CHRONICON RHYTHMICUM MINUS
253
Och wan tlier til med manlika hand,
Græciam, k) Macedoniarn, Pontum, Asiam och
Ilyricum,
Och drap Egypta Konung hin starka Vesosum:
Hernit Ryssa Konung tvang jak ock tha,
Mik at skatta men han lifue ma.
Sidan aflade jak i ett sinne, l)
Wideladz Fader Fader medh en Märinne, m)
Seen ändadis i Götha Rike mit Lijff,
Àff allers soot och ey aff kijff.
Nordian Philmerson.
Skam är mik men jak ma lifwe,
Jak lot mik swa aff' Göthaland drifwe;
Hernit Rytze Konung giorde mik thet meen,
Och länte mik Withalahed igen,
Och lot mik tlier medh nade blilva,
Och tiäna hans Son men jak ma lifva. »)
Hernit Götha Konung, o)
Nu är jak skild widh all min nödh,
Philmer starke är nu dödh,
Göthaland wil jak min Son gifwa,
Och Nordian hans Son ther uth drifwa : p)
Swa foor jak ater til Rytzen igen ,
Beskerme han Göthaland sidan för meen.
Osantrix Hernitzson. <7)
Attila r) Konung lät locka mina Dotter fran
Lande,
Och giorde mik sidhan stooran wande;
Och stridde moot mik mangen strid ,
Til thes han drap mik omsidh. /)
Hernit Hernitzson.
Efter min Broder t) ärffde jak Göthaland,
Och wan Britanniam medh mine hand;
Och drap Issing Kung , och hans Söner twa, «)
The starkaste Kämpar matt wiste taa:
Fassholt och DetlefF medh samma lämpa,
Och manga flere alf Konung Didericks Kämpa*
Och lik the Saar aff thera hand,
At jak doo i Göthaland. v)
Inge VIII. Konung, x)
I Göthaland jak länge styrde,
Almogen mig mycket hedrade och wyrde.
The samtyckte alla utan dwala
It) Cod. 6: Scitiam, Asiam och Macedoniarn,
Gretiam, Yberniam och Allamanniam
Sedan wan jag Pontum och Illyricum,
For sä tädan och til Danubium
Öfver walska bärgen jag sedan mande draga,
Pä thet jag vilie ock flera landskap intaga,
Armeniam, Siriam och Galatiam.
Ciciliam, Missiam och ther til Tratiam.
Egypti Konung then mägtiga Man
Jag honom och hans land öfvervann.
Jag slog honom död, sa at han styrte pâ mark,
Anta han lät sig vara iullstark.
l) Cod. 5 . hune rectius Videche Velandson
appellat, alias Vidrich Verlandson in Wilkin. Saga
Vidga. Fuit vero hie Celebris ille in terris Se-
ptentrionalibus fabri Velandi filius, Veland vero vel
Velint patrem habuit gigant em Vacle ex connubio
Regis Wilkini cum Nympha marina (Säkona Sjö
rå) proereatum. Cfr. Wilkina Saga p. 54 . 07. 72.
m) Cod. 12 : Hafsqvjnne.
n) Wilkina S. 116.
At Konungsätet skulle blifva i gamla Upsala,
Them tyckte thet skulle blifva ther
Ty afguda MÖnsteret lag ther när
Och Gudarne skulle thes mildare blifva
Och allom thes bättre lyckona gifva,
Ther bodde jak både i lust och nöd
Til jak af ålder och sot blef dÖd.
Frode Hernitzson.
Jak ärfde epter min Fader hans Lande,
Och beskärmade them ifrån orätt och wande-
Thet bör hvar Konung hafva for sid
Bevara sitt land och hålla god frid
Och veta altid sin almoges gagn,
För hvilket han bär sitt Konunga namn.
Jak älskade mitt rike och goda män
Jak hjälp och tröste them hvar och en.
Fattigt folk jak gjorde också,
Ty månde thet mik väl med alla gå.
Then som arm och usel var
Jak hugnade med goda ansvar,
Alle olager och ail orätt
Skickade jak til bätter sätt.
Engin torde öfver Lagen trätta,
Hoo thet giorde, jak lätt honom rätta.
Ty är ännu en ordesidh,
Stat hell, och faar i Froda fredh.
Och ändade i Gotharijke mitt Lijff,
Aff alders Soot, och ey aff kijff
Urbar Frodason.
Jak bodde i Götharike med roo,
Til thes jak i Upsala doo;
Mina tree Söner fik jak min Land,
Dan fik jak Wetalahedh i hand.
Mitt Moderne Land y) fik jak Nore,
Och Östen ständer Gothana iöre:
Israels Konung David Propheta
War i min tljdh, hoo thet wil weta. z)
östen Urbarson.
Epter min Fader fick jak Göthaland rade,
Och liffde medh späckl och godha nade;
Til alders Soot giorde mik oroo,
Swa at jak i Upsala doo
Jak radde och Norge i then stund,
Och
o) Codex 6. Hernick IV Kong.
p) Codex 6 Osantrix min Son skall th
Konung vara. Cfr. Wilkina S. p. 118.
q) Cod. 6. Hernit hs f,roder VU Komm p. j
iho adfert, quæ de Hernit Hernitson noster habe
hune vero prorsus præterit.
r) Cod. 2. Actilinus. Wilk. S. p. i55.
w ..f) ^ od - 2 - W ifärd kämpe drap &o. C:
Wilk. S. p 20 5 . r
t) Cod. 2. Faderbroder. Cod. 4. Fader,
n) Cod. 6: Nio.
c) De bac p ugna fuse agit Wilkina S. Ca
026-001,
x) Cod. 5 . 6. heic Ingonem insérant, que
ceteri omittunt.
y) Cod. 2. Mitt Norra Land.
z) Codex 5 :
Jag jordades efter döden i Upsala stad
Ai' mine vänner , som jag them bad.
64 .
\

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.