Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
88 • SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
III: s dagar benämndes »Gustaviansk utställning».
Ty hur fransk Ursprungligen äfven 1700-talsinred-
ningen i de nordiska hemmen var, bief den likväl
försvenskad och organisk i vârt land. Till allt
hos Gustaf III: s samtida, längt ner i borgar-
klassen, tili uppträdande, ätbörder, tal, klädsel och
tänkesätt, passade den gustavianska möbleringens
lätta former och ljusa färger som hyska tili hake,
medan den hastigaste reflexion visar oss, hur
ringa sambandet var mellan den försvenskade em-
piren och människorna under 1800-talets första
hälft. I Sverige fattades först och främst heia
den antika grundval, som i det gamia Gallien aldrig
dött. Här fattades det revolutionära och krigiska
patos, som gjort romarväsendet lefvande i Frank-
rike. I Sverige hade man tvärtom just hängt sä-
beln pâ spiken, och genom ett inre nationellt kon-
centrationsarbete sökte man »inom Sveriges gräns
eröfra Finland âter». Det var vâr diktnings guld-
âlder, som i forntidens hjältetid letade ersättning
för en brüsten stormaktsställning. Det var folk-
visornas uppteckningstid. Bildningen var tysk och
germansk. Ensamt romantikens likgiltighet för
den pâtagliga verkligheten kan förklara, att män-
niskorna icke märkte disharmonien mellan hela
sitt själslif och den yttre ramen för tillvaron.
När Carl-Johan-stilen strâlade ut frân konun-
gens egen historiska gestalt och buttert och mot-
spänstigt skulle passa för svenskt hvardagslif,
märkas ocksâ bristerna sä mycket bjärtare. Det
synes mig ej finnas nâgot skäl i världen, hvarför
en svensk militar frân 1830—40-talet skulle ha