Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
CARL XIV JOHANS-UTSTÄLLNINGEN
89
en förgylld romersk örn under sitt kaffebord, eller
hvarför en stockholmsk köpmans chiffonier skulle
uppbära ett Iitet antikt Vestatempel, helst som
möblerna sällan voro väl hopkomponerade. Och
hur profetiska tidens damer künde känna sig, borde
det dock, tycker man, ha varit tröttsamt att sä ofta
sitta pâ träfötter sâsom pytiska prästinnor! Om
tili nâgon bohagsstil kan till denna riktas den be-
kanta Ehrensvärdska frâgan: »Kolonner, hvad
vil jen I?»
Lägger man härtill, att färgsinnet hos denna
period var svagt, sâsom alla de kyliga och prälande
tonerna pá mattor och möbeltyg uppe pâ utställ-
ningen nogsamt visa, torde det vara klart, att
denna konst rent estetiskt taget bör erkännas med
modifikation.
Lâtom oss älska denna tids stil som vi älska
barndomsminnen, lâtom oss studerà den med den
pietetsfulla ömhet, vi äro skyldiga den omgifning,
i hvilken vâra föräldrar svärmat och drömt som
unga. Lâtom oss vara tacksamma för denna histo-
riskt sä lärorika och upplysande utställning, men
ej annat än med försiktighet mottaga dess former
och ideal. Det är redan en öppen frâga, om imita-
tionen af historiska stilar i och för sig är nâgot
välsignelserikt. Men att imitera en stil, som själf
frän början var imitation, och som ingen tradition
eller hophörighet med nationella âskâdningar äger,
det är onekligen att — gâ öfver än efter vatten.