Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
70 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
sittning af framstäende egenskaper. Den siste
af de svenska pariserporträttörerna i olja, Wert-
müller, har säkerligen ocksâ för mycket framhäfts
pâ Roslins bekostnad. Under hans franska tid är
hans färg en smula anemisk, växlande mellan blek-
och gulsot (som pâ den lilla maniererade bilden
af hertiginnan af Angoulême) men af en oneklig
distinktion och en ofta förtjusande förfining, och
linjernas rytmik har nágot af det sensuella be-
haget, det smältande sträkdraget frân Prud'hon;
i hans señare verk är hans ujjpfattning, synes det
mig, rätt klanglös och ointressant.
Nej, vili man se de verkliga rivalerna tili Roslin
inom Pariserskolan, bör man gâ fram till miniatyr-
montern; dar möter man âtminstone trenne, som
alla kunna upptaga täflingskampen, alla tre mä-
stare, stora i sin lilla genre, görande en konst-
art, som af sitt eget väsen stod salongsflärden
och den banala modelyxen sä nära, tili nâgot fritt,
imponerande och förnämt. Det är Hall, Lafrensen
d. y. och Sparrgren. Som vanligt här hemma är
Hall svagast representerad ; alltför mycket hafva
hans arbeten stannat utomlands, och därtill i svâr-
tillgängliga privatsamlingar, för att man skall kunna
rätt bedöma hans storhet. Själfva det sä berömda
porträttet af grefvinnan Egmont i Nationalmuseum
är för minutiöst för att kunna gifva intryck af den
teknikens bredd och frihet, som lät honom blifva sä
ryktbar i Paris. Pâ utställningen stâr högst ett
porträtt af en ung man i skjortärmarna, som är
friskt och käckt, utfördt med en brio, som är be-
undransvärd. Lafrensens exposition är dock vida