Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600-TALET 7
hvilka systematiskt begynt föras frân lb64 och
finnas i behâll ända till 1775.
Af dessa, »Les Comptes des Bâtiments du Roi»,
har en utmärkt fransk arkivist, Jules Guiffrey, i
fem mäktiga kvartband publicerat dem, som röra
Ludvig XIV: s regering — alltsâ tiden 1664—1715.
Rikhaltigheten och vikten af dessa räkenskaps-
böcker inses, om man betänker, att här finnas
bokförda alla utbetalningar, som af kronan gjorts
för konstnärliga och kulturella ändamäl, och att tili
och med anslag ât akademier och pensioner ât larda
och poeter inom och utom Frankrike stâ uppförda
pâ dessa konton. Men viktigast äro dessa räken-
skaper naturligtvis för konsthistorien. Genom dem
kan man följa de franska artisternas arbete i kro-
nans tjänst steg för steg, âr för âr följa sâdana
jättebyggnaders historia som Louvren, Tuile-
rierna, Versailles' och Vincennes' slott m. fl. Och
allt ingâr här: den ledande arkitektens aflöning,
byggnadsentreprenörens beting, freskomâlarens,
stuckatörens och murarens dagspenning, allt in-
till postema för de anspräkslösaste och lägsta syss-
lorna vid slottens uppförande och underhâll, allt
intill trädgärdsdrängars och renhällningsmäns be-
talning.
Denna utomordentligt rika fyndort för upp-
lysningar om konstnärer frân Maiisarts, Rigauds
och Coysevoxs rang ner tili handtverkenas skick-
liga och gedigna yrkesmän har Jules Guiffrey gjort
tillgänglig för forskning och dessutom fullständigat
genom en annan publikation i tvenne stâtliga vo-
lymer — inventariet öfver Ludvig XIV: s bohag.