Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
DEN RETROSPECTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 63
III.
GUSTAVIANERNA.
Frihetstidens nitälskan om Sveriges fredliga
uppblomstring förnekar sig lika litet i fràga om
konsten som om andra kulturmakter. Ja, det är
frâga, huruvida nâgonsin stat, krona och de en-
skilda här hemma visat ett sä offervilligt omhul-
dande af alla de sköna konsterna och deras ut-
öfvare som under dessa ârtionden af intensiv and-
lig nyodling och materiell kraftutveckling, dà
svenskfödda artister med offentlig och enskild
hjälp drogo i hela flyttfágelsskaror till Paris för att
sedan ätervända hem till den gustavianska som-
maren med dess spirande och rika alstring. Ty det
är en sanning, som alltför litet slagits fast, att
Gustaf III : s tid äfven för konsten var en guldälder,
en period af sä fruktsamt och fullödigt konstlif, att
först cirka hundra är efterät nägot dylikt kommit
äter, dä pä nytt mellan den germanska världens
utpostfolk i norr och latinarna i gamia Gallien,
mellan svensk och frarçsk anda uppstätt den elek-
triska kontakt, som vär konst ändock tycks be-
höfva för att lära sig förstä sitt eget väsens gränser
och resurser, sin längtan och sitt behof.
Hvad den är aristokratisk, gustavianernas sal
där uppe pä utställningen, aristokratisk i ytlig och i
djup mening, i ytlig genom sin salongston, förande
oss in i en societet, hvilkens takt och manér äro
oklanderliga, och där förbindligt lyssnande damer
med förstäende leenden och världsmän med höf-