Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
64 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
ligt utsträckta Iiänder och aldrig tröttnande säll-
skapsintressen i de tindrande ögonen, inbjuda tili
Umgänge, aristokratisk i djupare mening genom
finheten och charmen hos alla dessa konstnärer,
sinsemellan högst olika, men ändock besläktade
med en verklig och genomgàende stils gemensam-
hetsdrag.
Det är sant, här inne finns ingen enda ande af
dem, man med rätta kallar stora. Ingen af dessa
artister är nâgon af de mäktiga själseröfrarna, för
hvilka man är lycklig att fâ kapitulera och fâ öppna
sitt inre som för en segrare, hvilkens intâg är
triumf och berusning. Men hafva vi utom Sergel
nâgonsin haft en sádan konstnär? Här inne saknas
allt, som tiden själf saknade — den váldsammaste
säväl som den innerligaste och intimaste musiken,
händer sträckta efter stjärnorna och händer pres-
sade mot brösten liksom för att hejda en blodström,
som vili ut, orimligheten, gränslösheten, naturens
och människosjälens romantik. Men här finns
â andra sidan just det, som kan göra rococon i ett
hänseende lik själfva den hellenska antiken. Det
är helt visst en paradox att jämföra den fritt och
mjukt fallande manteln med sammetsrocken eller
det hârdt snörda snibblifvet, men ändock fanns hos
bâda tiderna nâgot af samma lifsvisdom, den kloka
begränsningens, de vackert fyllda formernas har-
moni, blott att 1700-talet under sitt leende redan
hade den moderna ledans och tomhetens oro och
sä hetsades att drifva sorglösheten öfver i feber.
Men för oss, en längt mer brüsten och olycklig tids-
älders barn, blifva bâda âldrarna en lika kär tum-