CHR.ONICON RHYTHMICUM MINUS. 
255 
Ottar Egilsori. 
Min broder Faste giorde ey -väl , 
Ta iak var Konung, sloo han mik ihäi. 
Adel Ottarson. 
Jak offrade Gudliom som ta var sidher, 
Ï thy störte iak dödh aff Hästiri nidher. 
Cos. 6. 
I min tid drog af Giötaland ut, 
En ovinnelig liär med skiöld och spiut* 
The togo så före i sin sinne, 
At the ville alt landskap under sig vinne. 
Al land och rike ginge them tilhanda, 
Inga Keisare eller Kominge künde mot them 
starida , 
Hvart rike som hörde tâ Giöthärna uämd , 
I he skälfvo och räddes theras vrede och hämd. 
The drogo fram ehvart the ville, 
Och ingen vardt tlien, som them kunde stille. 
The manlige brukade sin store inandom, 
I al Landskap mellan thetta och Rom. 
The som mot them stode, slogo the till döde^ 
Och många landskap och städer lade the platt 
öde. 
Ingen stad var tå så fast, 
At the ju öfvervunno med en hast. 
Hvat skal jag mera säja härom, 
The siadna.de ej for än inne vid Rom, 
På alla sidor the Rom beiagde, 
Romare thet them tâ illa behagde, > 
Af then bestahbng the ej återvände, 
Föräri the honom vunne, skiöflade och brände. 
Muren var ock ej så stark 3 
The bruto honom slätt alt ned til mark. 
Vid IIIC fexnti och fiortoh år 
Skiedde thet efter Guds Son födder var. 
Honorius var Kejsare then samma tid , 
Ej förmätte han föra mot them någon strid. 
Thetta folk var i krig så starkt och liardt, 
Och ingen gat sig tå för them vardt. 
The öfvervunno Rom och Here sinne, 
Then som söker i bÖker han må thet finne; 
The togö omsider sig och landskap in, 
Som väl ymnogt var på fruckt och vin. 
Ta lysta them ther både bygga och bo, 
Och gåfvo sig tå til freds och ro. 
Frankers konung trängde the land frå, 
Han tordes ej gifva straff therå, 
The blefvo ther sedan och äre ther än 3 
Ther födes af Kongar och mäektoge Män 3 
Then mandom Giöthar utländis bedrefve, 
Neppeliga kan theraf någon beskrifve. 
p ) Cod. 2. 5. Kallades af sommoni Knut. 
q) Cod. 6. Långö. 
r) Cod. 6. ii. Siwardt* 
s) Cod. 11. I Göthaland ändade jag mitt lijf 
Al ålder dräpte jag mig sjelf med knijf. 
t) Cod. x. insei’it hoc loco Amundum Slem ma. 
u ) Cod. x. hunc Ei-icum Anundsori Sigråsäl 
Ôstin Adelson. 
ïlla giorde mina män i thet sinne , 
Medh mitt daghliga Folck brände thö ittikmhe. 
Ingemar östinson. p ) 
Jak var eri machtigh Häiad starck; 
Och van under mik alt Däniiemarck : 
Sedan drapo mik Dänir medh falska fund 3 
Pa Lagrindzöö q) i Rältesund. 
Ereltamnnder Ingemarson. 
Epter min Fader Ingemar 3 
Jak i Göthaland Konung var, 
Ther aff var Sigweder r) min Broder vredh 
Och drap iriigh i Närike vedii Högaheedh. 
Ingielder Brettåunmderson. 
Jagh räddes Iwar Konung skulle mik vinne 3 
'I y brände iak mik sielfver iniie. 
OlufF Tråtelia îngieldersom 
Jak styrde Swerike bade länge och väl, 
Och hiölt Almögen wedh frijdh och skäl 3 
Sedan gick mik som flestom fahler, 
Jak doo i Upsalom aff rättan alder. 
Ingielder Oloffsoni 
Jak bleff Konung epter min Faders tijdh, 
Til thess iak draps i eena Strijdh. 
Erik \V idherliatt. 
Jak heeter förty Wäderhatt, 
Jak tlcfk altljdh börin brait 3 
A hvart jak trim hatt vande 3 
Mina Gudha mik strax thadan börirt sände i 
Jak tvang Sven Tiufveskägg at vijke, 
Å män iak liffde aff' Danmarks rijke. 
I Göthalarid ändades mitt Lijff, s) 
Aff alders Soot, föra than kijff. t) 
Erik Erikson Sigersålle. u) 
Jak kallas för ty Sigersäli, 
Ty örligh lyckades mik altijdh väl ■ 
Estland, Lilland, Curland ok Finland 
Them van iak alt med Sigers hand, 
Och radde ther öfver i mina dagha, 
Til aider monde mitt Lijff afftdga. 
Stenekil Erikson, v) 
Jak var then förste i Swerike hände 
Konung til Christna Troo at vände i 
Swa tok min Almoge thet at lasta, 
Ty monde iak ater Troona kasta: 
Dogh nödgde them thet ey val, 
Uthan slogo mik tha i häll. 
Cod. 6. 
När jag Sweriges krono bar, 
Guds nådes tima tå kommen var 3 
Gud 
appellat. Cod. 5. vocat 3tyr'esMl. 
c) Cod. 6: Stenkil, förste Christen Konung i 
Sverige. XXXV. Quce de Christianismi initiis iii 
Svecia an. 845 habet Cod. 6. Confcranlur ctim 
Chron. Prosaic, supr. p. 244 S£ Adamo Bremensi 
C. 25 5.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.