\
CHïiONICON RHYTHMICUM MINUS-
At han sjelf bief sâ afbränder,
1 het honom slogs af munnen nagra tänder*
Och han samt med sin hela Jutehop
Gåfve flygten med et sorgeligt rop
Til thess Skeppsflotta, ther mången Danskei»
mail
Blef slaget och drunknat och fick rätt skam,
Sedan drogo the til Danmark igen
Lyckan och segren behöllo Svenske män.
1 herefter lät jag bygga Nyslott.
Herr Eric Axelson, som mente Sverige godt
Bestälte thet til Landsvärn för Savolaxbor
Och för Ryssenes infall stor.
Ar efter Guds börd skedde tlief
Fjorton hundra sjutio och sju thermed.
Jag sände ock in i Ryssland
Min här som med krigande hand
Tog in Narfvens Slott och Stad
Och fingo ther stort byte sig til behag.
Drogo tå til Sverige igen
Med en hop Ryssar, qvinnor och män,
i å thet var skedt, förtröt Storfursten thet,
^y sände han sin här, ther mången Bajor var
medh
In i Finland och drogo in för Raborgs o) stadll
Ther månde Knut Posse them giiVa qvaste-
bad
Sä tilredde at han gaf them en smäll
The föllo alla nid och skåres ihjäl
Med en krtif halsen utaf hvar
Att the lâgo ther alle döde qvar.
Sedan slog mig emot Ärkebiskop Jacöp
Samt Riksens Råd, som sitt lit och hopp
Satte til Konung Hans i Danmark
Som tå här var kommen fast stark
Med honom och hans folk i samma tid
Håller jag vid Rotebro en hård strid
Ther striden gick ömsom af och til.
Blef jag sedan såsom then ther nödigt vill -
Af Riksens Råd Öfvertalat sä
At jag mitt samtycke ther til gaf ta,
Thet Konung Hans skulle Konung blifvä
Om han ther til sin ed och löfte ville gifvä
At Han vid Kalmare Näs blifve vilde
Och stå riket väl före och icke ilde.
Men sedan han efter sin Croniilg eij höllt ted
Utan stort svek och falskhet farts ther med,
Ty uppsade the honom Hans trooskap.
Ock tillskrefve honom uppenbar feideskap.
Sedan togo Rikzens rad och män
Mig för theres Herre och regent igen i
Lät jag sa alle Slott bestalla,
Och fick them irt med hast alla.
Drog och sä för Stockholms stad,
Och fick then in efther mitt behag.
Med Drottning Christina K. Hanses furstinna,
Tå hade hon Slottet inne,
Gjorde jag med henne dagtingan ihå
c) Lege: Wiborg.
ö6s
Att hon och hennes folk måtte afstå
Med sa mydkith som hon och the alle
Till nödtorff på Vägen kiinde tillfälle.
Tha jagh så Stocholm hade infått
Gjorde thet Kontlngh Haus hi I he godt,
Som tha med sin llothe i skären kommeii var
Thä han fick thetfe höre Var han snar
At drage til Danmark igen,
Men jag följde sedart såsom en vän
Drottningen här af riket til Jöneköpings stadll
d her af henrtes doether förgiffVin blef jagh
Och fick ther af sedan min döödh
Theraf the Svenske komme i sorg och nöd
Och förde mig först till Stocholms stadh,
Sedan till Gripholms Kloster som jagh
Stickted hade till min lägerstad och roo.
Mig sörgde alle the i Svergie boo
P fiter Güds byrd femhtindrade år
Och try ther till som ther till beskrifFved står
Herr Svante Sture Sveriges Rikes
Furste och Gubernator*
ö
Ahr efter Christi födelse Vid
Femtonhundrade och fyre i then tidh
Blef jag utvald till Riksens Regent,
Som med trohet och flit sökte jempt
Thess hytthe, välfärd och ähre ,
Thy monde jag derföre umsorg bähre,
Att intaga Calmar Under rik et igen
Som tha innehade Konung Hanses män,
Thet slott jag ihå intog och van
Crienom Doctor Henning Gadd min trooffiart,
Och ändog Konung Hans lade sig Vinn,
Genom dagtingen att komma har in,
Månde jag tha thet med råd och dåd
Förhinder afverja genom Guds nåd.
Till detz jag sott doo pä Wästerås Slott ,
Mig sörgde Svenske män, att jag sa brott
Föll them ifrå gönera dödzens band,
Som. alle äre öde, till vatn och land ,
Fempton hundrade och tolf ahr
•Effter Guds Byrd, som skrifvit står.
Unge Herr Steert. Sture, Herr
Svantes Son.
Ähret efter min fader Utvaldes jag
Till Rikzens regent, med rätt och lag
Regerade så ock förestog jag thet
Att Svenske män väl nöijdes der med,
Så när som Årchebiskop Göstaf i Upsala ,
Flan monde mig ganska illa hugsvala
Och ther till lade all sin flit och vinn
Att före ock drave här in
O
Konung Cliristiern danske den andre,
Som sedan monde illa regere och vaiidre,
Ty monne jdgll hoitont schriftelig och müntelig
Förmäne retteligh Och alfvarligh ,
At han sampi med mig och Svenske man,
Som en Regents inf ödde man och vän
Vil-
66 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.