*
CHRONICON RHYTHMICUM MINUS.
2^9
Swerker Carlson.
Jak styrde Swerike med rätt och späelit,
Til thess min Magh rned Folkunga Släckt
Samkade sik Folk mik til me en ,
Och draap mik vid Gästilreen.
Efter Gudz byrd MCCX ahr,
I AIwastra Ci öster iak begraiVen var.
Erik Knutson.
Jak var i Norige i III. ahr,
Sidhan jak aff Swerike drifvin var,
Sa van iak thet med Svärd igen,
Och raddet YU. ahr lorn than ineen :
Aff Soot iak pa AVijsiiigzöö doo,
Och lagdes i Warnhem til Roo.
Joan Unge, Swerkerson.
I Barndom iak til Konung valdes,
Och. III. ahr pa Wisingzöö dvaldes:
Aff Soot doo iak sedhan ther,
Eiter Gudz börd MCC. och XXII. ahr.
Erik Erikson Ltspe.
Min Magh togh Said aff Konung Knut ,
Och dreeff mik medh Svärd aff Landet uth,
Mik lyckades then andre Strijd batter,
Jak draap honom i Sparresätter ,
Och b le If Sicilian Konung i godha roo,
Til thess iak af Siwkdom doo,
Efter Gudz byrd MCCL. ahr.
A Kyndermässo tijd thet var.
Waldemar Byrger 1er Is son .
Elfter Gudz börd MCCL och I ahr,
1 Link'öpingz Kyrkia iak krön ter var,
Jak giorde sidhan soin Därom lyster,
Aflade Bam medh min Hustrus syster:
Ther aff tok min Brodher tilfälle,
Och dreeff mik aff Rijket medh välle.
Magnus Ladulaas.
Jak van min Brodher aff' Konungzlik macht ,
l ör then Saak han sielfver saRt:
A Imogen thy mik Ladulaas kalla ,
lak lridade Rijke och Fattige alla,
Och bad them sättia Knapp för Lade,
O cli fruchta sedan ingens skade.
Aff' Soot jak pa Wijsingzöö doo,
I Stockholm i Grabrödra Clöster hvijlas mit
Lik med roo. g)
Byrger Magnusson.
Jak svälte mina Brödher til dödhe ,
Ty dr cell's iak aff Swerike medh nödhe,
Och matte in i Danmark fly,
Och dödde ther i Ringst.ade by. h)
Magnus Erikson Smeek.
Efter Gudz Byrd MCCC. och XIX. ahr,
Jak III. ahr gammal til Konung valder var,
Norige , Skane och Gothland
Kommo medh. Swerike i mina hand:
Doch iak giorde som en Fane,
Drack bort fleere Land medh Skane:
Ty vardt iak gripijn wed Östensbroo i Strijd,
A mandagen effter Invocavit. ij
Efter Gudz Byrd MCCCLX. och V. ahr,
Och VII. ahr sidlian jak längin var,
Och satt jak i Stockholms kärna i häclite,
Til tlies Konung Albricht alt Swerike bekrächte :
Sedan kom jak til Norike aff Swerikes Jord,
Och drucknade vidli Liupgholm i Bomilfiord.
Konung Albrecht.
Jak löute them Swenskom thet medh sorgli,
At the liämpto mik in aff Makilborg,
A St. Anders dagh, k) effter Gudz börd MCCC*
och LX\ iil. ahr
Jak i Stockholm hyllader var :
Swenske hiolt jak alt för spott,
1 y skar fick jak badlie Land och Slott :
Jak ville them aff Frälset drifvit hafva,
Hvar tredia Gard alt til een Gafva.
Ty vardt jak grijpin och fangen i strijdh
Pa Falane (i Wästergötaland) St. Matz tijd, l)
Effter Gudz Byrd MCCCLXXX. ahr,
VII ahr jak och fangen var
I Drottning Margarethe häclite ,
Til hon alt Swerike bekrächte.
Drottning Margaretha.
Mik undrar jfivadh alle Däiiir hafva giort,
Medan thet är ey förra sport,
At the kunne Swerike vinna,
Nu bafver jak thet giort een dansk Qvinna,
Och fick jak thet medh min kloka Radh:
Elliest hade thet ey til vinna stat,
Jak tänkte och Holstin vuine ,
Sva doo'jak i Flensborg thet sinne
Effter Gudz hyrd MCD. och XII. ahr,
Dagen för St. Simonis och Jude Affton m) thet var,
Konung Erik af Pommern.
Efter Gudz byrd MCCCXCVf. ahr,
Tha jak IX. ahr gammal var ,
Hyllades jak til Konung a Alorasteen,
Söndagen effter Maria Magdaleen, n)
Öfter alla thessa try llijken ,
The ärade mik margfallelijke :
Ther emoot tänekte jak i alla stundj
Them fördärfva alla i grund,
Medh langh Urligh och Herredaga,
Tänkte jak them i fördarfvelsen draglia,
Thet lidho the val vid XL. ahr
At jak fullmechtug Konung var,
Sedhan dreffz jak aff thenne try Rijke,
Och nöddes in i Pommeren vijke.
Konung Christopher.
Jak var en Härtugh i Baijerland,
Ta jak fick thenna try Rijken i hand.
Ef-
gA Cod. 6. .
Jak radde i Sverige a ar och 20 med ro
Til thess at jak i WjY.ngsö do.
Til Stockholm bönder mig buro och lagde
I Grabrödra Kloster som jag stichtat hade.
h) In templo Ringstadens! cum Regina sua
epultus. vid. Ciopum Sepulchralem ap. Pontop-
i dan, Marmora Dan _ ^
i) D. 5 Febr. k) D. 5o No v. I) D. Febr.
rrP D. 27 Oct. n ) D. 25 Jul.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.