Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
8 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
Dessa arbeten äro emellertid icke blott intres-
santa för den, som studerar fransk konsthistoria.
Frankrike var under Ludvig XIV Europas främsta
stat, tongifvande i frâga om allt hvad kultur hette.
Konstens högvakt hade flyttat frän Tibern tili Sei-
nen. Sä kan man vänta, att bland dessa volymers
tusentals uppgifter ocksâ finna intressanta upp-
lysningar om konstnärer frän andra länder, hvilka
i Frankrike sökt vidare arbetsfält och rikare bärg-
ning än hemma. Det är ocksâ fallet, och för en
svensk är det med en egendomlig känsla af gladt
och stolt igenkännande, som man här äfven hittar
spar af svensk talang och arbetsflit. 1 stört antal
kan man ju icke vänta att finna notiser om svenska
män. Hur mycket künde Karlarnes ännu skäligen
râbarkade Sverige hafva att erbjuda Frankrike,
där konstfliten var urâldrig och den artistiska för-
finingen likasâ? Det är snarare märkvärdigt, att
nâgra svenskar eller vid Sverige bundna krafter
kunnat tränga fram pâ denna gamia och öfverfyllda
konstmarknad. Men den förvänande eröfrings- och
expansionskraft, som krigiskt präglade 1600-talets
svenska historia, âterspeglas ocksâ i frâga om fred-
lig yrkesskicklighet och konst i dessa franska hand-
lingar frân Ludvig XIV: s tid.
*
Det första namn af de tusental, som möta i re-
gistren öfver kronans byggnadsräkningar under
Ludvig XIV, är lustigt nog en svensks — Elias
Aahl (eller Hal). Mannen tituleras »direktör för