XXXII.
STORA RIMCHPvONIKAN.
Ok all skimiwara som nakot warda. n)
Pallep ther nogh allehanda
Ok föres thädan i främmande landa
Man finder ther Bönder själan boo,
Som ey hafwa nogh Aker, äng ok Fiskasioo
Hwar hemma för sin egin döör
Uthan then Fisk han aft' Hafwet föör. o)
Ther födis ok the skönista Hästa
Stora och sma the aldrabasta
The hafwa nogh By ok Allenskogh
Ok allsköns pj Willebradhe nogh
Aff Hjort, hind, Ålg och Raa
Ok alle the Fogla inan äta ma.
Meer än annor Land och Ryke,
Ty finner man hwargens Swerikis like.
Gudh Fader hafwer Swerike skapat swa
Medh Berg, Skoga, Mossa och Sioa
At wille Swenske hwarannan tro o wara
The torffte lör Uthländskom aldrigh fara. q')
Ok at them ther medh nögde,
Som Gudh them tilfögde,
Och bewisa hwarandrom troo och ära
Aa huru sälla mätte the wara:
Fler war fordom sä dristogh almoghe rj
At the med stoor har uthlandis droge
Och wuno med macht mängh rike och Iandh
Och hade them länge under sin handh.
Rom och Niapolim och alt Wallandh s)
Arragoniam, Siciliam och Hispaniam,
Flanderen, Holland och Frankerike
Engelandh, Skotland motte under them wike
Gallia, Macedonia gjorde och såå
Ty intet Landskap kunne mot them stå.
Hiricum och Pontum the och öfwerwunno,
All land och Rike, som the för sig funno,
Inga Kejsare eller Konunghr wille med them
strida
Intet krigsfolk torde heller för them bida.
Thenne Goter kunde sig icke stille
The gingo nu fram ehwart the wille,
The öfwerwunno Rom wäl ofta sinne t)
Och borttogo the håfwor, som ther woro inne
Romare monde thet sjelfwe wålla
Ty the wille them ej huldskap och troskap hålla
The dagtingade ofta och höilo ej ord
Ty blef theraf stor slag och mord.
S, 01 * 1 är° i något würde, alicujus pretiisunt
o) Cod. 10.
Man finner the Bönder, som hafwa full nog
Aker och äng, Fiskasjö och Skog.
Hwar hemma för sin eigin döör
Och brukar thet efter som honom böör
Färsk fisk hafwer han aff sjögar och åar
Förutan then Fisk han aff hafwet får.
V) Als kyne, all slags, Omnis generis.
?) Aldrig för utlänningar något befara: Nihil
ab exteris inetuendum.
0 Hæc ex Cod. 10 . ap. Lagerlring , 1. c. p. 6i.
s) Italiam.
t) Mänga gånger, pluries.
u) Haotenus Cod» io. Quæ sequuntur ex Cod, 5.
The brände och Roca opli ville fordrifya
Guds dyrk, som vise män afskrifwa
Honorius i Rom tå kejsare war
Efter Guds byrd tryhundrade XIIII är.
3 Mycket annat uthländis i böcker står skrifwit
Hvad mandom Giötharna hafwa bedrifwit
The woro ock alltid om et sinne
Samhällige, ty kunde them ingen winne.
Swenske män J göre ock så
Om J wele frid och rolighet fa. u)
Jak hafiwer i månge Böcker lett
Och offta sjelff med ögon sedt
Tha finder jak bade förr ok nu
Afwund och gyri badan tu
Hafwa Swerike förderffwat swa margalunci
Och qwälia thet än alla stund, vj
o '
A hwar, som lyster thet under at höra
Tha wil jak ther aff redo göra
Och later här ejffter förstanda
Yttermer Swenska manna wancla,
Än förr i Bokena gjordt
Aff Hedna och Christna som j hafye spordt.
ETT ANNAT FÖRETAL. ALIUD
PROOEMIUM.
( E Cod. N:o i. 2 , )
G~udh hafwi heder ähra och loi F
Han är til alsköns dygder uphoff
Alt jorderikis frygd och himmerikis nade
Thi han är wäldngher öffwir them bade
At gifwi ok läne hwem han an x)
Säl är then thet förskyla kan.
Wärdena hafwer han skipat sä wäl
Hwar här sä lifver, tha är han sääl.
Thet han gömer y ) hans helga budh
Tha far han himirikis frögd med Gudh.
Werldina hafuer han skipat sua wide,
Skog ok mark bärg och lijde z)
Löf ok grääs wattn ok sand
Myckin frygd ok margin land
Ok ett ther med ther Suerike heter
Huo som norr i werldin leter
Tha far han finna huar thet är
Goda tiägna a) finder man thär.
Ridderskap och helade b) goda
The
v) Cod. io ita Prooemium claudit:
Men Gud thet stille som wäl förmå
Och late all afwund och gyri förgå
Sämja och kärlek matte uprinna
Sa malte wi sedan Guds nåde firma,
Och komma til den äro i Himmel rik
Ther Gud han nu är och ewinnedig.
Sequitu r Chronicon Bhythmicum Minus.
x) Unnar, concedit.
y) Bevarar, tager i agt, servat.
i) Längsluttande landskap ifrån en högd, ter
ra devexa.
a) Tjenstemän, officiales. Hæc propria 6igni-
ficatio vocis, quae ad nos ex Anglia venit.
0 Hiäite, Atkieta, Hei 'OS.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.