\ 
CHïiONICON RHYTHMICUM MINUS- 
At han sjelf bief sâ afbränder, 
1 het honom slogs af munnen nagra tänder* 
Och han samt med sin hela Jutehop 
Gåfve flygten med et sorgeligt rop 
Til thess Skeppsflotta, ther mången Danskei» 
mail 
Blef slaget och drunknat och fick rätt skam, 
Sedan drogo the til Danmark igen 
Lyckan och segren behöllo Svenske män. 
1 herefter lät jag bygga Nyslott. 
Herr Eric Axelson, som mente Sverige godt 
Bestälte thet til Landsvärn för Savolaxbor 
Och för Ryssenes infall stor. 
Ar efter Guds börd skedde tlief 
Fjorton hundra sjutio och sju thermed. 
Jag sände ock in i Ryssland 
Min här som med krigande hand 
Tog in Narfvens Slott och Stad 
Och fingo ther stort byte sig til behag. 
Drogo tå til Sverige igen 
Med en hop Ryssar, qvinnor och män, 
i å thet var skedt, förtröt Storfursten thet, 
^y sände han sin här, ther mången Bajor var 
medh 
In i Finland och drogo in för Raborgs o) stadll 
Ther månde Knut Posse them giiVa qvaste- 
bad 
Sä tilredde at han gaf them en smäll 
The föllo alla nid och skåres ihjäl 
Med en krtif halsen utaf hvar 
Att the lâgo ther alle döde qvar. 
Sedan slog mig emot Ärkebiskop Jacöp 
Samt Riksens Råd, som sitt lit och hopp 
Satte til Konung Hans i Danmark 
Som tå här var kommen fast stark 
Med honom och hans folk i samma tid 
Håller jag vid Rotebro en hård strid 
Ther striden gick ömsom af och til. 
Blef jag sedan såsom then ther nödigt vill - 
Af Riksens Råd Öfvertalat sä 
At jag mitt samtycke ther til gaf ta, 
Thet Konung Hans skulle Konung blifvä 
Om han ther til sin ed och löfte ville gifvä 
At Han vid Kalmare Näs blifve vilde 
Och stå riket väl före och icke ilde. 
Men sedan han efter sin Croniilg eij höllt ted 
Utan stort svek och falskhet farts ther med, 
Ty uppsade the honom Hans trooskap. 
Ock tillskrefve honom uppenbar feideskap. 
Sedan togo Rikzens rad och män 
Mig för theres Herre och regent igen i 
Lät jag sa alle Slott bestalla, 
Och fick them irt med hast alla. 
Drog och sä för Stockholms stad, 
Och fick then in efther mitt behag. 
Med Drottning Christina K. Hanses furstinna, 
Tå hade hon Slottet inne, 
Gjorde jag med henne dagtingan ihå 
c) Lege: Wiborg. 
ö6s 
Att hon och hennes folk måtte afstå 
Med sa mydkith som hon och the alle 
Till nödtorff på Vägen kiinde tillfälle. 
Tha jagh så Stocholm hade infått 
Gjorde thet Kontlngh Haus hi I he godt, 
Som tha med sin llothe i skären kommeii var 
Thä han fick thetfe höre Var han snar 
At drage til Danmark igen, 
Men jag följde sedart såsom en vän 
Drottningen här af riket til Jöneköpings stadll 
d her af henrtes doether förgiffVin blef jagh 
Och fick ther af sedan min döödh 
Theraf the Svenske komme i sorg och nöd 
Och förde mig först till Stocholms stadh, 
Sedan till Gripholms Kloster som jagh 
Stickted hade till min lägerstad och roo. 
Mig sörgde alle the i Svergie boo 
P fiter Güds byrd femhtindrade år 
Och try ther till som ther till beskrifFved står 
Herr Svante Sture Sveriges Rikes 
Furste och Gubernator* 
ö 
Ahr efter Christi födelse Vid 
Femtonhundrade och fyre i then tidh 
Blef jag utvald till Riksens Regent, 
Som med trohet och flit sökte jempt 
Thess hytthe, välfärd och ähre , 
Thy monde jag derföre umsorg bähre, 
Att intaga Calmar Under rik et igen 
Som tha innehade Konung Hanses män, 
Thet slott jag ihå intog och van 
Crienom Doctor Henning Gadd min trooffiart, 
Och ändog Konung Hans lade sig Vinn, 
Genom dagtingen att komma har in, 
Månde jag tha thet med råd och dåd 
Förhinder afverja genom Guds nåd. 
Till detz jag sott doo pä Wästerås Slott , 
Mig sörgde Svenske män, att jag sa brott 
Föll them ifrå gönera dödzens band, 
Som. alle äre öde, till vatn och land , 
Fempton hundrade och tolf ahr 
•Effter Guds Byrd, som skrifvit står. 
Unge Herr Steert. Sture, Herr 
Svantes Son. 
Ähret efter min fader Utvaldes jag 
Till Rikzens regent, med rätt och lag 
Regerade så ock förestog jag thet 
Att Svenske män väl nöijdes der med, 
Så när som Årchebiskop Göstaf i Upsala , 
Flan monde mig ganska illa hugsvala 
Och ther till lade all sin flit och vinn 
Att före ock drave här in 
O 
Konung Cliristiern danske den andre, 
Som sedan monde illa regere och vaiidre, 
Ty monne jdgll hoitont schriftelig och müntelig 
Förmäne retteligh Och alfvarligh , 
At han sampi med mig och Svenske man, 
Som en Regents inf ödde man och vän 
Vil- 
66 .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.