Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
DEN RETROSPECTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 65
melplats. Och det är med nâgot af samma hem-
liga afund som vi tänka pâ hellenernas festspei
af hälsa under solhimmeln och rococons karnaval
i vaxljusens och juvelernas glans, och det är med
nâgot af samma längtan efter att kunna leka lifvet
med klokhetens och hänsynslöshetens förenade le-
ende, som vâr dröm böjer den heta pannan mot
de brustna templens hvita kolonnstammar och mot
den hvita glatta väggpanelen i ett rococogemak.
Den tongifvande och ledande svenske konst-
nären under denna epok är Alexander Roslin.
Aldrig har en svensk artist sâ vuxit sig in i franskt
konstlif som han, och det egendómligt nog utan
att stödja sig pâ dess egen tradition. Roslin var ej
ung, när han 1752 slog sig ned i Paris. Tyvärr
ligga hans läroär i Tyskland och Italien i dun-
kel, och det skulle vara synnerligen intressant att
studerà de verk han Utfort i Skâne 1744, i Bayreuth
1745—47 och i Parma 1751 för att fâ en idé om
hans sâ att säga »förhistoriska» tid.
Däremot lämnar utställningen en synnerligen
instruktiv och vacker öfverblick öfver hans verk-
samhet frán de första Parisären tili hans död. Sä
godt först som sist mäste man inför den framhäfva,
att Roslin var en mer betydande konstnär än bâde
samtidig och modern kritik velat erkänna, en man,
som väl förvaltat sina pund och under sin lánga
konstnärsbana ej blott drifvit sin teknik tili
mästerskap, men ocksâ lärt sig älska den djupare
artistiska sanningen, sä längt som hans egen ut-
ätvända, spirituellt förständsmässiga natur tillät det.
Hans ansikte är karaktäristiskt, en glad, klipsk
5. — Levertin, Svensk honst.