CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS»
6
The Didrik af Berhen wal bestode,
Huru Herre och Första hafvve lifuet
Thet finder man här j Bokine skrifuet.
Buru the haffue lifuat giort ock farit
Här står thet skrefwit huru thet varit
Hwo thet hafwer ey förra hört sakt
Nu ma han thet hora gifyer han akt
Före lust at liöra fager ord
Ok skämpta oss c) til vi gaam till Bordh
Först af en Konung, som het Erik &c.
1 . K. F.RIC LÄSPE. &. ÉRÎCUS BALBUS.
Ok börja alf en Konung heet Erick ,
Han hafFde alt Sverike vnder sik,
„Hans bader vax Konung Erick Knutson 3
Ok Sancte Erikz Sonason.
Konung Erik haffde Systrar tree ,
Fler Knut aff Folkunge fick ena alf the,
Hon heet Elin, ok annar Märeta, a)
Henne fick Niels Herre aff Toffa,
Han var en spaker rattvijs man,
Ok loth sik athnöya thet Gudh honom an, bj
Medh henne fick han Her Abiörn Nielson,
Aff honom föddes Her VltF Abiörnson,
Aff Ylfver föddes Her Carl i Toffta, c)
Aff hvilkin myckit godt spordis offta.
Han var then bäste boklärde man,
Som man tha aff Svenskom fan,
I sju bokelika konster d) ok alla Laga,
Ok Laghman i Vpland i sine daga.
Konung Erick var något läsper vidh,
Halta var ok gärna hans sidhj
Han hullt hvsahra och ädhla sidh,
Ok Bondan hult han godan frijd.
A Alf Var kunde han sik väl förstaa,
Ok medh torney ey myckit vmgaa.”
3. POZkVNGARÏtÀS UPrOR. SEPlPio FQLkVN.
GOR UM.
Han var valluger öfyer Rijket alt,
Hvad han giorde, gaff ok galt, a)
Som han satte skulle thet staa,
c ) Roa oss. nos de 1 ec tare.
a) Tertia Erici Balbi Soror, Ingeburgis, Bh-geri
Jarl conjux, infra memoratur.
lj Unnade, concedebat.
t) Sparriorum 8c Oxenstiemiorum Sa tor.
c'.) Septem artes liberales.
a) Brnktes och gälde, usu vemebat & valcbat.
l) Codex N:o is addit: Min Mågh, alfinis
jneus. v. No îæ ad Catalogum N:o 5.
c) Idem addit: Her, Dominus.
d) Cousociatio, unde Rote, Rotmäslare.
?) Unde Snille, ingeninm. Sporsnialler, mda»
gator ingeniosus.
/) Codex N:o 12 ; — seger Vunno 8c loco myc
ket digher, Thet mästa the kumio, quam maxime
poterant.
g) Codex 3. Widh Alwastra.
The ther moot mälte vore fäa,
\ than Knut ok bj hans Fränder fleer j
Carl, Haralder ok r) Holinger:
Thet var alt Folkunga Rothe, d)
Ty vore the Konungènom mäst amothe,
Ok sagde at Knut borde bather Konung var än
Ty han var sniller ej i radh ok svara.
The stridde medh Kongen, vunno segher,
Ok giorde honom skada myckit digher, f)
I OlufFstrom g) stodh thera stridli sva starck,
At Erick Konung flydde til Danmark.
Sedan Konungen ok lians män flydde,
Tha voro the Here ther Knuter lydde $
Knuter vardt til Konunger valder,
Ok liffde ther eflter skaman h) alder,
Han liffde ther epter en skaman tijd.
Sidan var ather en annan strijd ;
Ty Erik Konung var ey forseen,
Ok kom tha ather i Rijket igen.
Folkunge sampnade sigh ather tha,
Ok vilde honom annat sinn besta, j )
Erik Konunge lyckades tha bätter,
Han van tha sigher vidh Sparrsätteiä
Folkunga flydde ok haffde tappat,
Knut vart ther slagen som honom var skapat k)
Til Gästringa land flydde Hoflinger tha,
Ther loth Konüngeh honom ather faa, l)
Ok loth sidan hitggé hans Hiifyud aff,
Ok skönliga tit) följa honom til gr aff;
Ok loth honom ärlika beganga n)
Medh alla the Klärke han kunde fanga,
I ett Kloster som heet Skoo,
i hei oadh han sik läggia förr än han doo«
Gudh gaff honom nader och giorden helig,
Hoo Gudi tienar hän Varder salm.
Tha var Ingeborg then tridie Konungz Syster,
Henne hände ok thet androm o) lyster,
At gifftas, tha hon kom til aar,
Tiler vidh man veet at Yerlderi ståar,
The voro ok manga som henne bade,y)
Tha vart Konungen thet til rade,
Han gaff henne en Östgötzman, q)
Byrger kallade folkit han: r)
Han var födder i Biäleboo,
Ok vart en Järl för än han doe,
The
h) Skäitaän toib, liten, brevis. Cfr. Notæ ad
Catalogum N:o 5.
" i) Resta, emotstâ, résistera. Codex N:o 12 «
Aisiaa, vincerë.
A) Skapat, bestämdt, förelagdt, quod erat ei in
aus % Codex N:o i. 2 . Then bieff döder, som thet
var sicapat.
0 Återtaga, retrahere.
m) V ackert, pulchré, belle. Ihre in Glossario
ad h. y. sarcastice solum usurpàtur.
Begrafya, Exüequias ire, Ihre 1. e. in v,
Bega. Inde Likbegäiigelse, Ëxseqniæ.
°) Codices N:o i5. i4, manghom, multis.
PJ Begärde , ambibant.
ç) Codex N:o 12 . Hôvisk man, vir nolitus.
r) Han, accusative antiquus, hodie Honom.
îUum,
ii. a.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.