I
XV,
CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS, 3
#
Regia Stocklioîmiensi coiiimodatam habuimus, seqüitur, nos ex eadem Iectiones petitas
nostros in usus vertisse. Denique addendus est :
Codex Arna-Mognccanus , Hafniae, ex quo insignem ïacünàm pag, 517 edit Hadorph.
supplere nobis contigit ; dé quo suo loco.
F U R Ë T A L. PROOEMIUM.
( B Codice N;o 3. )
(jiivln Fader Son och then Heligé Aiide
Beskiärme Swerike afF adorn wande ! a)
Iomfru Maria Gudz Moder reen
Beware Swerike fran alt meen! b)
At the måtte blifwa i fred och roo
Rygdebg gärning och Christe lig troo, c)
Al the matte blifwa widh en Gttdebg sedh
Ad olagh och ondt måtte iäggias nedh!
Swenska are kompne afF en goder Man,
Noæ Son Japhet sa heet ban.
Ängste Noas Son och tridie han war*,
Och skylte sin Fader när han lâg baar.
1 herlöre bled han wälsignat igen
Med sin Broder och Gudz trogne wän.
När Noë u aisignade honom med Gudh
Och badh honom widgas om werlden uth,
Och Chain hans broder badh wara hans swezt
Som han hafwer warit och är nu an.
Thenne wälsignelse ade Swenske män ärfde
Som Japhet theras Fader them förwärfde.
Hanne och behälla uthan ände
Gudh ther til sina nådhe sände.
Efter Noë dod alt AfFrica land
Anammade Cham alt under sin hand.
Som Asiam then delen af werlden iiitogh
Til Europam med. sine afFöde Japhet drog.
Han hade en Son Magog heet han,
Hans Släckt kom först til Tyskaland.
Somblige monde sigh hiit uth wända
Och tog o sin Hemman i thenne Landzanda.
The hade ta Domare , som them styrde
Them för sina Herrar the hedrade och wyrde.
Tliil thes thet kom tå til the daga
The wide sig Konung öfwer Swerike taga
Sweriges Kyke är thet bästa land
I hela werldenne finnas kan. d)
Med helige Alän och Qwinnor hafwer Gudh
thet begåfwat
Therföre wari han ewinnerliga lofwat!
Först then milde Konung Sancté Erike
Erkebiskop Sancte Henrich afF Upsale,
Thernäst helige Biskop Bryngel af Skara*
Hemmingus oc Biskop i Åbo monde wara
Sigfridus afl AV äxiö som christnade Sweriges
Land *
Eskidus afF Strengnäs then helige Alan,
Nicolaus afF Linköping Biskop helig och sail,
Henricus soin ock styrde Gudedg och väl:
Confessor afl' Aluttchetorp Sancte David,
Och then helige Martyr S. Bothyidh.
Birgitta AA astens och hennes dotter Cathariil
AfFSködewe then helige Fru S. Elin,
S. Ingri afF Skenninge then helige Qwinna
AfF Tälie S. Ragnild som är nu heiigh i minne,
Ther til mange som fruchtade Gudh
Ther the lefde och fullfölgde hans budh.
The hafwk ntt fått ewinnerlig lön,
The hielpa thetta Riket nu med Siri bon.
Ï thetta Ryke är full go dt ämpne
På allahanda godt som man kan nämpn®
Pa Godz och håfwor är thet wal rijkt
Ty hafwa Vthlandske hiit myekin fickt
Gudh late them aldrig få öfwer thet råda
Ty thet woro tå stadd i stoor wåda.
Ther är manliget ok skönista reenhet ej
Ther nager man affsighia weet
Bade med hntis, ööl hrod och maat
Ok bewijsas Gästam saa godh laat f)
Alan skal ther meer för Gudz skuld faa
Ån i androm Laudom för Penninga naa g)
Thet skole alle the h) thet frästa,
Som genom Ryket fara och aimogen gästa
The torfwe ey i) hampta afFfrämmande landa,
Til dryck eller föda nakro handa k)
Korn, /) fää, smör och swyn
Ther görs nogh Silff, bly, järn och koppar
Som föres uthländz i stora hopar,
Gråskinn, Hermelin m) ok Alarda
Ok
c) Cod. 5. frâ wåda och wanda.
O Id. — Med all himmelska skara
Med sin miskundeliga ben thetta Ryket bewara !
c) Hsec Sc sequentia ex Cod. 5.
d ) Cod. 5. Ty bättre Land skal engin witlia
Tho at han alla werldena letha,
Tho at, dock, ändock, licet.
e) Cod. 4. menliga then skönsta.
Cod. 5. I thet Ryket är stoor renligheet.
J) Laat,* Seder, upförande, morum ci viftas.
g Naa, Nä, erhålla, obtinere.
/ 1 ) Cod i5. tigghia, i. e. tiggare,
i) Torfwe ey, behöfva ej, Non opus habent.
0 Nakre handa, någon slags, cujusdam generis.
/) Cod. lO addit: Råg och hvete. V. Lagerbring
Handl. P I. p. 1 . 5q.
m ) Cod. 10 addit: Rafskinm

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.