2ßo
XXXI.
MINSTA RIMCHRÔNIKAN.
Effter Gudz byrd MCD. och XLI. ahr:
Ta jak i Upsala krönter var,
Jak vörde ey hvat jak bedreeff,
Medh Ord, Löfte, Eder eller BreefF:
Hade jak ey swa bratt blifvet dödli,
Jak tänkte them komma i större nödh:
Ty kom thet engin man til sorgh,
At jak doo sva bratt i Helsingborgh.
Elfter Gudz byrd MCDXL. och VIII. aht*
A Helghe tree Kongo Afton thet var. o)
Carl Knutson.
Jak är född aff Konunga Slacht
I Sweriges Rijke, som Gudi var täckt:
Man skreff tusend, fyrahundrade ock sa
Eyretijo otta månne vara tha
Hyllades jak pä Morasteen,
Petri Pauli Afî’ton, pj aff Sweriges man.
Nordmän mik tilsadhe trogne och huile at vara }
Ty reedh iak genom VVärmeland uthan fahra:
I Biscopsbammar the migh ater hyllade,
Och til sin Konung gdlade,
Ellfve lusend Jungfrwers A fit on q) thet hände,
Gudh galf til Lycko, och godh Ende. f)
Konung Carl.
{ E. Coi>. 7. )
Jak bodhe mangh aar i fwglawyk
Jak var ok ey an mästba ryk
Tha jak var paa myne mydhio allder
Tha var jak i Sv amie til Konungh valder
Svænske män giordhe myk stor ära
The unthe myk Sværies Krona at bära
Thet var tha sommorn illa athcr lönth
Jak tror annars ey än the haffva thet rönth
Tha jak mandhe Svaerie ath fongha
Tha tog mik sydan epter danciik longha
Swa länge til thes jak motthe när mith egitîi
Jak sculde mik for .... Sværies landh fordärfvit
Jak motthe mith egith landh forgasthä
Med mikith folk ok margha hästha
Jak fördhe ok örlögh ök hardhan gny
Thes jak fan sluth i hvarghan by
Thil riddharskapith satthe jak fögha tro
Thet var mik syelff til en stor wro
Jak menthe ath göra mik rad fulgoth
Fathigha svena fik jak land ok sloth
Ryddherskapith gyk fast uthanVidh
Thet var ok tha en sälsam sidli aj
Jak giordhe ok som en fåne
Jak förde örlogh in i Skåne, b)
o) D. 5 Jan. p) D. 20 Juri, q) D. 21 Oct.
r) Editio _Mess»nii &; Haiorphti heic suhsistit.
ti lîæc confirmât velus amiotatio in Codice
Bibliotheca? Upsaliensi.s : ”Then i44 Konung var
Carl den 8. Knuts son, blef tva reesor f ordrifven af
”Erchiebiskopen Jöns, Höfligh doch girigh och
”ville göre Adelen lijka medh bönderne, genom
CONTINUATIO ChRONICÏ RHYTHMICI
MIN ORIS. *)
K. Carl Knutson.
Ar efter Christi födelse tid
Et hundra fyrtie otta then tid
Til Sveriges Konung krönt med ahre
Året tlierefter månde jag Norriges krona bare.
I Sverige lefde jag med liten ro
Förty the månde Vara 111 ig otro.
Årkebiskop Herr Jöns then otrogne man
Upväckte emot mig med lögn osann.
The drefvo mig ut. Konung Christiern in~
fördes
Han lönte them väl, som ther til höfdes
Med fängelse, ålaga och storan skatt
tian tvingade them både dag och natt.
Tog och Ärkebiskop Jöns til fånge
The Svenske föllo honom ifrå samma gånge
Och fingo til honom stort mishag
För svåran skatt och mycken olag,
Soul han brakade i samma sinn
Så kallade de mig åter i riket in ,
Ifrå Pryssen ther jag stadd var.
Men tå jag kom mötte mig krig uppenbar ,
Af them falska mot mig mande vara
The månde ock mäst alla illa fara.
Andre gången måste jag vike
Til Finland och mätte sä umbära mitt rike »
The unthe mig et Slott heter Rasehorg
Ther lefde jag med stor harm och sorg.
Sedan i thcras stora nöd thet hände
At the bud igen efter mig sände.
Jag kom och the anammade mig
För sin konung så gladelig.
Sedan på Stockholms Slott jag sot do
Gud förläne mig et evigt lit och ro.
Herr Sten Sture den Äldre, K. Carls
i Sverige och Norrige Systerson.
Elter Konung Carls min Morbroders dÖdh,
Som i sin lifstid rådde och bod
Ej anamma KonUngä narntl och ähre,
Utan halva til Varning och lare
Plans regemente fast besvärlig,
Blef jag af Riksens Ständer endrachtelig
Utvald til RiksetiS Gubernator och Regent.
Theras gagn och välfärd jag sökte jämt,
Och med trohet tlierefter längte och törste
Såsom en Fader och mild Förste.
Tå Konung Christiern i Dannemark
Kom här in väldig och stark
Månde jag på Brnnkeberg med h«gg och slag
Så visa honom af til skam och mishag,
At
i ’thetta lilfälle kom Gottland ifrå Sverige, han
”var och en Vald Konung til Norige, regerade
”Anno C. i448 och blef dödh i Stockholm , lig-
'"ger begrafveii i Gråmunke Kloster.
b' Heic Membrana finit.
*) E Coclice Mart. L< Aschanei N:o 5. mme
primum éditai

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.