Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
DEN RETROSPEKTl VA KONSTUTSTÄLLNINGEN 73
han borde dock hafva funnits pâ utställningen,
där den i förtid bortryckte Äkerströms trâkiga
Cléobis och Biton nu ensamt talar o«i 1700-
talets sent pâkomna antiksvärmeri, hvars böjelse
för en abstrakt form skulle lefva sä längt in i
nästa sekel och ofta gifva en stomme af hârda
linjer under kläderna eller draperierna pâ figur-
teckningen under 1800-talets första decennier. En
ensam man, som, ehuru vida äldre, dock pâ sätt och
vis kan räknas hit, är Carl Gustaf Pilo. Oberoende
af fransmän säväl som engelsmän utvecklade han
en konst, som aldrig än studerats eller uppskattats
tili sitt rätta värde. Knappast nâgon af seklets
svenska mâlare har sä stora ansatser och ett sä
utprägladt artisttemperament. Ännu pâ hög âlder-
dom, när hans syn började svika, brast icke den
fantasiens färgberusning, som var själen i hans
konsj. Hans stora ofullbordade tafia öfver Gustaf
III:s kröning (i Nationalmuseum) är ett beund-
ransvärdt verk. Det är en frihet och en storhet
öfver denna komposition, som ej är vanlig. I
kyrkhvalfven lyfter sig rymden fri och stor, och
glittrande luft spelar och gnistrar kring grupperna.
Krona och guld skimra, tygerna fladdra och lysa
i blâtt ljus, färgen är pâ en gàng utomordentligt
förfinad och feststämd i orkestreringen. Det por-
trätt af Sofia Magdalena, som pâ utställningen
gifver prof pâ hans konst frân mandomsârens blom-
string, är ett mästerverk ocksâ det. Det var frieri-
bilden, â hvilken Gustaf III för första gângen säg
sin drottning och i hennes höga, imposanta gestalt
med de stolta dragen kanske drömde in nâgot af