Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
CARL XIV JOHANS-UTSTÄLLNINGEN 91
Affektionsintrycken är det sâlunda, som först
och sist gripa besökarna pâ Carl Johans-utställ-
ningen, men smâningom tager ocksâ det konst- och
kulturhistoriska intresset ut sin rätt. Vâr konst-
industrihistoria är i sin helhet ett sä godt som
ännu oskrifvet kapitel — med sä mycket större
glädje är det man vet, att detta sâ lärorika blad af
vâr odling dock nu funnit en bearbetare sâdan som
författaren till det för kärleksfullhet och lärdom
lika utmärkta praktverket öfver tapetväfveriet i
Sverige. Hofintendenten Böttigers bebádade verk
om 1700-talets svenska möbelkonst har ännu icke
nâtt sin fullbordan, men redan af hans anteckningar
öfver konstsamlingarna â de kungliga slotten fâr
man dock vinkar om denna konstarts utveckling.
Man ser, att den gustavianska epoken äfven för
konstindustrien var en gyllene âlder, präglad af
omedelbar smak och lust. Konungens »Hofschatull-
makare», Georg Haupt, har gjort rent prakt-
fulla lyxmöbler med en ansats tili försvenskning
öfver Ornamentiken, och den lätta, friska behand-
ling, som äfven gifver tidens borgerliga bohag sön-
dagshumör, minns hvar och en, som i samlingarna
eller än hellre i ett gammalt hem mött de ansprâks-
lösa men glädtiga verken frán de af Bellmanssäng
genljudande verkstäderna. Men med Gustaf var
»snillets och glädjens tid» förbi, heter det i graf-
dikterna, och än rättare künde det heta var »gra-
tiens, den friska fantasiens, den lefvande formens
och den mâleriska ytans tid» förbi. Slottssnickaren
Gottlieb Iwersson, som tycks hafva varit tongif-
vande pâ 1790-talet, har redan lagt sig tili med hvad