Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
DEN RETROSPECTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 81
señare, hvilkens ljusa lynne med den lätta dur-
melankolien väl passade ihop med den svenska
löfskogen, säg litet för smâtt pâ sina motiv, och
dessutom ej ägde den rätta färgen. Hans björkar
och skogssjöar, en gâng sâ prisade för sin ljus-
klarhet, verka âtminstone nu blykalla och metal-
liska. Hans natur har fâtt — kanske med ârens
makt — nágot af den plötsliga dysterhet, som man
känner, dà man säger att »naturen plötsligt för-
mörkas», dâ ett svart moin gär öfver solen eller
en svart tanke öfver hjärtat. Man stâr och vän-
tar att skuggan skall försvinna, men den gör det
ej, och stelnade stä kreaturen i det mörka vattnet.
Nästa stora led i landskapsmâleriets svenska
utveckling är Wahlberg och hans välbekanta konst,
som med fransk gratie och förfining och ibland
ocksâ med franskt koketteri âtergifver svensk na-
tur, sâdan den skimrade pá 1870-talet, med rosiga
moin och ljusa, eleganta färgbrytningar. Det är,
som den sedan dess blifvit större, hârdare, allvar-
sammare, mäktigare i linjer och toner, eller är
det blott Liljefors och Nordström som lärt oss se
den sä?
Med den frâgan stár man vid den retrospektiva
utställningens utgängsdörr, stâr där i den bästa
känsla, med hvilken man kan lämna en sâdan ex-
position, ägnad dödt och förgänget konstlif —
känslan, att nutiden tagit vid och fort de artistiska
idealen längt framât, högre än de stâtt i mânga
decennier.
5 aprii—21 maj 1898.
8- — Levertin, Svenate konst.