Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
DEN RETROSPEKTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 71
«
rikare, och gifver intrycket af en längt mâng-
sidigare förmäga att använda elfenbenet än Halls.
Hans miniatyrer visa en mängd olika men nästan
alitici säkra och smakfulla anslag. De maskin-
mässigt ofta reproducerade kungaporträtten äro
här de minst värdefulla, men hur vackert är
icke t. ex. hans porträtt af Skjöldebrand, eller hur
füllt af lif och karaktär hans gamia dam i spets-
mössan med sitt uttryck af kvick och elak skvaller-
syster. Men högst synes mig Sparrgren stâ i sitt
själfporträtt, ett motstycke tili den rätt snarlika
bilden i museum och af samma luftiga finhet.
Medan Hall och Lafrensen helt tillhöra l'ancien
régime, äga dess verve och kvickhet, har hos
Sparrgren tillkommit nágot nytt, en doft af vârt
ârhundrades romantik. Liksom i somliga miniatyr-
porträtt af de män, hvilka i Paris voro hans mon-
ster och lärare, Augustin och Isabey, försmälta i
hans själfporträtt det döende seklets elegans och
gratie med det begynnandes melankoli och längtan
tili ett utsökt och darrande ackord.
IV.
ÖFVERGÄNGEN TILL 1800-TALET OCH VÂRT
SEKEL.
Fâ tidpunkter af modern civilisationshistoria
äro sä spännande för den, som älskar att följa
det, som dock är all historias innersta problem
— den andliga förnyelsens växt — som slutet af
förra ârhundradet. Franska revolutionen gifver
blott grofva och folkliga illustrationer af de om-