a54
XXXI. MINSTA RIMCHRÔNIKAN.
Och fick them til Konung Swerre mm hund : a)
Ty the slogho min Broder uthan skal*
Och fleer e tlieres förman ihiäl.
Siolm Östenson.
Epter min Fader ärffde jak Götha Rijke,
Ta tyckte mik engen vara min lijke;
Mine egne man giorde mik ett ondt par
Och dränckte mik i ett Miödakaar.
Swaerker Siolmson.
Jak ärfde Göthaland epter min Fader,
Ok var ta then starckaste mader:
Til min alboga uthi en Steen,
Sloo jak min hand förvtan meen.
Valander Swserkerson.
Göthaland jak epter min Fader ärffde,
Och myckin Siger ther til wärffde,
Til thess jak kom i then nödh,
At een Maara redh mik til dödh.
Visbur Valanderson.
Epter min Fader jak Götha styrde,
Til thess mine Söner mik illa myrde,
At the skulle Rijket thess raskare v inne,
Brände the mik medh mitt Folk inne,
Domalder Visburson. b)
Göthaland iak epter min Fader fick,
Och radde til thess mik sa gick ;
At jak offrades Ceres Sädesgudi ivarom.
För Almogans nödh at hardorn ahrom:
Och brändes jak i Asko ock Glödh,
Mine egne män giorde mik then nödh.
Domar Domalderson.
Jak war Konung elfter min Fader Domalder,
Och doo i Upsala c) aff rättan alder.
Attila Domarson.
Sedan Dänir drapo min frända d) Haldan Hwijt-
ben,
Ta twang jak them til skatt igen ;
Och fick them min Racka til Herre,
Sidhan voro the än wärre:
Ta fick jak them Lääss Hirde Snio , e)
Han war thera Herre til thes han doo.
Jak wann och alt Almannia Land,
Och manga flere Rijker medh mina hand,
Och ändade i Götha rijke mitt Lijff
Aff alders Soot, och ey aff kijff.
Diguar Attilason. f)
Epter min Fader vthan qwala,
a) Cfr. supra p. 2^7.
b) In Cod. 7. deest. Quse de Domaldero no-
ster, de Visburo habet Codex 6. 8C vice versa.
c) Codex 1.2. 8c 5. Götha rike. Cod. 6. addit:
Thet var nu altid min gamla sed
Styrka lag och rätt och hälla fred,
£) Cod. 2. Min Broder.
e) Cfr. supra p. 248.
jj Cod. 1. & Hadorph : Digner.
g In Cod. 7. deest.
/1) Cod. 6. Inge.
i) Cod. 6. Agnes heedh,
Var iak Konung, och doo i Upsala
Mik skattade Danmarck oeh fleere Land,
Som min Fader wan mik til hand.
Dager Diguarson.
Jak ville ock skatt aff Dänir taga
Som mine Föräldrar i thera daga :
The beviste mik otroo i then stadh,
Och drapo mik vidh Wapna vad.
Alrich Dagerson. g)
Min Broder Erik giorde mik oskääl,
Han sloo mik medh ett Betzel ihääl,
Ty han afvund emoot mik baar,
At iak Konung effter var Fader var:
Ett underlikit ryckte i min tijdh gick,
Att en Jungfru en Son i Bethlehem fick.
Ingemar Alrikson. K)
Hvath min Hustru ther til trängde,
Medh een gylth Boya hon mik hängde?
A Agnefit i) ther Stockholm staar,
Som ett Fiskeläge ta var.
Ingialder Ingemarson. k)
Min Broder giorde moot mik ey väl,
Ta jak var Konung, slog han mik ihiäl.
Jårunder Ingialdson.
Jak tvang ock Dänir under Skatt,
Och trodde them sidan a It förhratt;
Ty sände jak Götha heem til Lande,
Ta giorde Dänir mik then vande ,
The hängde mik vidh Oddasund,
Vedh Limfiord medh falska fund. /)
Hakon Ring Jårund erson.
Jak hafver hämpnat min Faders dödh,
A Dänom, och giorde them stora nödh :
Jak drap Konung Harald Hijldetan,
Och Konung Ebbe aff Frijsen m) med öotusen
friborne män «)
I Bravallaheedh i Wärend vidh Skataleefl,
Starkoter medh mik then mandom bedreff
För Konung iak Dahom leeth,
Eena Möö som kalladis Heeth:
Aff alder skulle jak i Waggo läggias,
Och som Barn medh hornspena däggias.
Egil Wendilkr&ka Hakonson.
Nijo Hufvudstrijder kunde iak bestände ,
Förr än jak van min sven Daande: 0)
Och ey för än ett oskäligt Diur,
Migh stangade i häll en galin Tiur,
Ottar
k) Cod. 6. Iilge :
När Götherne höllo mig for sin förman
Och Konung at blifva i theras land,
Tå mande min broder thet för lycka
At mig skulle hända tolkin lycka.
Z) Codex 7. de Ingialdo habet, quæ de Jär*-
undo Hadorph , Je de Järundo, quæ ille de Ha-
koue Ring.
m) Cod. 6. Off* af Prytztn. In Cod. 7. deest.
n ) Cod. 6. xxx M fri män ta miste han ther.
Vid xixM jag miste också.
0) Tunci. Cfr. Sturlesun, T. I. p. 33.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.