alt Christit,
Jak troor thet Ryssa Konunger mistit.
4. i. WALDEMARS VAL. L LE C TIO REGIS VAL -
DEM ARI. 12J0.
Elfter Gudz Börd tolfF hundrade aar,
Femtijo, pa Kyndelssmässo thet var,
Konung Erik doo hemma mädan,
Raskeliga foro baden aj tadan,
Ok tijt som tha Hären var,
Then dvalde ey ther bodin baar.
Tha then kom som bodin förde,
Thet lastade b) hvar man thet hörde,
Ok bade alla väl för hans Siäl,
Thy han lifFde med rätt ok skäl.
Hvar
h) Tho. dock, tarnen.
i) Gädas, lætari. Sæpius in hoc Chronico oc-
cur rit. Hinc codices i5, i4. glædde , lætabantur.
Ihre, in Glossario.
i^) Formeras , augeretur. .
/) Klänkt , nedtagit, depromtus, a Klänga, ap-
prehendere. Ibidem.
m) Tholik, Tholkin, talis, hodie Dylik, slik.
Ihre in Glossario.
n ) Bör, venfus, communissime secundus, Is
land! ce Byr, hodie Vind, Ibid.
o) Näste, proximi, vicini, Grannar, vel Släg-
tingar.
p) Besatte , præsidium imponebant.
a) Buden, Nuncii.
b) Besvärade, gravabat.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.